1 Korɛntɩ 9

1Amʋ ba jɩgɩ cwəŋə sɩ a kɩ a na lagɩ kʋlʋ tɩn na? Amʋ daɩ Zezi Krisi tɩntʋŋnʋ na? Abam bʋŋɩ nɩ a wʋ nɛ d'ɩ Yuutu Zezi Krisi mʋ na? Abam mʋ yɩ tɩtʋŋa yalʋ a na tʋŋɩ a pa d'ɩ Yuutu Zezi tɩn, 'a na dɛ amʋ jɩŋa 'a na vrɩm tɩn ŋwaanɩ. 2Nɔɔna badaara na maŋɩ ba ba bʋŋɩ nɩ amʋ yɩ Zezi Krisi tɩntʋŋnʋ cɩga cɩga, abam b'a wanɩ 'a vɩn nɩ amʋ daɩ Zezi Krisi tɩntʋŋnʋ. Abam na ŋwɩ dɩdaanɩ d'ɩ Yuutu Zezi te tɩn mʋ brɩ nɩ amʋ sɩɩnɩ a yɩ o tɩntʋŋnʋ mʋ. 3Nɔɔna na lwɛ amʋ, a na w'ʋ ləri-ba te tɩn mʋ tɩntʋ: 4Abam bʋŋɩ nɩ, dɩbam balʋ na yɩ Wɛ tɩntʋŋna tɩn ya ba jɩgɩ cwəŋə sɩ d'ɩ joŋi d'ɩ ni-wʋdiu d'ɩ tɩtʋŋa yam ŋwaanɩ mʋ na? 5Dɩbam ya ba jɩgɩ cwəŋə sɩ d'ɩ di kaana balʋ na sɛ Zezi tɩn, sɩ d'ɩ ta'a tɔgɩ daanɩ d'ɩ beerə, nɩnɛɛnɩ d'ɩ Yuutu Zezi tɩntʋŋna babam bam dɩ o nyaana dɩ Pɩyɛɛrɩ na yəni ba kɩ te tɩn na? 6Amʋ dɩ Banabasɩ yɩranɩ nan mʋ maŋɩ sɩ d'ɩ ta'a tʋŋɩ d'ɩ lagɩ d'ɩ tɩtɩ ni-wʋdiu na? 7Nɔɔnʋ na yɩ pamaŋnʋ, o b'a wanɩ o joori o ŋwɩ o tɩtɩ. Nɔɔnʋ jɩgɩ kara yɩ o ba di ka wəənu na? Nɔɔnʋ jɩgɩ naanɩ o tɔga yɩ o ba di dɩ nayɩla na? 8Kʋ daɩ lʋgʋ baŋa mɩmaŋa yantʋ yɩranɩ mʋ brɩ dɩbam cɩga kam kʋntʋ. Wɛ tɔnɔ kʋm dɩ maŋɩ kʋ brɩ kʋntʋ doŋ mʋ. 9Kʋ pʋpʋnɩ Wɛ cullu tɩlʋ DƖ na pɛ Moyisi tɩn tɔnɔ kʋm wʋnɩ kʋ wɩ: "Nmʋ na jɩgɩ nabɩa n ma n nwanɩ wo-vaalʋ, yɩ kɩ tampɔgɔ ka ni nɩ. " Wɛ na tagɩ kʋntʋ tɩn, kʋ yɩ nabɩa kam yɩranɩ ŋwaanɩ mʋ na? 10Aye, kʋ yɩ dɩbam ŋwaanɩ mʋ. Nɔɔnʋ wʋlʋ na vagɩ dɩ wʋlʋ na wʋra o kɩ faa tɩn maama tɩɩnɩ nɩ ba'a na ba təri mʋ. 11Dɩbam na tɔɔlɩ Wɛ kwərə kam dɩ abam tɩn, kʋ nyɩ dɩ d'ɩ dugi Wɛ cɩga kam mʋ 'a bɩcara nɩ. Kʋ nan wʋ maŋɩ sɩ d'ɩ joŋi d'ɩ ni-wʋdiu abam tee nɩ na? 12Abam na paɩ nɔɔna badonnə ba ni-wʋdiu