1 Korɛntɩ 14

1Kʋntʋ ŋwaanɩ, kwaanɩ-na sɩ 'a ta'a jɩgɩ sono, sɩ 'a daarɩ 'a kwaanɩ 'a joŋi Wɛ-pɛɛra yalʋ DƖ Joro kʋm na paɩ nɔɔna tɩn 'a wəli da, kʋ na dwe dɩdɩ sɩ 'a wanɩ 'a ŋɔɔnɩ Wɛ yiyiu-ŋwɛ. 2Nɔɔnʋ wʋlʋ na ŋɔɔnɩ ta-gɛ sɩm tɩn ŋɔɔnɩ dɩ Wɛ mʋ, sɩ kʋ daɩ dɩ nabiinə, ba na ba ni o taanɩ dɩm kuri tɩn ŋwaanɩ. Wɛ Joro kʋm mʋ paɩ o ŋɔɔnɩ wəənu tɩlʋ na səgi tɩn. 3Kʋ daarɩ nɔɔnʋ wʋlʋ na waɩ o ŋɔɔnɩ Wɛ yiyiu-ŋwɛ tɩn ŋɔɔnɩ o brɩ nabiinə mʋ, sɩ kʋ kwe-ba kʋ daarɩ kʋ zəni-ba sɩ ba taa fɔgɩ ba zɩgɩ kəŋkəŋ dɩ pu-dɩa. 4Wʋlʋ na ŋɔɔnɩ ta-gɛ sɩm tɩn, kʋ wəli o tɩtɩ yɩranɩ mʋ. Wʋlʋ nan na ŋɔɔnɩ Wɛ yiyiu-ŋwɛ tɩn, kʋ wəli Zezi kɔgɔ kʋm maama mʋ. 5Amʋ ya lagɩ sɩ abam maama taa waɩ 'a ŋɔɔnɩ ta-gɛ sɩm, a nan tiini a lagɩ sɩ 'a ta'a waɩ 'a ŋɔɔnɩ Wɛ yiyiu-ŋwɛ sɩm mʋ 'a dwe dɩdɩ. Bɛŋwaanɩ wʋlʋ na ŋɔɔnɩ Wɛ yiyiu-ŋwɛ tɩn tiini o jɩgɩ zənə o dwe wʋlʋ na ŋɔɔnɩ ta-gɛ tɩn, kʋ na daɩ nɩ nɔɔnʋ na wʋra sɩ o wanɩ o pipiri o taanɩ dɩm kuri sɩ kʋ zəni Zezi kɔgɔ kʋm maama. 6Kʋntʋ tɩn, a ko-biə-ba, amʋ na tu abam te, yɩ a na ŋɔɔnɩ ta-gɛ yɩranɩ mʋ dɩ abam, bɛɛ nyɔɔrɩ mʋ 'a lagɩ 'a na? Kʋlʋ na w'ʋ wəli abam tɩn mʋ yɩ a na ŋɔɔnɩ taanɩ dɩlʋ na w'ʋ pa 'a na vɩɩrɩm, naa dɩ pa 'a na yəno, naa a ŋɔɔnɩ Wɛ yiyiu-ŋwɛ, naa a zaasɩ abam Wɛ cɩga kam. 7D'ɩ nan kwe duduurə na yɩ wəənu tɩlʋ na ba jɩgɩ ŋwɩa tɩn d'ɩ ma maŋɩ d'ɩ nii: Nɔɔnʋ na jɩgɩ wuə o wui yɔɔ yɔɔ, naa o jɩgɩ kɔnɔ o magɩ yɔɔ yɔɔ, nɔɔna w'ʋ kɩ ta mʋ ba ni kʋ ywəəni? 8Nɔɔnʋ nan na jɩgɩ jara nabɔnɔ o wui yɔɔ yɔɔ, nɔɔn-nɔɔnʋ b'a wanɩ o lwarɩ nɩ jara mʋ wʋra sɩ o nuŋi o vu. 9Kʋ nan yɩ bɩdwɩ mʋ dɩ n na ŋɔɔnɩ ta-gɛ yɩ nɔɔn-nɔɔnʋ warɩ sɩ kuri o pipiri, nɔɔna w'ʋ kɩ ta mʋ ba lwarɩ n na tɛ kʋlʋ tɩn kuri? Kʋntʋ nan brɩ nɩ n ŋɔɔnɩ n yagɩ gaa wʋnɩ mʋ. 10Taana dwi zanzan mʋ wʋ lʋgʋ baŋa nɩ, yɩ taan-taanɩ tərə dɩ na ba jɩgɩ kuri dɩ pa dɩ tiinə. 