1 Korɛntɩ 15

1A ko-biə-ba, a lagɩ sɩ a pa 'a guli Wɛ kwər-ywəŋə kam a na maŋɩ a tɔɔlɩ dɩ abam tɩn mʋ. Abam maŋɩ 'a sɛ-ka, yɩ 'a kɩ 'a wʋ-dɩdʋa 'a fɔgɩ 'a zɩgɩ kəŋkəŋ. 2Amʋ na pɛ 'a lwarɩ Wɛ kwər-ywəŋə kam te tɩn, 'a na wʋ joori ka kwaga nɩ, Wɛ w'ʋ vrɩ abam DƖ yagɩ kantʋ ŋwaanɩ mʋ. Kʋ na daɩ kʋntʋ, 'a na sɛ Zezi Krisi te tɩn yɩ kafɛ mʋ. 3Wɛ cɩga kalʋ na dwe maama tɩn mʋ yɩ kalʋ amʋ na dɛ yigə a joŋi yɩ a laan daarɩ a brɩ abam tɩn. Kantʋ mʋ tɩntʋ: Zezi Krisi tɩgɩ dɩbam lwarɩm ŋwaanɩ mʋ, nɩ Wɛ tɔnɔ kʋm na maŋɩ kʋ ta te tɩn. 4Ba ma kɩ-o bɔɔnɩ nɩ. Da yatɔ dɛ nɩ o ma joori o bi o yagɩ tʋʋnɩ, nɩ Wɛ tɔnɔ kʋm na maŋɩ kʋ ta te tɩn. 5O na bi tɩn, o ma pa Pɩyɛɛrɩ na-o, yɩ o tɩntʋŋna fugə-bale bam maama dɩ na-o. 6Kʋntʋ kwaga nɩ, o ma brɩ o tɩtɩ o karabiə zanzan bɩdwɩ baŋa nɩ, bantʋ dwe nɩ nɔɔna biə yanu (500). Nɔɔna bam kʋntʋ badaara zanzan ta ŋwɩ, ba fɩnfɩɩn yɩranɩ mʋ tɩga. 7Zakɩ dɩ ma na-o, yɩ o daarɩ o pa o tɩntʋŋna bam maama na-o. 8Kʋntʋ kwaga nɩ, o laan ma pa amʋ na nyɩ dɩ bu wʋlʋ ba na lʋga yɩ o lʋra maŋa ta wʋ yi tɩn dɩ na-o. 9Bɛŋwaanɩ amʋ tiini a muri Zezi tɩntʋŋna bam maama wʋnɩ. A ya brɩ a wʋ maŋɩ sɩ ba taa bə-nɩ nɩ Zezi tɩntʋŋnʋ, a dɛɛn na bɛɛsɩ Zezi nɔɔna bam tɩn ŋwaanɩ. 10Wɛ nan na kɩ-nɩ yu-yoŋo tɩn mʋ pɛ a yɩ a na yɩ wʋlʋ zɩm tɩn. DƖ na kɩ-nɩ yu-yoŋo te tɩn daɩ kafɛ. Amʋ tiini a tʋŋɩ Wɛ tɩtʋŋa yam a dwəni DƖ tɩntʋŋna bam maama. Kʋ nan daɩ a tɩtɩ dam ŋwaanɩ mʋ a waɩ a tʋŋa. Kʋ yɩ Wɛ na kɩ-nɩ yu-yoŋo yɩ DƖ dam dɩm wʋ amʋ tee nɩ tɩn ŋwaanɩ mʋ. 11Dɩbam balʋ na yɩ Zezi tɩntʋŋna tɩn maama yəni d'ɩ brɩ cɩga dɩdʋa mʋ. Kʋ na yɩ amʋ na brɩ kʋlʋ tɩn, naa bantʋ dɩ na brɩ kʋlʋ tɩn, kʋ yɩ cɩga kalʋ abam na sɛ tɩn mʋ. 12Dɩbam maama na tɔɔlɩ Wɛ kwərə kam te tɩn, d'ɩ tɔɔlɩ d'ɩ brɩ nɔɔna nɩ Zezi Krisi bi o yagɩ tʋʋnɩ mʋ. Bɛɛ nan mʋ yɩ abam badonnə tɛ 'a wɩ, twa