1 Korɛntɩ 5

1Amʋ nan ni abam labaarɩ nɩ nɔɔnʋ dɩdʋa mʋ karɩ o boorə. Ba wɩ, abam wʋnɩ baarʋ dɩdʋa mʋ tigi dɩ o ko kaanɩ. Balʋ na ba tɔgɩ Wɛ cwəŋə tɩn dɩ maŋɩ ba ba sɛ ba kɩ wo-zɔɔna yantʋ doŋ. 2O na kɩ kʋntʋ tɩn, bɛɛ mʋ yɩ 'a ta'a paɩ 'a tɩtɩ kamunni? Kʋ ya maŋɩ sɩ 'a pa 'a wʋrʋ cɔgɩ kʋ ŋwaanɩ, sɩ 'a daarɩ 'a lɩ nɔɔnʋ wʋlʋ na kɩ kəm dɩm kʋntʋ doŋ tɩn 'a wʋnɩ. 3Amʋ tɩtɩ mʋ təri abam tee nɩ, sɩ a wʋbʋŋa maama wʋra dɩ abam. Kʋntʋ, a maŋɩ a van baarʋ wʋm kʋntʋ bʋra o cɔgɩm dɩm ŋwaanɩ, nɩ a wʋ abam tee nɩ mʋ te. 4- 5Kʋntʋ ŋwaanɩ a lagɩ a ta sɩ, 'a na jeeri daanɩ, amʋ wʋbʋŋa wʋra dɩ abam nɩ a wʋ 'a tɩtarɩ mʋ te, sɩ 'a ma d'ɩ Yuutu Zezi dam dɩm 'a ma kwe nɔɔnʋ wʋntʋ 'a kɩ sʋtaanɩ jɩŋa nɩ, sɩ dɩntʋ wanɩ dɩ cɔgɩ o yɩra dɩ wo-zɔɔna fra yalʋ na jɩg-o tɩn. 'A na kɩ kʋntʋ, o joro kʋm laan w'ʋ wanɩ kʋ na vrɩm d'ɩ Yuutu Zezi tum dɛ dɩm nɩ. 6Abam na kɩ kamunni te tɩn, kʋ wʋ maŋɩ. 'A ye nɩ dabɩlɩ fɩnfɩɩn na wʋ dɩpɛ muni dɩlʋ ba na viiri tɩn wʋnɩ, kʋ laan w'ʋ pa dɩ maama fʋlɩ mʋ. 7Kʋntʋ ŋwaanɩ, lɩ-na kəm-lɔŋɔ kʋm kʋntʋ kʋ na nyɩ nɩ dabɩlɩ-doori te tɩn 'a wʋnɩ, sɩ kʋ yɩ loŋi 'a maama. Kʋntʋ 'a laan w'ʋ ta'a yɩ nɩnɛɛnɩ dɩpɛ muni dɩlʋ ba na wʋ kɩ dabɩlɩ dɩ wʋnɩ tɩn. 'A nan maŋɩ 'a yɩ nɔn-ŋʋna mʋ Wɛ yigə nɩ, Baŋa-Wɛ Pəlbu Zezi Krisi na kwe o tɩtɩ o ma kaanɩ Wɛ sɩ DƖ yagɩ 'a lwarɩm mʋ DƖ ma cɛ abam tɩn ŋwaanɩ. 8Pa-na d'ɩ di candiə nɩ kʋ na maŋɩ te tɩn, sɩ d'ɩ lɩ lwarɩm dɩdaanɩ tɩtʋŋ-balwaarʋ tɩlʋ maama na nyɩ nɩ dabɩlɩ-doori te tɩn d'ɩ wʋnɩ, sɩ d'ɩ daarɩ d'ɩ ta'a jɩgɩ wʋ-poŋo dɩ cɩga, nɩ dɩpɛ dɩlʋ na ba jɩgɩ dabɩlɩ dɩ wʋnɩ te tɩn. 9Amʋ dɛɛn na dɛ yigə a pʋpʋnɩ tɔnɔ kʋlʋ a pa abam tɩn, a tagɩ dɩ abam sɩ 'a yɩ ta'a tɔgɩ dɩdaanɩ balʋ na karɩ ba boori tɩn. 10Amʋ na kaanɩ abam kʋntʋ tɩn, kʋ daɩ nɩ balʋ na yəri Wɛ yɩ ba boori tɩn, naa ba yɩ wo-swən-nyɩna naa ŋwɩɩna naa jwə-kaana tɩn taanɩ mʋ a tɛa. Abam b'a wanɩ 'a pwɛ 'a tɩtɩ dɩ nɔɔna bam kʋntʋ kʋ na daɩ nɩ 'a yagɩ lʋgʋ baŋa. 11Amʋ nan na pʋpʋnɩ kʋlʋ tɩn kuri mʋ yɩ sɩ 'a yɩ ta'a tɔgɩ dɩ wʋlʋ maama na brɩ nɩ o yɩ 'a ko-bu Wɛ cwəŋə wʋnɩ yɩ o boorə, naa o yɩ wo-swən-nyɩm naa jwə-kaanʋ naa nɔn-twɩɩnʋ naa sa-nyɔrʋ, naa o yɩ ŋwɩɩnʋ tɩn. Wʋlʋ na yɩ kʋntʋ doŋ tɩn, sɩ 'a pwɛ 'a tɩtɩ dɩd-o, sɩ 'a brɩ 'a yɩ di wʋdiu dɩd-o dɩ. 12- 13Kʋ na yɩ balʋ na daɩ d'ɩ ko-biə Wɛ cwəŋə wʋnɩ tɩn, kʋ daɩ amʋ w'ʋ di bantʋ taanɩ. Kʋ yɩ Wɛ mʋ w'ʋ di ba taanɩ. Abam nan maŋɩ sɩ 'a di balʋ na wʋ 'a kɔgɔ kʋm wʋnɩ tɩn taanɩ. Kʋntʋ ŋwaanɩ kʋ pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ kʋ wɩ: "Zəli-na nɔn-balɔrɔ kʋm 'a wʋnɩ."

will be added

X\