1 Korɛntɩ 4

1Kʋntʋ tɩn, abam maŋɩ sɩ 'a ta'a ye nɩ dɩbam yɩ Zezi Krisi tɩntʋŋna mʋ. Wɛ nan kwe DƖ cɩga kalʋ ya na səgi nabiinə yigə nɩ tɩn DƖ kɩ dɩbam jɩŋa nɩ mʋ, sɩ d'ɩ ta-ka d'ɩ brɩ nɔɔna. 2Ba nan na kwe woŋo ba kɩ nɔɔnʋ jɩŋa nɩ, kʋ maŋɩ sɩ o taa nii kʋ baŋa nɩ dɩ cɩga mʋ. 3- 4Kʋ nan na yɩ amʋ, abam naa nabiinə balʋ maama na di amʋ taanɩ te dɩ te tɩn, kʋ ba kɩ amʋ kʋlʋkʋlʋ. Amʋ bɩcarɩ nɩ a ye nɩ, kʋlʋkʋlʋ tərə a na kɩ a cɔgɩ. Nan dɩ kʋntʋ dɩ, a b'a wanɩ a pa a tɩtɩ bʋra, a na b'a wanɩ a di a tɩtɩ taanɩ tɩn ŋwaanɩ. Wʋlʋ yɩranɩ na w'ʋ wanɩ o di amʋ taanɩ tɩn mʋ yɩ d'ɩ Yuutu wʋm. 5Kʋntʋ ŋwaanɩ, nɔɔn-nɔɔnʋ yɩ zaŋɩ o wuuri o di o doŋ taanɩ, kʋ loori maŋa kalʋ Wɛ na lɩ tɩn, sɩ d'ɩ Yuutu wʋm na tuə, o'o ja pooni o ba o pa woŋo kʋlʋ maama na səgi lim wʋnɩ tɩn taa naɩ jaja. Wʋntʋ w'ʋ pa nɔɔna wʋbʋŋa yalʋ na səgi tɩn lwarɩ jaja. Maŋa kam kʋntʋ nɩ mʋ Wɛ w'ʋ pa nɔɔnʋ maama na zulə yalʋ na maŋɩ dɩd-o tɩn. 6A ko-biə-ba, kʋ yɩ abam ŋwaanɩ mʋ a kwe a tɩtɩ dɩdaanɩ Apolɔsɩ a ma maŋɩ a brɩ abam, sɩ 'a wanɩ 'a nii dɩbam, 'a ma lwarɩ 'a na w'ʋ ta'a kɩ te tɩn, sɩ 'a yɩ zaŋɩ 'a gaalɩ kʋlʋ na pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ tɩn, sɩ abam dɩdʋa dɩdʋa yɩ zaŋɩ o kɩ kamunni o zuli nɔɔnʋ wʋdoŋ o daarɩ o gooni o doŋ. 7Wɔɔ mʋ wɩ, nmʋ dwe n doŋ? Bɛɛ mʋ n jɩga yɩ n wʋ joŋi-kʋ Wɛ tee nɩ? Nmʋ nan na joŋi-kʋ Wɛ tee nɩ mʋ tɩn, bɛɛ mʋ kɩa yɩ n magɩ n nyɔɔnɩ kʋ baŋa nɩ, nɩ nmʋ tɩtɩ mʋ mɛ n dam dɩ n swan n ma n na-kʋ te? 8Abam bʋŋɩ nɩ 'a maŋɩ 'a jɩgɩ kʋlʋ maama 'a na lagɩ tɩn, 'a kwəri 'a yɩ nadunə, yɩ 'a ta bʋŋɩ nɩ abam di paarɩ 'a daarɩ dɩbam. Kʋ ya lana sɩ 'a sɩɩnɩ 'a di paarɩ, sɩ dɩbam dɩ ta'a tɔgɩ d'ɩ di paarɩ dɩ abam. 9Amʋ na bʋŋɩ te tɩn, kʋ nyɩ dɩ Wɛ pɛ dɩbam balʋ na yɩ DƖ tɩntʋŋna tɩn ji kwaga tiinə mʋ nɔɔna bam maama wʋnɩ, nɩnɛɛnɩ balʋ ba na di ba taanɩ ba lagɩ ba gʋ-ba te tɩn. Dɩbam nyɩ dɩ nɔn-mwaanʋ mʋ lʋgʋ kʋm nɔɔna bam dɩ malɛsɩ dɩ yibiyə nɩ. 10Dɩbam jigi jwəəru mʋ Zezi Krisi ŋwaanɩ, abam nan pa 'a yɩ swan tiinə mʋ Zezi Krisi tɔgɩm dɩm wʋnɩ. Dɩbam yɩ nabwənə mʋ, abam maa paɩ 'a yɩ dɩdɛɛra. Nɔɔna zuli abam, yɩ ba daarɩ ba gooni dɩbam. 