1 Zan 4

1A badon-sonnu-ba, yɩ zaŋɩ-na 'a sɛ nɔɔnʋ wʋlʋ maama na tɛ o wɩ Wɛ Joro kʋm wʋ o tee nɩ tɩn. 'A nan maŋɩ sɩ 'a maasɩ mʋ 'a nii, sɩ 'a lwarɩ kʋ na yɩ Wɛ Joro kʋm naa kʋ na daɩ. Bɛŋwaanɩ vwa-Wɛ-nijoŋnə zanzan tu ba karɩ lʋgʋ baŋa nɩ ba ganɩ nɔɔna. 2A nan lagɩ a brɩ abam 'a na w'ʋ kɩ te, sɩ 'a lwarɩ kʋ na yɩ Wɛ Joro kʋm naa kʋ daɩ tɩn mʋ. Nɔɔnʋ wʋlʋ maama na sɛ o wɩ, Zezi Krisi dɛɛn jigi nabiinu o ba lʋgʋ baŋa tɩn, Wɛ Joro kʋm wʋ kʋntʋ tu tee nɩ. 3Kʋ daarɩ, nɔɔnʋ wʋlʋ maama na vɩn Zezi tɩn, Wɛ Joro kʋm təri kʋntʋ tu tee nɩ, yɩ joro kʋlʋ na wʋ o tee nɩ tɩn yɩ Zezi Krisi Dʋm wʋm nyɩm mʋ. Abam maŋɩ 'a lwarɩ nɩ Dʋm wʋm kʋntʋ lagɩ o ba lʋgʋ baŋa. Lele kʋntʋ o nan maŋɩ o ba o wʋra. 4A bu-sonnu-ba, abam yɩ Wɛ nɔɔna mʋ, yɩ 'a wanɩ vwa-nyɩna bam kʋntʋ, bɛŋwaanɩ Wɛ Joro na wʋ 'a wʋnɩ tɩn, kʋ dam dwe joro kʋlʋ na wʋra dɩ lʋgʋ nɔɔna bam tɩn dam. 5Vwa-nyɩna bam kʋntʋ kugu je wʋ lʋgʋ baŋa nɩ mʋ. Kʋntʋ ŋwaanɩ ba na yəni ba ŋɔɔnɩ kʋlʋ tɩn nuŋi lʋgʋ baŋa mʋ, yɩ kʋ nɔɔna bam yəni ba sɛ bantʋ na tɛ kʋlʋ tɩn. 6Kʋ nan na yɩ dɩbam, d'ɩ yɩ Wɛ nɔɔna mʋ. Wʋlʋ maama na ye Wɛ tɩn mʋ w'ʋ sɛ dɩbam na tɛ kʋlʋ tɩn. Wʋlʋ nan na daɩ Wɛ nɔɔnʋ tɩn ba sɛa. Kʋntʋ mʋ d'ɩ w'ʋ wanɩ d'ɩ lwarɩ Joro kʋlʋ na yɩ cɩga dɩ vwan joro kʋm daanɩ. 7A badon-sonnu-ba, pa-na d'ɩ ta'a soe daanɩ, bɛŋwaanɩ sono nuŋi Wɛ te mʋ. Wʋlʋ maama na soe o donnə tɩn, kʋntʋ tu yɩ Wɛ bu mʋ, yɩ o kwəri o ye Wɛ. 8Wʋlʋ maama nan na ba soe o donnə tɩn ta wʋ lwarɩ Wɛ, bɛŋwaanɩ Wɛ yɩ sono tu mʋ. 9Wɛ nan brɩ nɩ DƖ soe dɩbam, dɩ DƖ na tʋŋɩ DƖ Bu-dʋa sɩ o ba lʋgʋ baŋa sɩ d'ɩ wanɩ d'ɩ na DƖ ŋwɩ-dʋŋa kam wʋm ŋwaanɩ tɩn. 10Sono kʋm nan na yɩ te tɩn mʋ tɩntʋ: Kʋ daɩ nɩ dɩbam mʋ soe Wɛ, kʋ yɩ Wɛ mʋ soe dɩbam. Dɩntʋ sono kʋm mʋ pɛ DƖ tʋŋɩ DƖ Bu wʋm sɩ o ba o tɩ o ma o jana kam o saarɩ d'ɩ lwarɩm. 