1 Zan 1

1Dɩbam pʋpʋnɩ tɔnɔ kʋntʋ sɩ d'ɩ pa 'a lwarɩ wʋlʋ na maŋɩ o wʋra pulim nɩ tɩn mʋ. Dɩbam dɛɛn ni o kwərə mʋ, yɩ d'ɩ na-o dɩ d'ɩ yiə dɩ. D'ɩ ma fɔgɩ d'ɩ nii-o, yɩ d'ɩ ta kwəri d'ɩ dwe-o dɩ d'ɩ jɩa. Kʋ yɩ Ŋwɩa Bɩtara woŋo mʋ d'ɩ lagɩ d'ɩ ŋɔɔnɩ dɩ abam. 2Ŋwɩa kam kʋntʋ nan tu ka naɩ jaja. D'ɩ ma na-ka, yɩ d'ɩ lagɩ d'ɩ maŋɩ ka na yɩ te tɩn d'ɩ brɩ abam. Wɛ ŋwɩ-dʋŋa kalʋ na ba ti tɩn taanɩ mʋ d'ɩ lagɩ d'ɩ ta. Ŋwɩa kam kʋntʋ ya wʋ dɩbam Ko Wɛ tee nɩ mʋ, yɩ DƖ laan pa d'ɩ lwarɩ-ka. 3D'ɩ na nɛ kʋlʋ yɩ d'ɩ kwəri d'ɩ ni kʋlʋ tɩn mʋ d'ɩ lagɩ d'ɩ ta d'ɩ brɩ abam, sɩ kʋ pa abam ta'a jɩgɩ wəl-dɔnɔ dɩ dɩbam, d'ɩ maama na ŋwɩ dɩ d'ɩ Ko Wɛ dɩ DƖ Bu Zezi Krisi tɩn ŋwaanɩ. 4D'ɩ pʋpʋnɩ wəənu tɩm kʋntʋ d'ɩ brɩ abam, sɩ kʋ pa dɩbam maama tiini d'ɩ ta'a jɩgɩ wʋpolo mʋ. 5Kwərə kalʋ dɩbam na ni Wɛ Bu Zezi tee nɩ yɩ d'ɩ lagɩ d'ɩ ta d'ɩ brɩ abam tɩn mʋ tɩntʋ: Baŋa-Wɛ yɩ pooni tu mʋ, lim təri DƖ tee nɩ dɩ fɩnfɩɩn dɩ. 6D'ɩ na tɛ d'ɩ wɩ, d'ɩ ŋwɩ dɩ Wɛ, yɩ d'ɩ ta na wʋ lim wʋnɩ, kʋ brɩ nɩ d'ɩ fɔ vwan mʋ, yɩ d'ɩ kikiə ba tɔgɩ cɩga cwəŋə kam. 7Kʋ daarɩ, d'ɩ nan na ŋwɩ pooni wʋnɩ nɩ Wɛ na wʋ pooni wʋnɩ te tɩn, kʋntʋ w'ʋ pa dɩbam maama ta'a jɩgɩ wəl-dɔnɔ daanɩ, yɩ Wɛ Bu Zezi Krisi jana kam w'ʋ saarɩ d'ɩ lwarɩm maama. 8D'ɩ nan na tɛ d'ɩ wɩ, d'ɩ ba jɩgɩ lwarɩm, d'ɩ ganɩ d'ɩ tɩtɩ mʋ, cɩga təri d'ɩ tee nɩ. 9D'ɩ nan na sɛ d'ɩ ta d'ɩ lwarɩm dɩ Wɛ, DƖ laan w'ʋ yagɩ-dɩ DƖ ma cɛ dɩbam, yɩ DƖ daarɩ DƖ saarɩ d'ɩ wo-balwaarʋ tɩm maama. Bɛŋwaanɩ Wɛ b'a kwanɩ DƖ ni, DƖ yɩ cɩga tu mʋ. 10Kʋ daarɩ, d'ɩ na tɛ d'ɩ wɩ, d'ɩ wʋ kɩ lwarɩm, d'ɩ paɩ Wɛ yɩ vwa-nyɩm mʋ, yɩ kʋ brɩ nɩ d'ɩ wʋ joŋi DƖ taanɩ dɩm mʋ d'ɩ kɩ d'ɩ wʋbʋŋa nɩ.

will be added

X\