biim tərə? 13Kʋ ya na yɩ cɩga nɩ twa biim tərə, kʋ brɩ nɩ Zezi Krisi tɩtɩ dɩ wʋ bi mʋ. 14Wʋntʋ nan ya na wʋ bi, dɩbam kwər-tɔɔla kam yɩ kafɛ mʋ, abam dɩ na kɩ 'a wʋ-dɩdʋa dɩ ka te tɩn dɩ ya yɩ kafɛ mʋ, 15yɩ dɩbam dɩ na brɩ Wɛ cɩga kam te tɩn ya yɩ vwan mʋ, d'ɩ na yəni d'ɩ brɩ nɔɔna nɩ Wɛ mʋ bi Zezi Krisi DƖ pa o yagɩ tʋʋnɩ tɩn ŋwaanɩ. Twa biim nan ya na sɩɩnɩ dɩ tərə, kʋ brɩ nɩ Wɛ wʋ bi Zezi mʋ. 16Kʋntʋ tɩn, twa biim ya na tərə, kʋ brɩ nɩ Zezi Krisi tɩtɩ dɩ maŋɩ o wʋ bi mʋ. 17Wʋntʋ nan ya na wʋ bi o yagɩ tʋʋnɩ, kʋ brɩ nɩ abam na kɩ 'a wʋ-dɩdʋa dɩd-o te tɩn yɩ kafɛ mʋ, yɩ 'a lwarɩm dɩm ya ta wʋ 'a yuu nɩ mʋ. 18Kʋ nan ta brɩ nɩ, balʋ na sɛ Zezi Krisi yɩ ba laan tɩ tɩn ya w'ʋ ga ŋwɩa Wɛ tee nɩ. 19Kʋ na yɩ lʋgʋ baŋa ŋwɩa kantʋ yɩranɩ, yɩ kʋ daɩ nɩ kʋlʋkʋlʋ ŋwaanɩ mʋ dɩbam jɩgɩ tɩɩna Zezi Krisi tee nɩ, kʋ brɩ nɩ d'ɩ yɩ balʋ na tiini ba yɩ yinigə tiinə tɩn mʋ nɔɔna maama tee nɩ. 20Kʋ nan sɩɩnɩ kʋ yɩ cɩga mʋ: Zezi Krisi bi o yagɩ tʋʋnɩ. Wʋntʋ mʋ yɩ wʋlʋ na dɛ yigə o bi o vu Wɛ te, sɩ kʋ brɩ nɩ balʋ dɩ na tɩgɩ tɩn w'ʋ bi ba yagɩ tʋʋnɩ. 21Tʋʋnɩ zɩgɩ nabiinu dɩdʋa yɩra nɩ mʋ dɩ ba lʋgʋ baŋa. Kʋ nan ta yɩ bɩdwɩ mʋ dɩ twa biim dɩ, nabiinu dɩdʋa dɩ mʋ jaanɩ twa biim o ba. 22Nabiinə maama na yɩ Adam biə tɩn ŋwaanɩ mʋ te d'ɩ maama tʋa nɩ wʋntʋ te. Kʋ nan ta yɩ kʋntʋ doŋ mʋ dɩ balʋ maama na ŋwɩ dɩ Zezi Krisi tɩn, bantʋ dɩ w'ʋ bi ba yagɩ tʋʋnɩ. 23Nɔɔnʋ maama dɩ o jəgə mʋ. Zezi Krisi mʋ dɛ yigə o bi o vu Wɛ te. Kʋ daarɩ balʋ na yɩ o nɔɔna tɩn dɩ w'ʋ bi maŋa kam o na w'ʋ joori o ba tɩn mʋ. 24Kʋntʋ kwaga nɩ mʋ lʋgʋ baŋa woŋo maama laan w'ʋ ti. Maŋa kam kʋntʋ nɩ mʋ Zezi Krisi w'ʋ cɔgɩ wəənu tɩlʋ maama na jɩgɩ dam nabiinə baŋa nɩ tɩn, kʋ na yɩ wɛyuu dɩdɛɛra naa tɩga baŋa dɩdɛɛra maama, o'o pa ba dam dɩm laan ti. O ma w'ʋ daarɩ o kwe woŋo kʋlʋ maama o na di paarɩ kʋ baŋa nɩ tɩn o kɩ o Ko Wɛ jɩŋa nɩ. 25Kʋ nan fɩn mʋ sɩ Zezi di paarɩ, sɩ kʋ taa ve maŋa kam Wɛ na w'ʋ kɩ o dʋna maama o nɛ kuri nɩ tɩn. 26Tʋʋnɩ nan mʋ yɩ dʋm wʋlʋ o na w'ʋ cɔgɩ o ma kweeli tɩn. 27Wɛ tɔnɔ kʋm tagɩ kʋ wɩ: "Wɛ kɩ wəənu maama wʋm nɛ kuri nɩ mʋ sɩ o taa te tɩ maama." Kʋ nan na wɩ, o taa te wəənu maama tɩn, kʋ daɩ nɩ o te Wɛ tɩtɩ dɩ mʋ o wəli da. Kʋ yɩ Wɛ mʋ kwe wəənu tɩm maama DƖ kɩ Zezi dam kuri nɩ. 28Kʋ daarɩ maŋa kalʋ Zezi na w'ʋ ba o taa te wəənu maama tɩn, wʋm tɩtɩ na yɩ Wɛ Bu tɩn w'ʋ kwe o tɩtɩ o pa o Ko Wɛ. Bɛŋwaanɩ Wɛ yɩ dɩlʋ na maŋɩ DƖ kɩ wəənu maama DƖ Bu wʋm dam kuri nɩ tɩn mʋ. Kʋntʋ tɩn, Wɛ mʋ te wəənu maama dɩ DƖ dam maama. 29'A nan bʋŋɩ nɔɔna balʋ na yəni ba paɩ ba miisi-ba na wʋnɩ ba twa ŋwaanɩ tɩn woŋo 'a nii. Ba na ba bʋŋɩ nɩ twa biim wʋra, bɛŋwaanɩ mʋ yɩ ba paɩ ba miisi-ba na wʋnɩ twa bam ŋwaanɩ? 30Twa biim nan ya na tərə, bɛŋwaanɩ mʋ yɩ dɩbam ba kwarɩ fʋʋnɩ sɩ d'ɩ yaarɩ d'ɩ tɩ Wɛ ŋwaanɩ maŋa maama? 31A ko-biə-ba, dɛ maama amʋ yəni a tɔgɩ tʋʋnɩ te mʋ a kɛa. Kʋ yɩ cɩga mʋ. Amʋ tiini a jɩgɩ wʋpolo dɩ abam 'a na ŋwɩ dɩ d'ɩ Yuutu Zezi Krisi tɩn ŋwaanɩ. Mʋ kʋ kuri a tagɩ kʋntʋ. 32Efɛɛzɩ nɩ ba kɩ amʋ nɩnɛɛnɩ kagʋ-vara na ciŋi sɩ ba ja nɔɔna te tɩn mʋ. Amʋ na sɛ sɩ a yaarɩ kʋntʋ tɩn, kʋ ya na yɩ lʋgʋ baŋa ŋwɩa kantʋ yɩranɩ m'a ŋwaanɩ mʋ, bɛɛ nyɔɔrɩ mʋ a'a na? Twa biim nan ya na tərə, d'ɩ ya w'ʋ ta nɩ nɔɔna badaara na tɛ te ba wɩ: "Pa-na d'ɩ ta'a di sɩ d'ɩ daarɩ d'ɩ ta'a nyɔɛ, sɩ d'ɩ jwa yɩ twa mʋ." 33Yɩ pa-na ba ganɩ abam sɩ 'a tusi. Kʋ yɩ cɩga mʋ nɩ: "Nmʋ na tɔgɩ dɩ nɔn-balwaarʋ, ba'a sʋgɩ-m ba pa n dɩ kɩ kəm-balwaarʋ mʋ." 34Pa-na 'a wʋbʋŋa joori ya taa tɔgɩ cwəŋə, sɩ 'a daarɩ 'a yagɩ kəm-lwaanʋ tɩm. Abam badaara ta yəri Wɛ. A tagɩ kʋntʋ, sɩ kʋ pa cavɩɩra mʋ zʋ abam. 35Abam dɩdʋa waɩ o bwe nɩ: "Kʋ'ʋ kɩ ta mʋ sɩ twa bi? Ba nan na joori