1 Korɛntɩ 3

1A ko-biə-ba, a dɛɛn na wʋ abam tee nɩ tɩn, a warɩ a ŋɔɔnɩ Wɛ taanɩ dɩm dɩ abam nɩ Wɛ Joro kʋm na wʋ balʋ tee nɩ tɩn. A dɛɛn ŋɔɔnɩ dɩ abam nɩnɛɛnɩ 'a yɩ balʋ lʋgʋ baŋa wəənu fra na jɩgɩ-ba tɩn, yɩ 'a ta nyɩ nɩ bu-balwa mʋ te Zezi Krisi cwəŋə kam wʋnɩ. 2A dɛɛn na brɩ abam wo-mwaalʋ tɩlʋ tɩn nyɩ dɩ a pɛ abam nayɩla mʋ sɩ 'a nyɔ. A dɛɛn wʋ pɛ abam wʋdiu kʋlʋ na duunə tɩn, 'a dɛɛn na wʋ yi kʋ dim tɩn ŋwaanɩ. Dɩ zɩm dɩ, 'a daa ta wʋ yi wʋdiu dim, 3bɛŋwaanɩ 'a ta yɩ balʋ lʋgʋ baŋa wəənu fra na jɩgɩ tɩn mʋ. Abam jɩgɩ wʋ-gʋʋ yɩ 'a magɩ kantɔgɔ daanɩ. Kʋntʋ brɩ nɩ lʋgʋ baŋa wo-yɔɔrʋ fra mʋ taa jɩgɩ abam, yɩ 'a kɩ nɩ balʋ ta na yəri Wɛ tɩn mʋ te. Kʋ yɩ vwan mʋ a fɔgɩ na? 4Abam wʋ nɔɔna badonnə na tɛ ba wɩ, bam tɔgɩ Pooli mʋ, yɩ badonnə dɩ wɩ, ba tɔgɩ Apolɔsɩ mʋ tɩn, kʋ daɩ balʋ na yəri Wɛ tɩn kikiə mʋ kʋntʋ na? 5Wɔɔ mʋ yɩ Apolɔsɩ? Wɔɔ mʋ yɩ amʋ Pooli? Dɩbam maama yɩ Wɛ tɩntʋŋna balʋ abam na dɛ dɩbam jɩŋa 'a kɩ 'a wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi Krisi tɩn mʋ. Dɩbam maama tʋŋɩ kʋlʋ d'ɩ Yuutu wʋm na pɛ dɩbam sɩ d'ɩ tʋŋɩ tɩn mʋ. 6Dɩbam nyɩ nɩ vala mʋ te, amʋ Pooli mʋ jəri wəənu yɩ Apolɔsɩ yagɩ na. Kʋ daarɩ kʋ yɩ Wɛ mʋ paɩ tɩ bɩra. 7Mʋ kʋ kuri wʋlʋ na jəri dɩ wʋlʋ na yagɩ na da tɩn maama daɩ kʋlʋkʋlʋ. Wɛ yɩranɩ mʋ waɩ DƖ paɩ DƖ taanɩ dɩm kɩ dam nɔɔna bɩcara nɩ. 8Wʋlʋ na jəri dɩ wʋlʋ na yagɩ na tɩn maama yɩ bɩdwɩ mʋ. Wɛ w'ʋ pa ba maama joŋi ba ŋwɩɩrʋ kʋ maŋɩ dɩ ba na tʋŋɩ te tɩn mʋ. 9Dɩbam maama wəli daanɩ mʋ d'ɩ tʋŋɩ d'ɩ pa Wɛ. Abam nyɩ dɩ Wɛ kara kalʋ d'ɩ na tʋŋɩ ka wʋnɩ tɩn mʋ. Abam daa ta nyɩ dɩ digə kalʋ Wɛ na wʋra DƖ lɔ tɩn mʋ. 10Wɛ na pɛ amʋ pɛɛrɩ dɩlʋ sɩ a ma tʋŋɩ tɩn, kʋ yɩ sɩ amʋ cwi digə kam kuri mʋ lanyɩranɩ nɩ lwar-ŋʋm te. Nɔɔnʋ wʋdoŋ dɩ maa wʋra o lɔ o daŋɩ da. Wʋlʋ maama nan na lagɩ sɩ o lɔ o daŋɩ da tɩn maŋɩ sɩ o taa ye o na lɔ te tɩn mʋ. 11Wɛ maŋɩ DƖ pa digə kam kuri cwi, nɔɔn-nɔɔnʋ daa b'a wanɩ o cwi ka kuri dɩdoŋ. Kuri dɩm kʋntʋ mʋ yɩ Zezi Krisi. 