1 Korɛntɩ 6

1Abam wʋlʋ na jɩgɩ taanɩ dɩ o doŋ yɩ 'a yɩ ko-biə daanɩ Zezi ŋwaanɩ tɩn, kʋ wʋ maŋɩ sɩ n ja-o n vu sarɩya-dirə balʋ na yəri Wɛ tɩn te, sɩ ba di abam taanɩ dɩm. Kʋ'ʋ ta yɩ cavɩɩra mʋ kʋ pa-m, bɛŋwaanɩ kʋ ya maŋɩ sɩ Wɛ nɔɔna bam mʋ di 'a taanɩ dɩm. 2Abam yəri nɩ Wɛ nɔɔna bam mʋ w'ʋ ba ba di nabiinə maama taanɩ na? Kʋntʋ ŋwaanɩ, bɛɛ mʋ kɩa yɩ 'a tɩtɩ warɩ 'a kwɛ wo-balwa balʋ na wʋ 'a tɩtarɩ nɩ tɩn? 3Abam yəri nɩ dɩbam mʋ w'ʋ di malɛsɩ sɩm taanɩ na? Kʋ nan na yɩ kʋntʋ, d'ɩ b'a wanɩ zɩm lʋgʋ kʋntʋ taanɩ d'ɩ di na? 4Abam nan na jɩgɩ taanɩ dɩntʋ doŋ 'a tɩtarɩ nɩ, 'a wʋ maŋɩ sɩ 'a ja 'a vu balʋ na tɔgɩ ba təri Zezi nɔɔna bam wʋnɩ tɩn te. 5A tagɩ kʋntʋ sɩ cavɩɩra mʋ ja abam. Kʋntʋ, swan tu dɩ dɩdʋa təri abam wʋnɩ sɩ o wanɩ o fɔgɩ abam balʋ na yɩ ko-biə Zezi ŋwaanɩ tɩn daanɩ na? 6Abam na kɩ te tɩn wʋ maŋɩ, abam na yəni 'a saŋɩ daanɩ sarɩya-dirə balʋ na yəri Wɛ tɩn tee nɩ yɩ ba di 'a taanɩ tɩn ŋwaanɩ. 7Abam na saŋɩ daanɩ tɩn, kʋ maŋɩ kʋ brɩ nɩ 'a tusi mʋ. N ko-bu na kɩ-m lwarɩm, naa o na ŋɔgɩ-m, kʋ ya lana sɩ n yagɩ n ma n cɛ-o mʋ. 8Abam nan ba kɩ kʋntʋ, abam tɩtɩ joori 'a kɩ balʋ na yɩ 'a ko-biə Wɛ cwəŋə wʋnɩ tɩn wo-lwaanʋ mʋ, yɩ 'a kwəri 'a ŋɔnɩ-ba. 9Abam yəri nɩ balʋ na ba tɔgɩ cɩga tɩn b'a na jəŋə je Wɛ paarɩ dɩm wʋnɩ na? Yɩ zaŋɩ-na 'a ganɩ 'a tɩtɩ. Balʋ na boori tɩn, naa jwə-kaana naa ka-lagɩna, naa baara balʋ na tigi dɩ ba donnə ba maa jiri kaana tɩn, 10naa ŋwɩɩna naa wo-swən-nyɩna, naa sa-nyɔra naa nɔn-twɩɩna naa vɩnvɩrna b'a na jəŋə je Wɛ paarɩ dɩm wʋnɩ. 11Abam badaara dɛɛn yɩ kʋntʋ doŋ mʋ. Wɛ nan yagɩ 'a lwarɩm DƖ ma cɛ abam. DƖ ma pa 'a ji DƖ nɔɔna yɩ 'a jɩgɩ cɩga DƖ tee nɩ. Wɛ dɛ d'ɩ Yuutu Zezi dɩ DƖ Joro kʋm dam ŋwaanɩ mʋ DƖ kɩ kʋntʋ DƖ pa abam. 12Abam badaara tɛ 'a wɩ, 'a jɩgɩ ni sɩ 'a kɩ kʋlʋ maama 'a na lagɩ tɩn. Amʋ nan lagɩ a ta abam nɩ, kʋ daɩ woŋo maama mʋ jɩgɩ zənə kʋ pa abam. Amʋ dɩ jɩgɩ ni sɩ a kɩ kʋlʋ maama a na lagɩ tɩn, a nan b'a sɛ sɩ a pa a ji kʋlʋkʋlʋ gambaa. 13Abam yəni 'a tɛ 'a wɩ, Wɛ kɩ wʋdiu kana ŋwaanɩ mʋ, yɩ DƖ kɩ kana dɩ wʋdiu ŋwaanɩ. Maŋa nan w'ʋ ba, yɩ Wɛ cɔgɩ wʋdiu dɩ kana maama. Wɛ nan wʋ kɩ dɩbam yɩra yam sɩ d'ɩ ta maa kɩ boorim. Wɛ mɔɔnɩ d'ɩ yɩra yam sɩ d'ɩ Yuutu Zezi mʋ taa te-ya, sɩ d'ɩ ta maa tʋŋɩ d'ɩ pa-o. 14Wɛ mʋ bi d'ɩ Yuutu Zezi DƖ pa-o o yagɩ tʋʋnɩ. Maŋa nan w'ʋ ba, yɩ DƖ ma DƖ dam dɩm DƖ bi dɩbam dɩ DƖ pa d'ɩ yagɩ tʋʋnɩ. 15Abam yəri nɩ 'a yɩra yam yɩ Zezi Krisi yɩra yam daa dɩdʋa mʋ na? Abam yɩra yam dɩ Zezi yɩra yam na yɩ bɩdwɩ tɩn, 'a yɩ zaŋɩ 'a kwe-ya 'a ma pəni dɩ ka-tʋla, sɩ ya'a ji yɩra dɩdʋa dɩdaanɩ ka-tʋla kam yɩra yam. 'A brɩ 'a yɩ zaŋɩ 'a kɩ kʋntʋ. 16Bɛŋwaanɩ, wʋlʋ na pəni dɩ ka-tʋla tɩn, o dɩ ka-tʋla kam maama laan jigi yɩra dɩdʋa mʋ. 'A yəri kʋntʋ na? Wɛ tɔnɔ kʋm tagɩ kʋ wɩ: "Baarʋ dɩ kaanɩ w'ʋ wəli daanɩ sɩ ba ji nɔɔnʋ dɩdʋa mʋ." 17Wʋlʋ nan na ŋwɩ dɩ d'ɩ Yuutu Zezi tɩn, o joro dɩ Zezi Joro maama yɩ woŋo dɩdʋa mʋ. 18'A nan yagɩ boorim kəm dwi maama. Kəm-balwaarʋ tɩlʋ maama nɔɔnʋ na w'ʋ kɩ tɩn, o b'a kɩ o yagɩ o yɩra wʋnɩ. Nɔɔnʋ nan na boori, kʋntʋ yɩ kəm-balɔrɔ kʋlʋ o na kɩ o yagɩ o yɩra wʋnɩ tɩn mʋ. 19Abam yəri nɩ 'a yɩra yam nyɩ dɩ Wɛ tɩtɩ digə mʋ DƖ Joro kʋm na zʋʋrɩ ka wʋnɩ na? Wɛ kɩ DƖ Joro kʋm 'a bɩcara nɩ mʋ. Kʋntʋ ŋwaanɩ kʋ daa daɩ abam tɩtɩ mʋ te 'a yɩra yam. 20'A yɩ Wɛ nɔɔna mʋ. DƖ yəgi abam dɩ yəlo kʋlʋ na cana tɩn mʋ. Kʋntʋ ŋwaanɩ, kwe-na 'a yɩra yam 'a maa tʋŋɩ sɩ kʋ pa Wɛ na zulə.

will be added

X\