1 Korɛntɩ 7

1A lagɩ a ləri 'a na pʋpʋnɩ 'a bwe amʋ taana yalʋ tɩn mʋ a pa abam. Kʋ ya lana dɩ baarʋ na wʋ di kaanɩ. 2Kʋ nan ba lana sɩ baara dɩ kaana taa lagɩ daanɩ yɔɔ yɔɔ. Kʋntʋ ŋwaanɩ, kʋ maŋɩ sɩ baarʋ maama taa jɩgɩ o tɩtɩ kaanɩ, sɩ kaanɩ maama dɩ taa jɩgɩ o tɩtɩ barʋ. 3Baarʋ yɩ zaŋɩ o vɩn sɩ o taa wʋra dɩ o kaanɩ. Kaanɩ dɩ nan yɩ zaŋɩ o vɩn sɩ o taa wʋra dɩ o barʋ. 4Bɛŋwaanɩ kaanɩ ba te o tɩtɩ yɩra, kʋ yɩ o barʋ mʋ te-ya. Barʋ dɩ nan ba te o tɩtɩ yɩra, kʋ yɩ o kaanɩ dɩ mʋ te-ya. 5Yɩ zaŋɩ-na 'a vɩn sɩ 'a ta'a wʋra daanɩ, kʋ na daɩ nɩ 'a maama mʋ sɛ sɩ 'a lɩ pwələ 'a yagɩ da-pwəgə maŋa fɩnfɩɩn, sɩ 'a wanɩ 'a nywanɩ 'a yigə 'a loori Wɛ, sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ 'a na lagɩ tɩn. Kʋntʋ kwaga nɩ, sɩ 'a joori 'a ta'a wʋra daanɩ. Kʋ na daɩ kʋntʋ, sʋtaanɩ w'ʋ sʋgɩ abam dɩ pa 'a tusi dɩ 'a na warɩ 'a tɩtɩ 'a ja tɩn ŋwaanɩ. 6Amʋ na pʋpʋnɩ kʋntʋ tɩn, a tagɩ sɩ kʋ wəli abam mʋ, sɩ kʋ daɩ nɩ a lagɩ a fɩn abam. 7Amʋ ya w'ʋ ta lagɩ sɩ nɔɔnʋ maama taa yɩ nɩ amʋ na yɩ badəm te tɩn. Wɛ-pɛɛra nan yɩ təri təri mʋ yɩ DƖ pa nɔɔnʋ maama o nyɩm. 8Kʋ daarɩ abam balʋ na yɩ badənə dɩ kadənə tɩn, a lagɩ a ta dɩ abam nɩ kʋ lana sɩ 'a ta'a yɩ 'a yɩranɩ kʋntʋ, nɩ amʋ na yɩ te tɩn. 9'A nan na warɩ 'a tɩtɩ 'a ja, kʋ maŋɩ sɩ 'a di kaana naa 'a zʋ banna mʋ. Kʋntʋ garɩ 'a na paɩ ka-laga fra tiini ya jɩgɩ abam. 10- 11Kʋ daarɩ kʋ na yɩ banna dɩ ba kaana, kʋ yɩ fɩfɩʋn mʋ sɩ kaanɩ yɩ yagɩ o barʋ, naa barʋ dɩ yɩ vɩn o kaanɩ. Kʋntʋ daɩ amʋ tɩtɩ ni, kʋ yɩ d'ɩ Yuutu Zezi mʋ pɛ culu kʋntʋ. Kaanɩ nan na maŋɩ o yagɩ o barʋ, o maŋɩ sɩ o taa wʋra o yɩranɩ mʋ, naa o joori o vu o barʋ wʋm te mʋ sɩ ba fɔgɩ daanɩ, o daa wʋ maŋɩ sɩ o zʋ barʋ wʋdoŋ. 12Kʋ daarɩ, baarʋ wʋlʋ na tɔgɩ Zezi tɩn na jɩgɩ kaanɩ, yɩ kaanɩ wʋm na ba tɔgɩ Zezi yɩ o sɛ sɩ ba taa zʋʋrɩ daanɩ, kʋntʋ tu yɩ zaŋɩ o vɩn o kaanɩ wʋm. Kʋ yɩ amʋ mʋ pɛ ni dɩm kʋntʋ sɩ kʋ daɩ d'ɩ Yuutu Zezi. 13Kaanɩ wʋlʋ dɩ nan na tɔgɩ Zezi yɩ o barʋ na ba tɔgɩ Zezi, yɩ o barʋ wʋm na sɛ sɩ ba taa zʋʋrɩ daanɩ, sɩ o yɩ zaŋɩ o yagɩ o barʋ wʋm. 14Barʋ wʋlʋ na wʋ kɩ o wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi tɩn batwarɩ dɩ Wɛ, o kaanɩ wʋm na kɩ o wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi tɩn ŋwaanɩ. Kaanɩ wʋlʋ dɩ na wʋ kɩ o wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi tɩn batwarɩ dɩ Wɛ, o barʋ wʋm na kɩ o wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi tɩn ŋwaanɩ. Kʋ ya na daɩ kʋntʋ, ba biə w'ʋ ta yɩ nɩ balʋ na yəri Wɛ tɩn biə, yɩ ba laan yagɩ ba batwarɩ dɩ Wɛ. 15Wʋlʋ nan na ba tɔgɩ Zezi tɩn na bʋŋɩ sɩ o viiri, kʋ na yɩ kaanɩ wʋm naa barʋ wʋm dɩ, sɩ 'a yag-o sɩ o viiri. Wʋlʋ na daarɩ yɩ o tɔgɩ Zezi tɩn laan w'ʋ ta te o tɩtɩ. Wɛ na bəŋi dɩbam sɩ d'ɩ ta'a tɔgɩ-DƖ tɩn, kʋ yɩ sɩ d'ɩ ta'a zʋʋrɩ daanɩ dɩ ywəəni mʋ. 16Kaanɩ, nmʋ na tɔgɩ Zezi tɩn, n'n kɩ ta mʋ n lwarɩ nɩ n'n wanɩ n pa n barʋ wʋm sɛ Zezi naa n b'a wanɩ n pa o sɛ? Barʋ, nmʋ dɩ w'ʋ kɩ ta mʋ n lwarɩ nɩ n'n wanɩ n pa n kaanɩ wʋm sɛ Zezi naa n b'a wanɩ n pa o sɛ? 17Abam dɛɛn na yɩ te yɩ Wɛ bəŋi abam sɩ 'a ta'a tɔgɩ-DƖ tɩn, 'a ta ta'a yɩ kʋntʋ, sɩ kʋ maŋɩ dɩ d'ɩ Yuutu wʋm na pɛ abam ŋwɩa kalʋ tɩn. Mʋ kʋlʋ a na brɩ Zezi kɔgɔ kʋm jəgə maama nɩ tɩn. 18Wɛ na bəŋi abam tɩn, abam wʋlʋ dɛɛn na maŋɩ o go nɩ Zwifə bam cullu tɩm na brɩ te tɩn, kʋntʋ tu daa yɩ ta səgi o tɩtɩ o na goni tɩn ŋwaanɩ. Kʋ daarɩ, wʋlʋ dɛɛn nan na maŋɩ o wʋ goni tɩn, o daa yɩ ta kwaanɩ sɩ o go. 19N na gonə naa n zɩ wʋ goni dɩ, kʋ daɩ kʋlʋkʋlʋ. Woŋo kʋlʋ na jɩgɩ kuri tɩn mʋ yɩ sɩ nɔɔnʋ maama kwaanɩ o sɛ Wɛ niə yam lanyɩranɩ. 20Nɔɔnʋ maama dɛɛn na yɩ te yɩ Wɛ bəŋ-o tɩn, kʋ maŋɩ sɩ o ta taa yɩ kʋntʋ mʋ. 21N dɛɛn na yɩ gambaa mʋ yɩ Wɛ bəŋi-m sɩ n ta n tɔgɩ-DƖ, yɩ ta n kɩ liə kʋ ŋwaanɩ. N nan na nɛ cwəŋə sɩ n ta n te n tɩtɩ, sɩ n sɛ sɩ kʋ ji kʋntʋ. 