12Balʋ nan na lɔ ba daŋɩ da tɩn badaara maɩ səbu-sɩŋa naa can-na naa kandwa-ŋʋna, naa dɛ naa gaarʋ naa kasʋrʋ mʋ ba maa lɔa. 13Nɔɔnʋ maama na tʋŋɩ kʋlʋ tɩn nan w'ʋ ba kʋ lwarɩ jaja dɛ dɩm Zezi Krisi na w'ʋ joori o ba tɩn, mini mʋ w'ʋ brɩ nɔɔnʋ maama tɩtʋŋa na yɩ te. 14Balʋ na lɔgɩ dɩ wo-laarʋ yɩ mini dɩm wʋ wanɩ dɩ di tɩn w'ʋ joŋi ba ŋwɩɩrʋ. 15Kʋ daarɩ, balʋ mini dɩm na wanɩ dɩ di ba lɔɔm dɩm tɩn, ba b'a na kʋlʋkʋlʋ Wɛ tee nɩ. Wɛ za w'ʋ vrɩ ba tɩtɩ DƖ yagɩ. Ba nan w'ʋ ta nyɩ dɩ mini na di nɔɔnʋ yɩ o wəri te tɩn mʋ. 16Abam yəri nɩ, Wɛ Joro kʋm na wʋ abam bɩcara nɩ tɩn, 'a nyɩ dɩ Wɛ tɩtɩ digə mʋ DƖ na zʋʋrɩ ka wʋnɩ na? 17Wʋlʋ nan na cɔgɩ Wɛ digə kam tɩn, Wɛ w'ʋ cɔgɩ kʋntʋ tu dɩ mʋ. Bɛŋwaanɩ Wɛ digə kam yɩ DƖ tɩtɩ di-laa mʋ. Abam tɩtɩ nan mʋ yɩ DƖ digə kam kʋntʋ. 18Nɔɔn-nɔɔnʋ yɩ zaŋɩ o ganɩ o tɩtɩ. Abam wʋlʋ na bʋŋɩ nɩ o jɩgɩ swan nɩ zɩm lʋgʋ baŋa swan na yɩ te tɩn, kʋntʋ tu maŋɩ sɩ o joori o ji joro mʋ, sɩ o laan wanɩ o na swan cɩga cɩga. 19Bɛŋwaanɩ lʋgʋ baŋa swan yɩ jwərim mʋ Wɛ yigə nɩ. Kʋ pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ kʋ wɩ: "Wɛ vugimi swan tiinə swan DƖ pa ya joori ya ja-ba." 20Kʋ nan daa ta pʋpʋnɩ kʋ wɩ: "Yuutu Baŋa-Wɛ ye nɩ swan tiinə wʋbʋŋa maama yɩ kafɛ mʋ." 21Kʋntʋ ŋwaanɩ, nɔɔn-nɔɔnʋ yɩ zaŋɩ o magɩ o nyɔɔnɩ o ta o wɩ: "Amʋ tɔgɩ wʋntʋ mʋ." Sɩ woŋo maama yɩ abam mʋ te. 22Kʋ na yɩ amʋ Pooli dɩ Apolɔsɩ dɩ Pɩyɛɛrɩ, dɩbam dɩ yɩ abam nɔɔna mʋ. Kʋ nan na yɩ lʋgʋ baŋa dɩ ŋwɩa dɩ tʋʋnɩ dɩ zɩm dɩ jwa dɩ, abam mʋ te tɩ maama. 23Zezi Krisi nan mʋ te abam, yɩ Wɛ dɩ te Zezi Krisi tɩtɩ dɩ.

will be added

X\