1 Zan 3

1Nan bʋŋɩ-na 'a nii, d'ɩ Ko Wɛ na tiini DƖ soe dɩbam te yɩ DƖ maɩ dɩbam DƖ bə nɩ DƖ biə tɩn. D'ɩ nan sɩɩnɩ d'ɩ yɩ kʋntʋ mʋ. Kʋntʋ mʋ nɔɔna balʋ na yɩ lʋgʋ baŋa nyɩm tɩn yigə tərə dɩ dɩbam, ba na yəri Wɛ tɩn ŋwaanɩ. 2A badon-sonnu-ba, dɩbam laan yɩ Wɛ biə mʋ. D'ɩ nan na w'ʋ ba d'ɩ ta'a yɩ te tɩn daa ta wʋ brɩ fasɩ. D'ɩ nan na ye kʋlʋ tɩn mʋ yɩ: Zezi na w'ʋ joori o ba maŋa kalʋ tɩn, d'ɩ laan w'ʋ ta yɩ nɩ wʋm tɩtɩ na yɩ te tɩn, bɛŋwaanɩ d'ɩ w'ʋ na o na yɩ te tɩn fasɩ. 3Wʋlʋ maama na jɩgɩ tɩɩna yantʋ dɩ Zezi tɩn, kʋntʋ tu maŋɩ sɩ o taa ŋwɩ dɩ wʋ-poŋo, nɩ Zezi na yɩ wʋ-poŋo tu te tɩn mʋ. 4Wʋlʋ maama na kɩ lwarɩm tɩn vɩn Wɛ ni mʋ. Lwarɩm kəm yɩ Wɛ ni vɩʋn mʋ. 5Abam ye nɩ, Zezi Krisi na tu lʋgʋ baŋa tɩn, kʋ yɩ sɩ o saarɩ nabiinə lwarɩm mʋ o yagɩ. Wʋntʋ nan ba jɩgɩ lwarɩm dɩ fɩnfɩɩn dɩ. 6Kʋntʋ, wʋlʋ maama na ŋwɩ dɩd-o tɩn yagɩ lwarɩm kəm mʋ. Wʋlʋ maama nan ta na kɩ lwarɩm tɩn, kʋ brɩ nɩ o ta wʋ lwarɩ Zezi mʋ, yɩ o kwəri o yəri o na yɩ wʋlʋ tɩn. 7A bu-sonnu-ba, yɩ pa-na nɔɔn-nɔɔnʋ na cwəŋə o ganɩ abam. Wʋlʋ maama tɩtʋŋa na tɔgɩ cɩga tɩn mʋ jɩgɩ cɩga Wɛ tee nɩ, nɩ Zezi na jɩgɩ cɩga te tɩn. 8Kʋ daarɩ, wʋlʋ maama nan ta na tɔgɩ lwarɩm kəm tɩn, kʋ brɩ nɩ o yɩ sʋtaanɩ nɔɔnʋ mʋ, bɛŋwaanɩ sʋtaanɩ maŋɩ dɩ kɩ lwarɩm kʋ zɩgɩ pulim nɩ mʋ. Wɛ Bu wʋm nan tu lʋgʋ baŋa sɩ o cɔgɩ sʋtaanɩ tɩtʋŋa mʋ. 9Wʋlʋ maama na yɩ Wɛ bu tɩn yagɩ lwarɩm kəm mʋ, bɛŋwaanɩ Wɛ dam dɩlʋ na paɩ ŋwɩa tɩn wʋ o tee nɩ. Kʋntʋ tɩn, o daa b'a wanɩ o ta taa kɩ lwarɩm, o na yɩ Wɛ bu tɩn ŋwaanɩ. 10Kʋntʋ mʋ yɩ kʋlʋ na pɔɔrɩ balʋ na yɩ Wɛ biə dɩ balʋ na yɩ sʋtaanɩ biə tɩn daanɩ. Wʋlʋ maama kikiə na ba tɔgɩ cɩga yɩ o ba soe o donnə tɩn daɩ Wɛ nɔɔnʋ. 