1 Zan 2

1A bu-sonnu-ba, a pʋpʋnɩ tɔnɔ kʋntʋ a pa abam, sɩ 'a yɩ kɩ lwarɩm mʋ. Dɩbam wʋlʋ nan na kɩ lwarɩm, d'ɩ jɩgɩ wʋlʋ na w'ʋ fɔgɩ dɩbam dɩ d'ɩ Ko Wɛ daanɩ tɩn. Wʋntʋ mʋ yɩ Zezi Krisi wʋlʋ na ba jɩgɩ lwarɩm dɩ fɩnfɩɩn dɩ tɩn. 2Wʋntʋ mʋ mɛ o tɩtɩ o kaanɩ Baŋa-Wɛ, yɩ DƖ yagɩ dɩbam lwarɩm DƖ ma cɛ dɩbam. Kʋ nan daɩ dɩbam yɩranɩ lwarɩm m'a, kʋ yɩ lʋgʋ baŋa nɔɔna maama lwarɩm ŋwaanɩ mʋ. 3Dɩbam na sɛ Wɛ niə yam mʋ, kʋ'ʋ brɩ nɩ d'ɩ sɩɩnɩ d'ɩ ye-DƖ. 4Nɔɔnʋ nan na tɛ o wɩ, wʋm ye Wɛ, yɩ o na ba sɛ Wɛ niə yam, kʋntʋ tu yɩ vwa-nyɩm mʋ, yɩ cɩga təri o tee nɩ. 5Kʋ daarɩ, nɔɔnʋ wʋlʋ nan na sɛ Wɛ taanɩ dɩm tɩn, kʋntʋ tu yɩ wʋlʋ na jɩgɩ Wɛ sono kʋm cɩga cɩga tɩn mʋ. Kʋntʋ mʋ w'ʋ brɩ nɩ d'ɩ sɩɩnɩ d'ɩ ŋwɩ dɩ Wɛ. 6Nɔɔnʋ wʋlʋ nan na tɛ o wɩ, o ŋwɩ dɩ Wɛ, kʋntʋ tu maŋɩ sɩ o taa ŋwɩ nɩ Zezi Krisi dɛɛn na ŋwɩ te tɩn mʋ. 7A badon-sonnu-ba, ni dɩlʋ a na pʋpʋnɩ a pa abam tɩn daɩ ni-dʋʋrɩ. Dɩ yɩ ni-doori mʋ, dɩ maŋɩ dɩ wʋra dɩ abam mʋ pulim nɩ. Ni dɩm kʋntʋ yɩ taanɩ dɩlʋ abam na maŋɩ 'a ni tɩn mʋ. 8Kʋ daarɩ, dɩ nan daa ta yɩ ni-dʋʋrɩ mʋ amʋ na pʋpʋnɩ a pa abam, bɛŋwaanɩ Zezi mʋ brɩ ni dɩm kʋntʋ cɩga kam, yɩ abam dɩ brɩ cɩga kam kʋntʋ. Kʋ maa pa lim maa kɛa, yɩ pooni dɩlʋ na yɩ cɩga tɩn laan zəŋi. 9Nɔɔnʋ wʋlʋ maama na tɛ o wɩ, o ŋwɩ pooni wʋnɩ, yɩ o na culi o donnə, kʋntʋ tu ta wʋ lim wʋnɩ mʋ dɩ zɩm maama. 10Kʋ daarɩ, nɔɔnʋ wʋlʋ nan na soe o donnə tɩn, kʋntʋ tu mʋ ŋwɩ pooni wʋnɩ. Kʋlʋkʋlʋ təri o ŋwɩa wʋnɩ, kʋ na w'ʋ pa nɔɔnʋ tʋ lwarɩm wʋnɩ. 11Nɔɔnʋ wʋlʋ nan na culi o donnə tɩn wʋ lim wʋnɩ mʋ o veə, o yəri o na ve mɛ tɩn, bɛŋwaanɩ lim dɩm mʋ pɛ o yiə daa ba naɩ. 12A bu-sonnu-ba, a pʋpʋnɩ tɔnɔ kʋntʋ a pa abam, bɛŋwaanɩ Wɛ yagɩ 'a lwarɩm DƖ ma cɛ abam Zezi yɩrɩ ŋwaanɩ mʋ. 13A pʋpʋnɩ a pa abam balʋ na yɩ kwə tɩn, bɛŋwaanɩ 'a maŋɩ 'a ye wʋlʋ na maŋɩ o wʋra pulim nɩ tɩn. A pʋpʋnɩ a pa abam nɔn-dʋnnʋ tɩm, bɛŋwaanɩ 'a wanɩ wo-lwaanʋ tu sʋtaanɩ. 14A biə-ba, a pʋpʋnɩ a pa abam, bɛŋwaanɩ abam maŋɩ 'a ye d'ɩ Ko Wɛ. A pʋpʋnɩ a pa abam balʋ na yɩ kwə tɩn, bɛŋwaanɩ abam maŋɩ 'a ye wʋlʋ na maŋɩ o wʋra pulim nɩ tɩn. Nɔn-dʋnnʋ tɩm, a pʋpʋnɩ a pa abam, bɛŋwaanɩ abam dana. Wɛ taanɩ dɩm maa wʋ 'a wʋnɩ, yɩ 'a wanɩ wo-lwaanʋ tu sʋtaanɩ. 