22Wʋlʋ maama dɛɛn na yɩ nɔɔnʋ gambaa yɩ Wɛ bəŋ-o sɩ o taa tɔgɩ d'ɩ Yuutu Zezi tɩn, kʋntʋ tu daa daɩ sʋtaanɩ gambaa, d'ɩ Yuutu wʋm na vrɩ-o tɩn ŋwaanɩ. Wʋlʋ dɩ dɛɛn na te o tɩtɩ yɩ Wɛ bəŋ-o sɩ o taa tɔgɩ-DƖ tɩn, kʋntʋ tu laan sɛ Zezi Krisi ni, nɩ o yɩ o gambaa mʋ te. 23'A yɩ Wɛ nɔɔna mʋ. DƖ yəgi abam dɩ yəlo kʋlʋ na cana tɩn mʋ. Kʋntʋ ŋwaanɩ, yɩ zaŋɩ 'a sɛ sɩ 'a ji nɔɔn-nɔɔnʋ gambaa. 24Kʋntʋ ŋwaanɩ, a ko-biə-ba, abam maama dɛɛn na yɩ te yɩ Wɛ bəŋi abam sɩ 'a ta'a tɔgɩ-DƖ tɩn, 'a ta ta'a yɩ kʋntʋ DƖ yigə nɩ. 25Kʋ daarɩ, a laan lagɩ a ŋɔɔnɩ balʋ na wʋ zʋ banna dɩ balʋ na wʋ di kaana tɩn woŋo mʋ. Kʋ daɩ d'ɩ Yuutu Zezi mʋ pɛ-nɩ ni dɩntʋ, kʋ yɩ amʋ tɩtɩ na bʋŋɩ te tɩn mʋ, yɩ 'a w'ʋ ta'a jɩgɩ amʋ cɩga, d'ɩ Yuutu wʋm na wʋra dɩ amʋ tɩn ŋwaanɩ. 26Amʋ bʋŋɩ nɩ, yaara yalʋ na wʋ dɩbam baŋa nɩ lele kʋntʋ tɩn, kʋ'ʋ ta lamma sɩ nɔɔnʋ yɩ zaŋɩ o di kaanɩ. 27Kʋntʋ tɩn, wʋlʋ na maŋɩ o jɩgɩ kaanɩ, o daa yɩ zaŋɩ o yag-o. Wʋlʋ nan na ba jɩgɩ kaanɩ, o daa yɩ zaŋɩ o taa kwaanɩ sɩ o di kaanɩ. 28Kʋ daɩ nɩ, n na di kaanɩ, n ga n kɩ wo-lɔŋɔ. Kʋ nan daɩ nɩ, bukɔ na zʋ barʋ, o kɩ wo-lɔŋɔ. Banna dɩ ba kaana nan b'a lu lʋgʋ baŋa yaara yam wʋnɩ. Kʋntʋ mʋ a ba lagɩ sɩ abam dɩ tɔgɩ 'a na yaara yam kʋntʋ doŋ. 29A ko-biə-ba, woŋo kʋlʋ na pɛ a ta kʋntʋ tɩn mʋ yɩ sɩ maŋa kam daa mʋ ba tiini ka daga, sɩ d'ɩ maa tʋŋɩ Wɛ tɩtʋŋa yam. Kʋ na zɩgɩ lele kʋntʋ sɩ kʋ ta maa ve tɩn, kʋ maŋɩ sɩ balʋ na jɩgɩ kaana tɩn taa tʋŋɩ Wɛ tɩtʋŋa yam nɩ ba wʋ di kaana mʋ te. 30Kʋ maŋɩ sɩ balʋ wʋrʋ na cɔgɩ tɩn taa tʋŋɩ Wɛ tɩtʋŋa yam nɩ ba wʋrʋ wʋ cɔgɩ mʋ te, sɩ balʋ wʋrʋ na poli tɩn taa tʋŋɩ Wɛ tɩtʋŋa yam nɩ ba wʋrʋ wʋ poli mʋ te, sɩ balʋ na yəgi wəənu tɩn taa tʋŋɩ Wɛ tɩtʋŋa yam nɩ ba ba te wəənu tɩm kʋntʋ mʋ te. 31Kʋ daarɩ sɩ balʋ na tʋŋɩ lʋgʋ baŋa tɩtʋŋa tɩn taa tʋŋɩ Wɛ tɩtʋŋa yam nɩ ba ba jɩgɩ lʋgʋ baŋa tɩtʋŋa mʋ te. Bɛŋwaanɩ lʋgʋ kʋm lagɩ kʋ ti mʋ dɩ kʋ wəənu tɩm maama. 32Amʋ ba lagɩ sɩ kʋlʋkʋlʋ liə taa jɩgɩ abam. Wʋlʋ na ba jɩgɩ kaanɩ tɩn yəni o kwe o wʋbʋŋa maama o pa d'ɩ Yuutu Zezi tɩtʋŋa yam yɩranɩ m'a ŋwaanɩ mʋ, yɩ o kwaanɩ sɩ o taa tʋŋɩ o poli o wʋ. 33Wʋlʋ nan na jɩgɩ kaanɩ tɩn yəni o kwe o wʋbʋŋa o kɩ lʋgʋ baŋa wəənu wʋnɩ mʋ, yɩ o kwaanɩ sɩ o taa tʋŋɩ o poli o kaanɩ wʋ. 34Kʋ ma brɩ nɩ o wʋbʋŋa yam cɛ kuni bɩle mʋ. Kʋ yɩ bɩdwɩ mʋ dɩ bukɔ naa kaanɩ wʋlʋ na ba jɩgɩ barʋ tɩn dɩ. Wʋntʋ kwe o wʋbʋŋa maama mʋ o pa d'ɩ Yuutu Zezi tɩtʋŋa yam ŋwaanɩ, o na lagɩ sɩ o yɩra dɩ o joro maama taa yɩ Wɛ nyɩm tɩn ŋwaanɩ. Kʋ daarɩ kaanɩ wʋlʋ na jɩgɩ barʋ tɩn kwe o wʋbʋŋa o kɩ lʋgʋ baŋa wəənu wʋnɩ mʋ, yɩ o kwaanɩ sɩ o taa tʋŋɩ o poli o barʋ wʋ. 35Amʋ nan tɛ bɩtarɩ sɩntʋ sɩ kʋ wəli abam mʋ. Kʋ daɩ nɩ a lagɩ sɩ a fɩn abam. A nan lagɩ sɩ a pa 'a ta'a tɔgɩ cwə-laa mʋ lanyɩranɩ, sɩ 'a nywanɩ 'a yigə 'a ta'a tʋŋɩ 'a pa d'ɩ Yuutu Zezi, sɩ 'a yɩ ta'a jɩgɩ wʋbʋŋa yale yale. 36Kʋ daarɩ nɔɔnʋ wʋlʋ na bʋŋɩ nɩ o wʋ kɩ o katɔgɔ lanyɩranɩ o na wʋ di-o tɩn ŋwaanɩ, yɩ o fra na tiini ya zʋ o katɔgɔ kʋm kʋ pa o daa warɩ o tɩtɩ o ja, kʋ maŋɩ sɩ o di-o mʋ nɩ o na bʋŋɩ te tɩn. O na kɩ kʋntʋ, o wʋ kɩ wo-lɔŋɔ. 37Nɔɔnʋ wʋlʋ nan na lɩ wʋbʋŋa sɩ o yɩ di o katɔgɔ kʋm yɩ o waɩ o tɩtɩ o jaana, sɩ o daa yɩ di kaanɩ tɩn, o kɩ lanyɩranɩ mʋ. 38Kʋntʋ tɩn, wʋlʋ na di kaanɩ tɩn kɩ lanyɩranɩ. Wʋlʋ nan na wʋ di kaanɩ tɩn mʋ tiini o kɩ lanyɩranɩ o dwəni. 39Kaanɩ na jɩgɩ barʋ, yɩ o barʋ wʋm ta na ŋwɩ, o ba jɩgɩ cwəŋə sɩ o yag-o. O barʋ wʋm nan na tɩga, o laan jɩgɩ cwəŋə sɩ o zʋ o na lagɩ wʋlʋ tɩn. O nan maŋɩ sɩ o zʋ wʋlʋ dɩ na sɛ d'ɩ Yuutu Zezi tɩn mʋ. 40Amʋ nan bʋŋɩ nɩ o na je o yɩranɩ, o'o ta jɩgɩ wʋpolo zanzan kʋ dwe o daa na zʋ barʋ. Wɛ Joro kʋm dɩ wʋ amʋ tee nɩ, yɩ a bʋŋɩ nɩ kʋntʋ mʋ pɛ-nɩ wʋbʋŋa yam kʋntʋ.

will be added

X\