11Kʋ yɩ cɩga mʋ, d'ɩ maŋɩ sɩ d'ɩ ta'a soe daanɩ. Kʋntʋ mʋ yɩ Wɛ kwərə kam abam na maŋɩ 'a ni pulim nɩ tɩn. 12D'ɩ nan wʋ maŋɩ sɩ d'ɩ kɩ nɩnɛɛnɩ Kayin na kɩ kʋlʋ faŋa faŋa tɩn. Wʋntʋ dɛɛn yɩ wo-lwaanʋ tu sʋtaanɩ jɩŋa nɔɔnʋ mʋ, yɩ o gʋ o nyaanɩ. Bɛɛ nan mʋ kɩ yɩ o gʋ-o? Kʋ yɩ wʋm tɩtɩ kikiə na ba lana, yɩ o nyaanɩ wʋm kikiə tɔgɩ cɩga tɩn ŋwaanɩ mʋ. 13A ko-biə-ba, lʋgʋ baŋa nɔɔna bam na culi abam, 'a yɩ pa kʋ sʋ abam. 14Kʋ na yɩ dɩbam, d'ɩ ye nɩ d'ɩ maŋɩ d'ɩ yagɩ tʋʋnɩ cwəŋə, yɩ d'ɩ daarɩ d'ɩ tɔgɩ Wɛ ŋwɩ-dʋŋa kam cwəŋə mʋ. D'ɩ na soe d'ɩ donnə tɩn mʋ paɩ d'ɩ lwarɩ kʋntʋ. Wʋlʋ maama nan na ba soe o doŋ tɩn ta wʋ tʋʋnɩ jɩŋa nɩ mʋ. 15Wʋlʋ maama na culi o donnə tɩn yɩ nɔn-gʋrʋ mʋ. Abam nan ye nɩ nɔn-gʋrʋ b'a wanɩ o taa jɩgɩ Wɛ ŋwɩ-dʋŋa kam o bɩcarɩ nɩ. 16Zezi na tiini o soe dɩbam tɩn mʋ te o sɛ sɩ o tɩ dɩbam ŋwaanɩ. Kʋntʋ mʋ pɛ d'ɩ lwarɩ sono cɩga cɩga na yɩ te tɩn. Mʋ kʋ kuri dɩbam dɩ maŋɩ sɩ d'ɩ sɛ sɩ d'ɩ tɩ d'ɩ donnə ŋwaanɩ. 17Nɔɔnʋ wʋlʋ maama na yɩ jɩjɩgɩrʋ tu tɩn na nɛ nɩ o doŋ ba gara, yɩ o na wʋ pɛ o ŋwaŋa zʋ-o, kʋ brɩ nɩ Wɛ sono kʋm təri kʋntʋ tu bɩcarɩ nɩ mʋ. 18A bu-sonnu-ba, d'ɩ kikiə mʋ maŋɩ sɩ ya brɩ nɩ d'ɩ sono kʋm d'ɩ na jɩgɩ tɩn daɩ ni-taanɩ yɩranɩ, sɩ kʋ yɩ sono kʋlʋ na yɩ sono cɩga cɩga tɩn mʋ. 19D'ɩ na jɩgɩ sono kʋm kʋntʋ doŋ, kʋ'ʋ pa d'ɩ lwarɩ nɩ d'ɩ sɩɩnɩ d'ɩ tɔgɩ cɩga cwəŋə kam, yɩ kʋ'ʋ pa d'ɩ bɩcara taa tigi jəgə dɩdʋa Wɛ yigə nɩ. 20Kʋntʋ, d'ɩ bɩcara nan na pɛ d'ɩ lwarɩ nɩ d'ɩ kɩ d'ɩ tusi, d'ɩ ye nɩ Wɛ ye DƖ dwe d'ɩ bɩcara yam na ye te tɩn, yɩ dɩntʋ mʋ ye wəənu maama. 21A badon-sonnu-ba, dɩbam bɩcara nan na b'a wanɩ ya cɔgɩ dɩbam tɩn, d'ɩ w'ʋ ta jɩgɩ baarɩ Wɛ yigə nɩ. 22D'ɩ w'ʋ na woŋo kʋlʋ maama d'ɩ na w'ʋ loori DƖ tee nɩ tɩn, d'ɩ na sɛ DƖ ni yɩ d'ɩ kɩ kʋlʋ na poli DƖ wʋ tɩn ŋwaanɩ. 23Ni dɩlʋ Wɛ na pɛ dɩbam tɩn mʋ tɩntʋ: D'ɩ maŋɩ sɩ d'ɩ kɩ d'ɩ wʋ-dɩdʋa dɩ DƖ Bu Zezi Krisi, sɩ d'ɩ kwəri d'ɩ ta'a soe daanɩ, nɩnɛɛnɩ wʋntʋ na pɛ dɩbam ni sɩ d'ɩ ta'a soe-da te tɩn. 24Wʋlʋ maama na sɛ Wɛ niə yam tɩn ŋwɩ dɩ DƖ mʋ, yɩ Wɛ dɩ wʋra dɩ kʋntʋ tu. Wɛ Joro kʋm DƖ na pɛ dɩbam tɩn mʋ pɛ d'ɩ lwarɩ nɩ Wɛ sɩɩnɩ DƖ wʋra dɩ dɩbam.

will be added

X\