15Yɩ zaŋɩ-na 'a ta'a soe lʋgʋ baŋa dɩ kʋ wo-yɔɔrʋ tɩm. Nɔɔnʋ wʋlʋ na soe lʋgʋ baŋa wo-yɔɔrʋ tɩm tɩn, kʋntʋ tu daa ba jɩgɩ d'ɩ Ko Wɛ sono o bɩcarɩ nɩ. 16Bɛŋwaanɩ lʋgʋ baŋa wəənu tɩm maama, kʋ na yɩ nabiinə fra na yəni ya zʋʋrɩ wo-yɔɔrʋ tɩlʋ tɩn, naa nabiinə yiə na sui wəənu tɩlʋ tɩn, naa nabiinə na magɩ ba nyɔɔna dɩ ba jɩjɩgɩrʋ te tɩn, tɩntʋ maama daɩ d'ɩ Ko Wɛ nyɩm, tɩ yɩ lʋgʋ baŋa nyɩm mʋ. 17Lʋgʋ baŋa dɩ kʋ wo-yɔɔrʋ tɩm nabiinə fra na zʋʋrɩ tɩn lagɩ tɩ kɛ mʋ. Kʋ daarɩ wʋlʋ nan na kɩ kʋlʋ Wɛ wʋbʋŋa na lagɩ tɩn mʋ w'ʋ ta ŋwɩ sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ na ba ti tɩn. 18A biə-ba, lʋgʋ baŋa kweelim da yam twɛ ya ti. Abam nan maŋɩ 'a ni nɩ Zezi Krisi Dʋm wʋm maa bɩɩna. Lele kʋntʋ, Zezi Krisi dʋna zanzan mʋ laan nan tu ba wʋra. Kʋ ma pa d'ɩ ye nɩ da yam kʋntʋ twɛ ya ti. 19Nɔɔna bam kʋntʋ pwɛ ba tɩtɩ mʋ dɩbam kɔgɔ kʋm wʋnɩ, ba nan maŋɩ ba daɩ dɩbam kɔgɔ kʋm nɔɔna cɩga cɩga. Ba ya na yɩ dɩbam kɔgɔ kʋm nɔɔna, ba ya b'a yagɩ dɩbam te. Ba nan pwɛ ba tɩtɩ kʋntʋ, sɩ kʋ brɩ lanyɩranɩ nɩ bantʋ wʋlʋwʋlʋ ya maŋɩ o daɩ dɩbam kɔgɔ kʋm wʋ nɔɔnʋ mʋ. 20Kʋ nan na yɩ abam, 'a maŋɩ 'a joŋi Wɛ Joro kʋm Krisi na pɛ abam tɩn, yɩ kʋ pa 'a maama lwarɩ Wɛ cɩga kam. 21Kʋntʋ, a nan na pʋpʋnɩ a pa abam tɩn, kʋ daɩ nɩ a wɩ, 'a yəri cɩga mʋ. Woŋo kʋlʋ ŋwaanɩ a na pʋpʋnɩ tɩn mʋ yɩ sɩ 'a maŋɩ 'a ye kʋlʋ na yɩ cɩga, yɩ 'a ye nɩ kʋlʋ maama na yɩ vwan tɩn b'a wanɩ kʋ nuŋi cɩga wʋnɩ. 22Wɔɔn nan yɩ vwa-nyɩm tɩn? Kʋ yɩ wʋlʋ na tɛ nɩ Zezi daɩ Krisi wʋm Wɛ na tʋŋɩ tɩn mʋ. Kʋntʋ tu yɩ Zezi Krisi dʋm mʋ, yɩ o vɩn d'ɩ Ko Wɛ dɩ DƖ Bu wʋm dɩ. 23Wʋlʋ maama nan na vɩn Wɛ Bu wʋm tɩn, o vɩn o Ko Wɛ dɩ mʋ. Kʋ daarɩ, wʋlʋ maama na brɩ nɩ o sɛ Wɛ Bu wʋm tɩn, o Ko Wɛ dɩ wʋra dɩ kʋntʋ tu. 24Kʋntʋ, 'a ta'a jɩgɩ zaasɩm dɩlʋ 'a na maŋɩ 'a ni pulim nɩ tɩn 'a bɩcara nɩ. 'A na sɛ 'a jɩgɩ zaasɩm dɩm kʋntʋ, kʋ'ʋ pa abam dɩ Wɛ Bu wʋm dɩ o Ko Wɛ taa ŋwɩ daanɩ. 25Mʋ Wɛ Bu wʋm na goni ni sɩ o pa dɩbam kʋlʋ tɩn, kʋ yɩ Wɛ ŋwɩ-dʋŋa kalʋ na ba ti tɩn mʋ. 26Amʋ pʋpʋnɩ wəənu tɩm kʋntʋ a pa abam, sɩ 'a wanɩ 'a lwarɩ balʋ na lagɩ ba ganɩ abam tɩn woŋo mʋ. 27Kʋ nan na yɩ abam, Wɛ Joro kʋm Zezi na pɛ abam tɩn wʋ 'a bɩcara nɩ, yɩ 'a daa wʋ maŋɩ sɩ nɔɔn-nɔɔnʋ zaasɩ abam. Wɛ Joro kʋm brɩ abam woŋo maama kuri. Kʋ zaasɩm dɩm yɩ cɩga mʋ, dɩ daɩ vwan. Kʋntʋ tɩn, 'a ta'a ŋwɩ dɩ Zezi, nɩnɛɛnɩ kʋ na brɩ abam te tɩn. 28A bu-sonnu-ba, pa-na d'ɩ ta'a ŋwɩ dɩd-o, sɩ maŋa kam o na w'ʋ joori o ba tɩn, d'ɩ w'ʋ na baarɩ yɩ cavɩɩra b'a ja dɩbam o yigə nɩ. 29Abam na ye nɩ Zezi yɩ cɩga tu tɩn, lwarɩ-na nɩ wʋlʋ maama kikiə na tɔgɩ cɩga Wɛ cwəŋə nɩ tɩn yɩ Wɛ bu mʋ.

will be added

X\