1 Korɛntɩ 8

1A laan lagɩ a ŋɔɔnɩ jwənə nwana taanɩ mʋ dɩ abam. Kʋ yɩ cɩga, d'ɩ maama jɩgɩ yəno, nɩ abam na tɛ te tɩn. Nan ta'a ye-na nɩ, nɔɔnʋ na jɩgɩ yəno, kʋ pa-o kamunni mʋ. Nɔɔnʋ nan na jɩgɩ sono, kʋ jɩgɩ zənə kʋ paɩ o ve yigə mʋ. 2Nɔɔnʋ wʋlʋ na bʋŋɩ nɩ o jɩgɩ yəno, kʋ brɩ nɩ o ta yəri kʋlʋ na maŋɩ sɩ o taa ye tɩn mʋ. 3Wʋlʋ nan na soe Wɛ tɩn, Wɛ ye kʋntʋ tu. 4Kʋ na yɩ jwənə nwana yam dim taanɩ, d'ɩ ye nɩ jwənə ba ŋwɩ, Baŋa-Wɛ dɩdʋa yɩranɩ mʋ wʋra. 5Balʋ na ba tɔgɩ Wɛ tɩn jɩgɩ wəənu tɩdonnə mʋ ba maa bə 'ba wa'. Wəənu dwi zanzan mʋ nɔɔna bə-tɩ nɩ ba wa dɩ ba yuu tiinə, kʋ na yɩ tɩga baŋa wəənu dɩ wɛyuu wəənu. 6Kʋ nan na yɩ dɩbam, d'ɩ ye nɩ Wɛ dɩdʋa yɩranɩ mʋ wʋra. Dɩntʋ mʋ yɩ dɩbam Ko wʋlʋ na kɩ woŋo maama, yɩ dɩntʋ ŋwaanɩ mʋ d'ɩ ŋwɩ. D'ɩ ta ye nɩ, dɩbam Yuutu yɩ dɩdʋa mʋ, wʋntʋ mʋ yɩ Zezi Krisi wʋlʋ Wɛ na tagɩ o ŋwaanɩ DƖ kɩ woŋo maama tɩn, yɩ wʋntʋ mʋ paɩ dɩbam ŋwɩa. 7Kʋ nan daɩ nɔɔnʋ maama mʋ ye nɩ jwənə ba jɩgɩ dam. Nɔɔna badaara dɛɛn ŋwɩ dɩ jwənə kaanɩm mʋ, yɩ ba laan ba ba sɛ Wɛ. Kʋntʋ ŋwaanɩ ba kwarɩ fʋʋnɩ yɩ ba bʋŋɩ nɩ, ba na di jwəni wʋdiu, kʋ'ʋ ta nyɩ nɩnɛɛnɩ ba joori ba sɛ jwənə kaanɩm mʋ. Ba wʋbʋŋa ta na wʋ bɩgɩ Wɛ cwəŋə wʋnɩ tɩn, ba bʋŋɩ nɩ ba kɩ ba cɔgɩ mʋ. 8Wʋdiu dim nan b'a wanɩ kʋ pa d'ɩ twɛ Wɛ. D'ɩ na culi wʋdiiru naa d'ɩ zɩ ba culə dɩ, kʋ ba zəni dɩbam dɩ kʋlʋkʋlʋ naa d'ɩ ga kʋlʋkʋlʋ Wɛ yigə nɩ kʋ ŋwaanɩ. 9Kʋ daarɩ abam balʋ na ye nɩ 'a jɩgɩ ni sɩ 'a di kʋlʋ maama 'a na lagɩ tɩn, 'a nan cʋ-na 'a tɩtɩ sɩ 'a yɩ pa balʋ wʋbʋŋa na wʋ bɩgɩ Wɛ cwəŋə kam wʋnɩ tɩn tusi. 10Nmʋ wʋlʋ na paɩ n jɩgɩ yəno tɩn na ve n zʋ jwəni digə n tɔgɩ n di dɩ wʋdiu kʋm, yɩ n ko-bu wʋlʋ wʋbʋŋa na wʋ bɩgɩ Wɛ cwəŋə wʋnɩ tɩn na nɛ-m, kʋntʋ w'ʋ wanɩ kʋ gan-o sɩ o dɩ vu o tɔgɩ o di. 11Kʋntʋ, o na dɛ o di jwəni wʋdiu kʋm, kʋ brɩ nɩ nmʋ mʋ mɛ n yəno kʋm n ma n cɔgɩ n ko-bu wʋlʋ wʋbʋŋa ta na wʋ bɩgɩ Wɛ cwəŋə wʋnɩ yɩ Zezi Krisi ya tɩ o dɩ ŋwaanɩ tɩn. 12Nmʋ na kɩ kəm-balɔrɔ kʋm kʋntʋ doŋ n yagɩ n ko-bu yuu nɩ, yɩ n cɔgɩ o wʋbʋŋa o ta na wʋ bɩgɩ Wɛ cwəŋə kam wʋnɩ tɩn, kʋ brɩ nɩ n kɩ dɩ Zezi Krisi mʋ te. 13Kʋntʋ, wʋdiu dim na lagɩ kʋ pa a ko-bu tusi Wɛ cwəŋə nɩ, a daa b'a fɔgɩ a di wʋdiu kʋm kʋntʋ, a na ba lagɩ sɩ a pa a ko-bu tusi Wɛ cwəŋə kam wʋnɩ tɩn ŋwaanɩ.

will be added

X\