ba bi, ba yɩra w'ʋ ta yɩ tɩta mʋ?" 36Nmʋ wʋbʋŋa mʋ muri na? N na kwe woŋo n du tɩga nɩ, kʋ maŋɩ sɩ kʋ puli mʋ kʋ nuŋi, kʋ daarɩ sɩ kʋ bu wʋm pɔ. 37Nmʋ na dugi kʋlʋ, dɩ kʋlʋ na w'ʋ puli kʋ nuŋi tɩn ba nyɩ daanɩ. Nmʋ na kwe kʋlʋ n du tɩn, kʋ na yɩ mɩna naa kʋ zɩ yɩ wo-duuru tɩlʋ dwi maama, tɩ yɩ wo-dwə m'a mʋ n dugə. 38Wo-dwi dɩm nan na nuŋi, Wɛ mʋ w'ʋ pa-dɩ dɩ yɩra, nɩ DƖ na lagɩ te tɩn. Wɛ nan ta mʋ paɩ wo-dwi maama nyɩnyʋgʋ, kʋ maŋɩ dɩ wo-dwi dɩm tɩtɩ na yɩ te tɩn. 39Kʋ nan daɩ nɩ wəənu tɩlʋ maama na ŋwɩ tɩn ya-nwana mʋ yɩ bɩdwɩ. Nabiinə dɩ vara dɩ zunə dɩ kale maama jɩgɩ ya-nwana yɩra yɩra mʋ. 40Wɛyuu wəənu dɩ wʋra mʋ, yɩ tɩga baŋa wəənu dɩ wʋra. Wɛyuu wəənu tɩm dɩ jɩgɩ tɩ lam mʋ, yɩ tɩga baŋa wəənu tɩm dɩ jɩgɩ tɩ lam. 41Wɩa kam dɩ jɩgɩ ka lam mʋ, yɩ cana kam dɩ jɩgɩ ka lam. Calɩcwɩ sɩm dɩ maa jɩgɩ sɩ lam, yɩ sɩ lam dɩm nan daɩ bɩdwɩ. 42Wəənu tɩntʋ maama nan brɩ twa biim na yɩ te tɩn mʋ. Nɔɔnʋ na tɩga, o yɩra yam ba na kɩ tɩn yɩ yɩra yalʋ na w'ʋ pɔ tɩn mʋ. Kʋ daarɩ o yɩra yalʋ na w'ʋ bi ya yagɩ tʋʋnɩ tɩn daa b'a pɔ maŋa dɩ maŋa. 43Yɩra yalʋ ba na kɩ tɩga nɩ tɩn ba jɩgɩ lam, yɩ yalʋ na w'ʋ bi tɩn w'ʋ ta jɩgɩ lam zanzan. Yɩra yalʋ ba na kɩ tɩn bwənə, yɩ yalʋ na w'ʋ bi tɩn w'ʋ ta dana. 44Yɩra yalʋ ba na kɩ tɩga nɩ tɩn yɩ lʋgʋ baŋa ŋwɩa kam nyɩm mʋ, kʋ daarɩ yalʋ na w'ʋ bi tɩn yɩ ŋwɩ-dʋŋa kalʋ Wɛ Joro kʋm na w'ʋ pa dɩbam tɩn nyɩm mʋ. Lʋgʋ baŋa yɩra yam na wʋra tɩn, Wɛ ŋwɩ-dʋŋa kam yɩra yam dɩ wʋra mʋ. 45Kʋntʋ mʋ kʋ pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ kʋ wɩ: "Pulim nɩ tɩn Wɛ kɩ Adam mʋ DƖ pa o jɩgɩ lʋgʋ baŋa yɩra yɩ o ŋwɩ." Kʋ daarɩ Zezi mʋ yɩ Adam wʋlʋ na kweeli tɩn, yɩ o jɩgɩ Joro kʋ na paɩ nabiinə ŋwɩ-dʋŋa tɩn. 46Kʋ nan yɩ lʋgʋ baŋa ŋwɩa kam mʋ tui yigə, yɩ Wɛ-sɔŋɔ ŋwɩ-dʋŋa kam laan saŋɩ ka ba. 47Wɛ mɛ tɩɩrʋ mʋ DƖ kɩ nabiinu wʋlʋ na tu yigə tɩn. Kʋntʋ ŋwaanɩ wʋntʋ yɩ lʋgʋ baŋa nyɩm mʋ. Kʋ daarɩ nabiinu wʋlʋ nan na tu kwaga tɩn nuŋi Wɛ-sɔŋɔ mʋ. 48Lʋgʋ baŋa nɔɔna bam maama nyɩ dɩ Wɛ na mɛ tɩɩrʋ DƖ kɩ nɔɔnʋ wʋlʋ dayigə tɩn mʋ. Nɔɔna balʋ maama nan na yɩ Wɛ-sɔŋɔ nyɩm tɩn nyɩ dɩ wʋlʋ na nuŋi Wɛ-sɔŋɔ tɩn mʋ. 49Nɩnɛɛnɩ dɩbam na jɩgɩ lʋgʋ baŋa nɔɔnʋ wʋm nyɩnyʋgʋ tɩn, dɛ wʋra d'ɩ w'ʋ ba d'ɩ ta'a jɩgɩ Wɛ-sɔŋɔ nɔɔnʋ wʋm dɩ nyɩnyʋgʋ. 50A ko-biə-ba, a lagɩ a ta a brɩ abam nɩ, d'ɩ lʋgʋ baŋa yɩra yam b'a wanɩ ya na jəŋə je Wɛ paarɩ dɩm wʋnɩ. Yɩra yalʋ na w'ʋ pɔ tɩn b'a wanɩ ya maŋɩ dɩ ŋwɩa kalʋ na ba ti tɩn. 51Fɔgɩ-na 'a cəgi, sɩ a ta Wɛ cɩga kalʋ ya na səgi tɩn a brɩ abam. Dɩbam maama b'a tɩ d'ɩ ti sɩ Zezi laan ba. D'ɩ nan na tɩga naa d'ɩ ta wʋ tɩgɩ dɩ, dɩbam maama yɩra yam w'ʋ ləni mʋ. 52Kʋ'ʋ da kʋ kɩ yibʋgɩsa wʋnɩ mʋ, maŋa kam ba na w'ʋ wu kweelim nabɔnɔ kʋm tɩn. Nabɔnɔ kʋm na wugə, twa w'ʋ bi ba zaŋɩ dɩ yɩra yalʋ na ba pɔɛ tɩn, yɩ dɩbam dɩ yɩra w'ʋ ləni. 53Bɛŋwaanɩ, dɩbam yɩra yalʋ na w'ʋ pɔ tɩn maŋɩ sɩ ya ləni ya ji yalʋ na b'a pɔ tɩn mʋ, sɩ d'ɩ yɩra yalʋ tʋʋnɩ na waɩ tɩn ləni ya ji yalʋ tʋʋnɩ na b'a wanɩ tɩn. 54Kʋntʋ maama na kɩa, kʋ laan w'ʋ pa kʋlʋ na pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ tɩn kɩ, nɩ kʋ na maŋɩ kʋ ta te kʋ wɩ: "Wɛ wanɩ tʋʋnɩ dɩ dɩ dam dɩm maama." 55"Tʋʋnɩ, n dam dɩm daa bɛɛ? N daa n w'ʋ wanɩ n cɔgɩ nɔɔna na?" 56Kʋ yɩ lwarɩm ŋwaanɩ mʋ tʋʋnɩ jɩgɩ dam sɩ dɩ cɔgɩ nɔɔna. Lwarɩm dɩ nan nɛ dɩ dam Wɛ cullu tɩm vɩʋn ŋwaanɩ mʋ. 57D'ɩ nan kɩ Wɛ le dɩ DƖ na paɩ dɩbam wɔnɔ d'ɩ Yuutu Zezi Krisi ŋwaanɩ sɩ d'ɩ wanɩ tʋʋnɩ dɩ dɩ dam dɩm maama tɩn. 58Kʋntʋ tɩn, a ko-bu-sonnu-ba, fɔgɩ 'a zɩgɩ-na kəŋkəŋ dɩ pu-dɩa, sɩ 'a cɛ dɩ d'ɩ Yuutu tɩtʋŋa yam maŋa maama, dɩ 'a na ye nɩ tɩtʋŋa yalʋ maama 'a na tʋŋɩ 'a pa d'ɩ Yuutu wʋm tɩn na daɩ kafɛ tɩn ŋwaanɩ.

will be added

X\