11A badon-sonnu-ba, Wɛ na tiini DƖ soe dɩbam kʋntʋ tɩn, kʋ maŋɩ sɩ dɩbam dɩ ta soe daanɩ mʋ. 12Nɔɔn-nɔɔnʋ tərə o yi na nɛ Baŋa-Wɛ. Nan dɩ kʋ dɩ, d'ɩ na soe daanɩ, Wɛ w'ʋ ta wʋra dɩ dɩbam, yɩ DƖ sono kʋm wʋ d'ɩ bɩcara nɩ cɩga cɩga. 13Wɛ na pɛ dɩbam DƖ Joro kʋm tɩn mʋ paɩ d'ɩ ye nɩ d'ɩ ŋwɩ dɩ Wɛ, yɩ Wɛ dɩ wʋra dɩ dɩbam. 14Dɩbam nɛ nɩ d'ɩ Ko Wɛ tʋŋɩ DƖ Bu wʋm sɩ o ba lʋgʋ baŋa o ji nabiinə Vɩrnʋ mʋ. Cɩga kam kʋntʋ mʋ dɩbam nan jɩgɩ d'ɩ brɩ nɔɔna. 15Wʋlʋ maama na brɩ jaja nɩ Zezi yɩ Wɛ Bu mʋ tɩn, Wɛ wʋra dɩ kʋntʋ tu, yɩ wʋntʋ dɩ ŋwɩ dɩ Wɛ. 16Dɩbam tɩtɩ lwarɩ Wɛ na soe dɩbam te tɩn, yɩ d'ɩ sɛ DƖ sono kʋm kʋntʋ. Wɛ yɩ sono tu mʋ. Wʋlʋ maama na ŋwɩ sono wʋnɩ tɩn, kʋntʋ tu ŋwɩ dɩ Wɛ mʋ, yɩ Wɛ dɩ wʋra dɩd-o. 17Wɛ sono kʋm na wʋ dɩbam bɩcara nɩ cɩga cɩga, kʋ'ʋ pa d'ɩ na baarɩ dɛ dɩm Wɛ na w'ʋ ba DƖ di nabiinə sarɩya tɩn. Bɛŋwaanɩ dɩbam ŋwɩ dɩ Wɛ lʋgʋ baŋa nɩ, nɩ Zezi dɩ na ŋwɩ dɩ DƖ te tɩn mʋ. 18Fʋʋnɩ b'a wanɩ dɩ taa wʋ sono wʋnɩ. Sono kʋlʋ na yɩ cɩga tɩn mʋ w'ʋ zəli fʋʋnɩ kʋ pa dɩ viiri. Zwɛ vaŋɩm mʋ paɩ fʋʋnɩ wʋra. Kʋntʋ tɩn, nɔɔnʋ wʋlʋ na kwarɩ fʋʋnɩ tɩn, kʋ brɩ nɩ Wɛ sono kʋm təri o bɩcarɩ nɩ cɩga cɩga mʋ. 19Wɛ na dɛ yigə DƖ soe dɩbam tɩn mʋ paɩ dɩbam dɩ jɩgɩ sono. 20Nɔɔnʋ na tɛ o wɩ, wʋm soe Wɛ, yɩ o ta na culi o donnə, kʋntʋ tu yɩ vwa-nyɩm mʋ. Bɛŋwaanɩ, nmʋ yi na naɩ n doŋ yɩ n ba so-o tɩn, n b'a wanɩ n ta n soe Wɛ yɩ n yi ba na-DƖ. 21Ni dɩlʋ Wɛ na pɛ dɩbam tɩn mʋ tɩntʋ: Wʋlʋ maama na soe dɩntʋ tɩn maŋɩ sɩ o ta soe o donnə dɩ mʋ.

will be added

X\