11Dɩ zɩm maama dɩ, kana dɩ na-nyɔm jɩgɩ dɩbam, yɩ gwaarʋ muri dɩbam. Nɔɔna maa bɛɛsɩ dɩbam, yɩ d'ɩ ba jɩgɩ cirigim jəgə. 12Dɩbam maɩ d'ɩ tɩtɩ jɩa mʋ d'ɩ tiini d'ɩ tʋŋa, sɩ d'ɩ ma wanɩ d'ɩ na d'ɩ ni wʋdiu. Nɔɔna na twɩ dɩbam, d'ɩ ta yəni d'ɩ loori Wɛ mʋ sɩ DƖ kɩ-ba lanyɩranɩ. Nɔɔna na bɛɛsɩ dɩbam, d'ɩ ta yəni d'ɩ sɛ bɛɛsa yam mʋ. 13Nɔɔna na ŋɔɔnɩ wo-lwaanʋ ba pa dɩbam, d'ɩ yəni d'ɩ joori d'ɩ ləri-ba lanyɩranɩ mʋ. Dɩbam nyɩ dɩ lʋgʋ baŋa weeru mʋ. Dɩ zɩm maama, d'ɩ nyɩ dɩ wo-yɔɔrʋ mʋ nɔɔnʋ maama tee nɩ. 14A na pʋpʋnɩ tɔnɔ kʋntʋ tɩn, a pʋpʋnɩ sɩ a ma kwe abam mʋ, 'a na yɩ amʋ bu-sonnu tɩn ŋwaanɩ, sɩ kʋ daɩ nɩ a lagɩ sɩ a kɩ abam cavɩɩra mʋ. 15Abam ya na maŋɩ 'a jɩgɩ karanyɩna tiinə mʋrr-fugə mʋ ba na brɩ abam Zezi Krisi cwəŋə kam wʋnɩ, 'a ko yɩ dɩdʋa yɩranɩ mʋ. Amʋ yɩ 'a ko, dɩ a na brɩ abam Wɛ kwər-ywəŋə kam yɩ 'a na ŋwɩ-dʋŋa Zezi Krisi ŋwaanɩ tɩn. 16Mʋ kʋ kuri a loori abam sɩ 'a ta'a lwəni amʋ na kɩ te tɩn. 17Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ a tʋŋɩ Timoti 'a tee nɩ. Wʋntʋ mʋ yɩ a bu-sono Wɛ cwəŋə kam wʋnɩ, yɩ o tɔgɩ d'ɩ Yuutu Zezi dɩ cɩga. Wʋntʋ w'ʋ guli abam amʋ ŋwɩa kam na yɩ te Zezi Krisi cwəŋə kam wʋnɩ, sɩ kʋ maŋɩ nɩ amʋ na yəni a brɩ Zezi kɔgɔ kʋm je maama nɩ te tɩn. 18Abam badaara paɩ 'a tɩtɩ kamunni mʋ, bɛŋwaanɩ 'a daa ba bʋŋɩ nɩ amʋ w'ʋ joori a ba abam te. 19Wɛ nan na sɛ, a'a ba abam te lele. A na tuə, a laan w'ʋ wanɩ a lwarɩ kamun-nyɩna bam kʋntʋ na jɩgɩ dam dɩlʋ ba ma kɩ tɩn, yɩ kʋ daa daɩ ba ni-ŋwaŋa yɩranɩ m'a. 20Bɛŋwaanɩ Wɛ paarɩ dɩm paɩ dɩbam dam mʋ, sɩ d'ɩ wanɩ d'ɩ ma kɩ kʋlʋ na maŋɩ tɩn, sɩ kʋ daɩ ni-ŋwaŋa yɩranɩ m'a. 21Abam lagɩ sɩ a ba abam te a vaŋɩ 'a zwɛ mʋ naa 'a lagɩ sɩ a brɩ abam sono dɩ wʋ-bono mʋ?

will be added

X\