11Nɔɔnʋ nan na ŋɔɔnɩ taanɩ dɩlʋ a na ba ni tɩn dɩ amʋ, kʋntʋ brɩ nɩ dɩbam maama bale yɩ vərə mʋ da-tee nɩ. 12Kʋ nan yɩ kʋntʋ mʋ dɩ abam dɩ, abam na lagɩ sɩ 'a joŋi pɛɛra yalʋ Wɛ Joro kʋm na paɩ tɩn, 'a nan kwaanɩ-na 'a joŋi pɛɛra yalʋ na w'ʋ zəni Zezi kɔgɔ kʋm sɩ kʋ zɩgɩ lanyɩranɩ tɩn. 13Kʋntʋ ŋwaanɩ, abam wʋlʋ na waɩ o ŋɔɔnɩ ta-gɛ, sɩ o tiini o loori Wɛ sɩ DƖ pa o taa waɩ sɩ kuri dɩ o tɛa. 14Amʋ na mɛ ta-gɛ sɩm a ma a warɩ Wɛ, kʋ yɩ a joro mʋ ŋɔɔna, sɩ amʋ tɩtɩ ba ni sɩ kuri. 15Kʋlʋ na maŋɩ sɩ a kɩ tɩn mʋ yɩ sɩ a warɩ Wɛ dɩ a wʋbʋŋa maama dɩ a joro maama, sɩ a daarɩ a taa leeni dɩ a wʋbʋŋa maama dɩ a joro maama a taa zuli Wɛ. 16Kʋ nan na daɩ kʋntʋ, yɩ n na mɛ ta-gɛ sɩm n ma n zuli Wɛ, yɩ nɔn-gaa na je o cəgə, o b'a wanɩ o ni sɩ kuri. Kʋntʋ ŋwaanɩ, o'o kɩ ta mʋ o tɔgɩ o sɛ nmʋ na zuli Wɛ te tɩn sɩ o dɩ ta nɩ "Amina"? 17Nmʋ na zuli Wɛ te tɩn na maŋɩ kʋ lamma te, kʋ b'a zəni nɔɔnʋ wʋm kʋntʋ. 18Kʋ na yɩ amʋ, a kɩ Wɛ le dɩ DƖ na pɛ-nɩ dam sɩ a taa ŋɔɔnɩ ta-gɛ sɩm a dwe abam maama tɩn. 19Kʋ daarɩ, a na wʋ Zezi kɔgɔ kʋm wʋnɩ, a tiini a lagɩ sɩ a taa maɩ taanɩ dɩlʋ ba na ni tɩn mʋ a ma ŋɔɔnɩ a brɩ-ba. A na ŋɔɔnɩ bɩtarɩ sɩnu m'a yɩranɩ, kʋ garɩ a na ŋɔɔnɩ ta-gɛ sɩm bɩtarbiə mʋrr-fugə yɩ nɔɔn-nɔɔnʋ ba ni sɩ kuri. 20A ko-biə-ba, 'a yɩ ta'a jɩgɩ bu-balwa wʋbʋŋa. Kʋ daarɩ kʋ na yɩ lwarɩm jəgə nɩ, sɩ 'a ta'a nyɩ nɩnɛɛnɩ bu-sɩsɩn na yəri lwarɩm kəm te tɩn, sɩ 'a pa 'a wʋbʋŋa bɩ Wɛ cwəŋə kam wʋnɩ. 21Kʋ pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ kʋ wɩ: "Amʋ Baŋa-Wɛ w'ʋ tʋŋɩ vərə, sɩ ba ba ba ŋɔɔnɩ amʋ ni-taanɩ dɩm dɩ abam. Ba'a ŋɔɔnɩ taanɩ dɩlʋ 'a na ba ni tɩn dɩ abam. Nan dɩ kʋntʋ dɩ, 'a ta b'a sɛ a ni." 22Kʋntʋ mʋ Wɛ maɩ ta-gɛ DƖ maa brɩ DƖ dam balʋ na wʋ sɛ-DƖ tɩn tee nɩ, sɩ kʋ daɩ balʋ na sɛ-DƖ tɩn tee nɩ. Kʋ daarɩ Wɛ yiyiu-ŋwɛ sɩm mʋ brɩ DƖ dam balʋ na sɛ-DƖ tɩn tee nɩ, sɩ kʋ daɩ balʋ na wʋ sɛ-DƖ tɩn tee nɩ. 23Kʋntʋ ŋwaanɩ, Zezi kɔgɔ kʋm maama na jeeri daanɩ, yɩ 'a maama na wʋra 'a ŋɔɔnɩ ta-gɛ, yɩ nɔɔnʋ wʋlʋ na maŋɩ o wʋ ni-sɩ naa balʋ na wʋ sɛ Wɛ tɩn na tu ba zʋ 'a wʋnɩ yɩ ba ba ni sɩ kuri tɩn, ba b'a ta nɩ 'a co mʋ na? 24Abam maama nan na ŋɔɔnɩ Wɛ yiyiu-ŋwɛ 'a brɩ daanɩ, yɩ nɔɔnʋ wʋm kʋntʋ doŋ na tu o zʋ 'a wʋ, wʋntʋ w'ʋ lwarɩ nɩ Wɛ dam mʋ wʋ 'a tee nɩ. O na ni kʋlʋ maama tɩn w'ʋ pa o lwarɩ nɩ o ba jɩgɩ bʋra Wɛ tee nɩ, yɩ o kwəri o lwarɩ nɩ Wɛ lagɩ DƖ di o taanɩ. 25Wʋbʋŋa yalʋ maama ya na səgi o wʋnɩ tɩn laan w'ʋ ba ya lwarɩ jaja mʋ, yɩ o laan w'ʋ kɩ o yuu tɩga nɩ o zuli Wɛ, yɩ o sɛ nɩ Wɛ sɩɩnɩ DƖ wʋ abam tɩtarɩ nɩ. 26A ko-biə-ba, abam na jeeri daanɩ sɩ 'a zuli Wɛ, 'a na maŋɩ sɩ 'a kɩ kʋlʋ tɩn mʋ tɩntʋ: Abam dɩdʋa mʋ w'ʋ zaŋɩ o pa ləŋə. Dɩdʋa dɩ ma zaŋɩ o brɩ Wɛ cɩga kam. Wʋdoŋ dɩ ma zaŋɩ o ta vɩɩrɩm dɩlʋ Wɛ na brɩ-o tɩn. Wʋwʋm dɩ ma zaŋɩ o ŋɔɔnɩ ta-gɛ, yɩ wʋdoŋ dɩ ma zaŋɩ o ta ta-gɛ sɩm kuri o brɩ 'a kɔgɔ kʋm. Wəənu tɩntʋ maama zəni Zezi kɔgɔ kʋm sɩ kʋ fɔgɩ kʋ zɩgɩ kəŋkəŋ. 27Abam badaara na lagɩ 'a ŋɔɔnɩ ta-gɛ sɩm, kʋ maŋɩ sɩ 'a ta'a yɩ bale naa batɔ yɩranɩ mʋ. Kʋ maŋɩ sɩ 'a ta'a zaŋɩ 'a ŋɔɔnɩ 'a daarɩ 'a pa daanɩ mʋ, sɩ 'a dɩdʋa zaŋɩ o ta ŋwɛ sɩm kuri. 28Nɔɔn-nɔɔnʋ nan na təri 'a wʋnɩ sɩ o wanɩ o ta ŋwɛ sɩm kuri, balʋ ya na lagɩ ba ŋɔɔnɩ-sɩ tɩn maŋɩ sɩ ba yagɩ mʋ, sɩ ba na wʋ ba yɩranɩ, sɩ ba taa ŋɔɔnɩ-sɩ dɩ Wɛ. 29Kʋ daarɩ, kʋ na yɩ balʋ na ŋɔɔnɩ Wɛ yiyiu-ŋwɛ sɩm tɩn, kʋ maŋɩ sɩ bale naa batɔ mʋ zaŋɩ ba ŋɔɔnɩ dɩdʋa dɩdʋa, sɩ badaara bam taa cəgə, sɩ ba laan bwɛ ba nii sɩ yɩ cɩga mʋ naa vwan mʋ. 30Wɛ na vɩɩrɩ nɔɔnʋ dɩdʋa DƖ cɩga kam balʋ na je ba cəgi tɩn wʋnɩ sɩ o ta o brɩ Zezi kɔgɔ kʋm, kʋ maŋɩ sɩ wʋlʋ na zɩgɩ o ŋɔɔnɩ Wɛ yiyiu-ŋwɛ sɩm tɩn mʋ pu o ni, sɩ o daarɩ sɩ wʋdoŋ wʋm ta-ka. 31Kʋntʋ tɩn, abam maama waɩ 'a ŋɔɔnɩ Wɛ yiyiu-ŋwɛ sɩm dɩdʋa dɩdʋa, sɩ kʋ pa 'a zaasɩ Wɛ cɩga kam da-tee nɩ, sɩ 'a ta'a fɔgɩ 'a zɩgɩ kəŋkəŋ. 32Balʋ na joŋi dam Wɛ Joro kʋm tee nɩ sɩ ba taa ŋɔɔnɩ Wɛ yiyiu-ŋwɛ sɩm tɩn waɩ ba tɩtɩ ba jaana maŋa kalʋ ba na wʋra ba ŋɔɔnɩ-sɩ tɩn. 33Wɛ lagɩ sɩ woŋo maama taa tɔgɩ cwəŋə mʋ dɩ yazurə, sɩ DƖ ba lagɩ yɔɔ yɔɔ kəm. 34Abam na kikili daanɩ sɩ 'a zuli Wɛ, kʋ maŋɩ sɩ kaana taa je cɩm mʋ sɩ ba taa cəgə. Mʋ kʋ na yɩ te Zezi kɔgɔ kʋm jəgə maama nɩ. Ba ba jɩgɩ cwəŋə sɩ ba da ba ŋɔɔnɩ. Kʋ maŋɩ sɩ ba sɛ baara bam, nɩ Wɛ cullu tɩm na maŋɩ tɩ brɩ te tɩn mʋ. 35Ba na lagɩ sɩ ba lwarɩ woŋo kʋlʋ kuri, ba maŋɩ sɩ ba bwe ba banna mʋ sɔŋɔ nɩ, sɩ kʋ wʋ maŋɩ sɩ kaanɩ zaŋɩ o ŋɔɔnɩ 'a kikilə kam wʋnɩ. 36Abam bʋŋɩ 'a paɩ Wɛ taanɩ dɩm nuŋi abam te mʋ na? Mʋ naa 'a bʋŋɩ 'a paɩ abam yɩranɩ mʋ ye Wɛ taanɩ dɩm na? 37Abam wʋlʋ na bʋŋɩ nɩ o yɩ Wɛ nijoŋnu naa o joŋi Wɛ Joro kʋm pɛɛrɩ tɩn maŋɩ sɩ o taa ye nɩ, amʋ na pʋpʋnɩ kʋlʋ a pa abam tɩn yɩ d'ɩ Yuutu wʋm kwərə mʋ. 38Nɔɔnʋ wʋlʋ maama na vɩn amʋ na pʋpʋnɩ kʋlʋ tɩn, Wɛ dɩ w'ʋ vɩn kʋntʋ tu. 39Kʋntʋ, a ko-biə-ba, kwaanɩ-na sɩ 'a ta'a ŋɔɔnɩ Wɛ yiyiu-ŋwɛ sɩm. 'A nan yɩ zaŋɩ 'a cɩ balʋ na ŋɔɔnɩ ta-gɛ sɩm Wɛ Joro kʋm na pɛ tɩn. 40Nan ta'a kɩ-na woŋo maama sɩ kʋ taa tɔgɩ cwəŋə nɩ kʋ na maŋɩ te tɩn.

will be added

X\