tɩn, kʋ ya wʋ maŋɩ sɩ dɩbam joŋi d'ɩ dwəni bantʋ na? Nan dɩ kʋ dɩ, dɩbam wʋ bwe sɩ d'ɩ joŋi d'ɩ ni-wʋdiu abam tee nɩ, nɩ d'ɩ ya na jɩgɩ cwəŋə sɩ d'ɩ kɩ te tɩn. D'ɩ nan vɔgɩ d'ɩ wʋ mʋ woŋo maama baŋa nɩ, sɩ kʋ yɩ wanɩ kʋ cɩ Zezi Krisi kwər-ywəŋə kam. 13'A tɩtɩ maŋɩ 'a ye nɩ balʋ na tʋŋɩ Wɛ tɩtʋŋa DƖ di-kamunu kʋm wʋnɩ tɩn yəni ba joŋi ba ni-wʋdiu d'aanɩ mʋ. Balʋ dɩ na joŋi vara ba ma kaanɩ Wɛ tɩn dɩ joŋi ba təri kʋ wʋnɩ mʋ. 14Kʋ nan yɩ bɩdwɩ mʋ dɩ balʋ dɩ na tɔɔlɩ Wɛ kwər-ywəŋə kam tɩn. D'ɩ Yuutu Zezi pɛ ni nɩ ba dɩ maŋɩ sɩ ba joŋi ba ni-wʋdiu tɩtʋŋɩ dɩm kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ. 15Nan dɩ kʋ dɩ, amʋ wʋ bwe sɩ a joŋi kʋlʋkʋlʋ abam tee nɩ. Kʋ nan daɩ nɩ a pʋpʋnɩ tɩntʋ sɩ a ma joŋi woŋo mʋ abam tee nɩ. A'a tɩ mʋ, sɩ a b'a fɔgɩ a za a na yɩ te tɩn. A b'a sɛ a pa nɔɔn-nɔɔnʋ cwəŋə sɩ o cɔgɩ woŋo kʋlʋ na yɩ amʋ wʋpolo nyɩm tɩn. 16A b'a wanɩ a magɩ a nyɔɔnɩ a na tɔɔlɩ Wɛ kwər-ywəŋə kam tɩn ŋwaanɩ. Kʋntʋ yɩ fɩfɩʋn mʋ sɩ a kɩ. Amʋ ya na yagɩ Wɛ kwər-ywəŋə kam tɔɔlɩm, kʋ'ʋ ta yɩ lɛɛrʋ mʋ dɩ amʋ. 17Amʋ tɩtɩ mʋ nan ya na lɩ wʋbʋŋa sɩ a taa tɔɔlɩ Wɛ kwər-ywəŋə kam, a ya w'ʋ ta tɩɩnɩ sɩ a joŋi ŋwɩɩrʋ mʋ kʋ ŋwaanɩ. Kʋ nan daɩ a tɩtɩ wʋbʋŋa mʋ a kɩa, kʋ yɩ Wɛ mʋ kwe-ka DƖ kɩ amʋ jɩŋa nɩ. 18Kʋntʋ, bɛɛ ŋwɩɩrʋ mʋ amʋ w'ʋ joŋi? Amʋ nyɔɔrɩ mʋ yɩ a na tɔɔlɩ Wɛ kwər-ywəŋə kam zaanɩ, yɩ a ba bwe sɩ a joŋi kʋlʋkʋlʋ kʋ ŋwaanɩ, nɩ a ya na jɩgɩ cwəŋə sɩ a kɩ te tɩn. 19A te a tɩtɩ mʋ, a daɩ nɔɔn-nɔɔnʋ gambaa. Amʋ tɩtɩ nan mʋ pɛ a ji gambaa nɔɔna maama tee nɩ, sɩ a wanɩ a joŋi nɔɔna zanzan a kɩ Wɛ jɩŋa nɩ. 20Amʋ na wʋ Zwifə bam tee nɩ, a yəni a tɔgɩ a kɩ nɩ Zwifə bam na kɩ te tɩn mʋ, sɩ a ma wanɩ a joŋi-ba a kɩ Wɛ jɩŋa nɩ. Wɛ cullu tɩlʋ DƖ na pɛ Zwifə bam tɩn ya ba tɔgɩ tɩ te amʋ. Amʋ nan na zʋʋrɩ dɩ Zwifə tɩn, a dɛ a sɛ-tɩ mʋ, sɩ a wanɩ a joŋi tɩ na te balʋ tɩn a kɩ Wɛ jɩŋa nɩ. 21Kʋ daarɩ, a na yəni a wʋ dwi-gɛ tiinə balʋ na ba tɔgɩ Wɛ cullu tɩm tɩn tee nɩ, a dɩ tɔgɩ a kɩ nɩ bantʋ na kɩ te tɩn mʋ, sɩ a ma wanɩ a joŋi-ba a kɩ Wɛ jɩŋa nɩ. Kʋ nan daɩ nɩ a yigə tərə dɩdaanɩ Wɛ niə yam, kʋ yɩ Zezi Krisi niə yam mʋ te amʋ. 22Kʋ daarɩ, kʋ na yɩ balʋ wʋbʋŋa na wʋ bɩgɩ dɩ Wɛ cwəŋə kam tɔgɩm tɩn, a yəni a ji nɩ bantʋ dɩ mʋ te, sɩ a ma wanɩ a joŋi-ba a kɩ Wɛ jɩŋa nɩ. Amʋ na wʋ nɔɔna balʋ maama tee nɩ, a yəni a ji nɩ bantʋ mʋ te, yɩ a kwaanɩ a kɩ a na w'ʋ kɩ te sɩ a ma joŋi ba badaara a kɩ Wɛ jɩŋa nɩ. 23Amʋ nan kɩ wəənu tɩntʋ maama sɩ Wɛ kwər-ywəŋə kam mʋ wanɩ ka vu yigə, sɩ a dɩ tɔgɩ a na a pɛɛrɩ DƖ wo-laarʋ tɩm wʋnɩ. 24Abam ye nɩ, nɔɔna na wʋra ba durə, nɔɔnʋ maama mʋ kwaanɩ sɩ o di yigə, yɩ ba dɩdʋa yɩranɩ mʋ w'ʋ di o joŋi pɛɛrɩ dɩm. Nan kwaanɩ-na kʋntʋ doŋ, sɩ 'a wanɩ 'a di yigə sɩ 'a joŋi pɛɛrɩ dɩm. 25Nɔɔnʋ wʋlʋ maama na lagɩ sɩ o duri tɩn yəni o tiini o kwaanɩ mʋ o kɩ o tɩtɩ o kɩ daanɩ. Bantʋ nan yəni ba kwaanɩ kʋntʋ sɩ ba joŋi pɛɛrɩ mʋ, yɩ ba pɛɛrɩ dɩm kʋntʋ b'a daanɩ dɩ cɔgɩ. Kʋ daarɩ dɩbam pɛɛrɩ dɩlʋ d'ɩ na lagɩ d'ɩ joŋi Wɛ tee nɩ tɩn b'a fɔgɩ dɩ cɔgɩ maŋa dɩ maŋa. 26Kʋntʋ, amʋ ba duri nɩ wʋlʋ na yəri durim yɩ o duri yɔɔ yɔɔ te tɩn. A nan ba magɩ jara nɩ wʋlʋ na yəri jara magɩm yɩ o magɩ yɔɔ yɔɔ te tɩn. 27Amʋ nan kwaanɩ a tiini a fɩn a tɩtɩ mʋ, sɩ a pa a yɩra yam lwarɩ nɩ amʋ mʋ te-ya. A kɩ kʋntʋ sɩ kʋ yɩ pa, a na tɔɔlɩ Wɛ kwər-ywəŋə kam a brɩ nɔɔna badonnə tɩn, sɩ amʋ tɩtɩ laan ba a ga pɛɛrɩ mʋ DƖ tee nɩ.

will be added

X\