1 Korɛntɩ 2

1A ko-biə-ba, amʋ dɛɛn na tu abam te tɩn, a wʋ ŋɔɔnɩ swan naa yiyiu-ŋwɛ zanzan dɩ abam, dɩ a na tɔɔlɩ Wɛ kwərə kam a brɩ abam te tɩn. 2A wʋ kɩ a wʋbʋŋa nɩ sɩ a brɩ abam woŋo kʋdoŋ, kʋ na daɩ Zezi Krisi taanɩ dɩm yɩranɩ dɩ o tʋʋnɩ dɩm dagara kam baŋa nɩ tɩn. 3A na wʋ abam tee nɩ maŋa kalʋ tɩn, a bwənə, yɩ fʋʋnɩ dɩ jɩgɩ-nɩ, yɩ a yɩra saɩ. 4A taanɩ dɩm dɩ a na tɔɔlɩ Wɛ kwərə kam te tɩn, kʋ daɩ nabiinə swan mʋ a ma a tɔɔlɩ-ka sɩ a pa 'a sɛ. Kʋ yɩ Wɛ Joro kʋm dam mʋ pɛ abam lwarɩ nɩ taanɩ dɩm yɩ cɩga. 5Kʋntʋ tɩn, 'a na kɩ 'a wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi tɩn, kʋ yɩ Wɛ dam dɩm ŋwaanɩ mʋ, sɩ kʋ daɩ nabiinə swan ŋwaanɩ. 6Dɩbam nan yəni d'ɩ brɩ balʋ wʋbʋŋa na bɩgɩ tɩn mʋ swan, ya nan daɩ nabiinə swan naa lʋgʋ baŋa dɩdɛɛra bam swan. Bantʋ w'ʋ ba ba cɔgɩ dɩ ba dam dɩm maama. 7Dɩbam na brɩ swan yalʋ tɩn yɩ Wɛ nyɩm mʋ. Nabiinə nan yəri ya ni nɩ, ya na səgi dɩ ba tɩn ŋwaanɩ. Wɛ dɛɛn maŋɩ DƖ kɩ DƖ wʋbʋŋa nɩ mʋ kʋ loori lʋgʋ pulim, sɩ DƖ swan yam kʋntʋ pa d'ɩ wanɩ d'ɩ na zulə DƖ tee nɩ. 8Lʋgʋ baŋa dɩdɛɛra bam wʋlʋwʋlʋ nan wʋ lwarɩ ya kuri. Ba ya na ye, ba ya b'a ja Wɛ-sɔŋɔ paarɩ tu Zezi ba pa tʋʋn-dagara baŋa nɩ ba gʋ. 9Kʋ nan kɩ nɩ Wɛ tɔnɔ kʋm na tagɩ kʋ wɩ: "Wɛ fɔgɩ DƖ kɩ wo-laarʋ DƖ tiŋi sɩ DƖ pa balʋ na so-DƖ tɩn. Nabiinə yi wʋ nɛ wəənu tɩm kʋntʋ doŋ, yɩ ba zwa wʋ ni tɩ ŋwa, yɩ ba ba jɩgɩ tɩ wʋbʋŋa dɩ." 10Wɛ nan tagɩ DƖ Joro kʋm ŋwaanɩ mʋ DƖ ma pa d'ɩ lwarɩ wəənu tɩm kʋntʋ. Wɛ Joro kʋm ye woŋo maama kuri, yɩ kʋ ye Wɛ wʋbʋŋa maama dɩ. 11Wɔɔ mʋ w'ʋ wanɩ nabiinu wʋbʋŋa o lwarɩ, kʋ na daɩ o tɩtɩ joro? Kʋ nan yɩ kʋntʋ mʋ dɩ Wɛ dɩ, nɔɔn-nɔɔnʋ yəri Wɛ wʋbʋŋa, kʋ na daɩ DƖ tɩtɩ Joro kʋm yɩranɩ. 12Joro kʋlʋ Wɛ na kɩ dɩbam bɩcara nɩ tɩn daɩ lʋgʋ baŋa nyɩm. Kʋ nuŋi Wɛ te mʋ, sɩ kʋ pa d'ɩ lwarɩ wo-laarʋ tɩlʋ DƖ na pɛ dɩbam zaanɩ tɩn. 13D'ɩ na yəni d'ɩ brɩ nɔɔna cɩga kam yɩ d'ɩ ŋɔɔnɩ taanɩ dɩlʋ tɩn daɩ nabiinə swan taanɩ. Kʋ yɩ Wɛ Joro kʋm mʋ brɩ dɩbam taanɩ dɩlʋ na maŋɩ sɩ d'ɩ ta'a ŋɔɔnɩ tɩn. Dɩbam tɛ cɩga kalʋ na yɩ Wɛ Joro nyɩm tɩn mʋ d'ɩ brɩ balʋ DƖ Joro kʋm na wʋ ba bɩcara nɩ tɩn. 14Wɛ Joro kʋm na təri wʋlʋ bɩcarɩ nɩ tɩn ba sɛ sɩ o joŋi cɩga kalʋ Wɛ Joro kʋm na brɩ tɩn. Ka yɩ wo-jwəəru mʋ o tee nɩ. O b'a wanɩ o lwarɩ ka kuri, bɛŋwaanɩ kʋ yɩ Wɛ Joro kʋm mʋ brɩ ka kuri cɩga cɩga. 15Wʋlʋ maama Wɛ Joro kʋm na wʋ o bɩcarɩ nɩ tɩn mʋ waɩ o ye woŋo maama kuri. Nɔɔn-nɔɔnʋ nan b'a wanɩ o na kʋntʋ tu wo-lɔŋɔ o ta. 16Wɛ tɔnɔ kʋm tagɩ kʋ wɩ: "Nɔɔn-nɔɔnʋ b'a wanɩ o lwarɩ d'ɩ Yuutu wʋm wʋbʋŋa, nɔɔn-nɔɔnʋ nan b'a wanɩ o brɩ-o o na w'ʋ kɩ te tɩn." Wɛ nan na pɛ dɩbam DƖ Joro kʋm tɩn mʋ pɛ dɩbam dɩ jɩgɩ Zezi Krisi wʋbʋŋa yam.

will be added

X\