1 Korɛntɩ 16

1Kʋ daarɩ kʋ na yɩ səbu kʋlʋ 'a na laɩ 'a maa zəni Wɛ nɔɔna bam tɩn, 'a ta'a kɩ nɩnɛɛnɩ amʋ na maŋɩ a brɩ Zezi kɔgɔ kʋlʋ na wʋ Galatɩ tɩ-niə yam nɩ sɩ ba taa kɩ te tɩn. 2Siun dɛ maama na yiə, sɩ nɔɔnʋ maama lɩ səbu kʋlʋ o na nɛ tɩn wʋnɩ o tiŋi, sɩ amʋ na tuə, sɩ 'a daa yɩ ta'a zɩgɩ 'a laɩ səbu. 3Amʋ na tu abam te, abam na lɩ nɔɔna balʋ tɩn, a laan w'ʋ la tɔnɔ a tʋŋɩ-ba dɩ 'a səbu kʋm sɩ ba ja vu Zeruzalɛm. 4Kʋ nan daa na maŋɩ sɩ amʋ tɩtɩ mʋ vu, d'ɩ w'ʋ tɔgɩ daanɩ d'ɩ vu. 5A lagɩ sɩ a da Masɩdʋanɩ mʋ, sɩ a laan daarɩ a ba abam te. 6A na tu abam te, a lagɩ sɩ a daanɩ fɩɩn mʋ, dɛdoŋ a'a ti waarʋ mɩmaŋa kam d'aanɩ. Kʋntʋ kwaga nɩ, 'a laan w'ʋ wanɩ 'a zəni-nɩ sɩ a vu a daa na w'ʋ vu mɛ tɩn. 7Amʋ ba lagɩ sɩ a wuuri a ba abam te maŋa fɩnfɩɩn, sɩ a joori a viiri. Wɛ nan na sɛ, amʋ ya lagɩ sɩ a ba a daanɩ abam tee nɩ mʋ. 8A nan lagɩ a maŋɩ Efɛɛzɩ nɩ mʋ sɩ kʋ vu kʋ yi Pantɩkoti candiə kam maŋa. 9Bɛŋwaanɩ Wɛ pʋrɩ cwəŋə lanyɩranɩ DƖ pa-nɩ, sɩ a tiini a tʋŋɩ DƖ tɩtʋŋa yo seeni. Nɔɔna zanzan nan mʋ wʋra ba kwaana sɩ ba cɩ a yigə. 10Timoti nan na tu abam te, sɩ 'a jeer-o lanyɩranɩ sɩ kʋ yɩ pa fʋʋnɩ taa jɩg-o. Bɛŋwaanɩ o dɩ tʋŋɩ d'ɩ Yuutu tɩtʋŋa yam mʋ nɩ amʋ te. 11Nɔɔn-nɔɔnʋ yɩ zaŋɩ o goon-o. Kwaanɩ-na sɩ 'a wəl-o o cwəŋə kam vəŋə wʋnɩ, sɩ o wanɩ o vu dɩ yazurə o ba amʋ te. Amʋ dɩ d'ɩ ko-biə bam nan nii-o cwəŋə nɩ sɩ o ba. 12Kʋ nan na yɩ d'ɩ ko-bu Apolɔsɩ, amʋ tiini a loor-o mʋ sɩ o tɔgɩ dɩ d'ɩ ko-biə bam o ba abam te. Nan dɩ kʋ dɩ, o ta wʋ lɩ wʋbʋŋa sɩ o ba lele. O nan na nɛ cwəŋə maŋa kalʋ tɩn, o'o ba. 13Ta'a cʋ-na 'a tɩtɩ, sɩ 'a zɩgɩ kəŋkəŋ Wɛ cwəŋə kam wʋnɩ. Ta'a jɩgɩ-na baarɩ dɩ dam. 14'A ta'a kɩ-na woŋo maama dɩ sono. 15A ko-biə-ba, 'a maŋɩ 'a ye Sɩtefanasɩ dɩ o sɔŋɔ tiinə na tɔgɩ Wɛ te tɩn. Bantʋ mʋ dɛ yigə ba sɛ Zezi Akayi nɩ, yɩ ba sɛ ba tʋŋɩ ba zəni Wɛ nɔɔna bam dɩ ba wʋ maama. 16Kʋntʋ tɩn, a loori abam sɩ 'a sɛ nɔɔna bam kʋntʋ dwi ni, dɩdaanɩ balʋ maama na tʋŋɩ Wɛ tɩtʋŋa yam nɩ bantʋ te tɩn. 17Amʋ jɩgɩ wʋpolo dɩ Sɩtefanasɩ dɩ Fɔtunatusi dɩ Akayikusi na tu amʋ te tɩn. Bantʋ mʋ pɛ a wʋ lwarɩ nɩ abam tərə. 18Bantʋ mʋ pɛ a jɩgɩ wʋ-zuru, nɩ ba na pɛ abam dɩ jɩgɩ wʋ-zuru te tɩn. Kʋntʋ, kʋ maŋɩ sɩ 'a ta'a nɩgɩ nɔɔna bantʋ dwi. 19Zezi kɔgɔ kʋm maama Azi tɩ-niə yam wʋnɩ tɩn jɔɔnɩ abam. Akwila dɩ Prisili dɩ Zezi kɔgɔ kʋlʋ na jeeri ba sɔŋɔ nɩ tɩn dɩ jɔɔnɩ abam lanyɩranɩ d'ɩ Yuutu Zezi yɩrɩ ŋwaanɩ. 20D'ɩ ko-biə bam maama dɩ jɔɔnɩ abam. 'A ta'a jɔɔnɩ daanɩ lanyɩranɩ dɩ sono dɩ wʋ-poŋo. 21Amʋ Pooli mʋ jɔɔnɩ abam. A tɩtɩ laan mʋ pʋpʋnɩ tɩntʋ dɩ a jɩŋa. 22Nɔɔnʋ wʋlʋ maama na ba soe d'ɩ Yuutu wʋm tɩn, Wɛ w'ʋ cɔgɩ kʋ tu. Marana ta! 23D'ɩ Yuutu Zezi w'ʋ pa abam yu-yoŋo. 24Amʋ soe abam maama d'ɩ na ŋwɩ dɩ Zezi Krisi tɩn ŋwaanɩ.

will be added

X\