1 Korɛntɩ 13

1Amʋ na maŋɩ a waɩ a ŋɔɔnɩ nabiinə dwi təri təri taana, dɩ malɛsɩ sɩm taanɩ dɩ, yɩ a na ba jɩgɩ sono, kʋ nyɩ dɩ sɔɔ mʋ a kɩa, nɩnɛɛnɩ ba na magɩ kwaŋa dɩ loŋini yɩ tɩ kɩ sɔɔ te tɩn. 2Amʋ na maŋɩ a jɩgɩ Wɛ-pɛɛrɩ dɩlʋ na paɩ a waɩ a ŋɔɔnɩ Wɛ yiyiu-ŋwɛ tɩn, yɩ a jɩgɩ yəno maama, yɩ a kwəri a ye cɩga kalʋ maama na səgi nabiinə yigə nɩ tɩn, yɩ a na maŋɩ a jɩgɩ wʋ-dɩdʋa dɩ Wɛ sɩ a taa waɩ a paɩ pweeru zaŋɩ tɩ je nɩ tɩ ve tɩ tʋ mɛ a na lagɩ tɩn, yɩ a na ba jɩgɩ sono, kʋ yɩ kafɛ mʋ. 3Amʋ na maŋɩ a kwe a jɩjɩgɩrʋ maama a maŋɩ a pa yinigə tiinə, yɩ a ta kwəri a sɛ sɩ ba kwe a yɩra yam ba dɩ mini nɩ, yɩ a na ba jɩgɩ sono, kʋ ta maŋɩ kʋ ba jɩgɩ kuri kʋ pa-nɩ. 4Sono tu jɩgɩ wʋ-zuru mʋ, yɩ o kɩ nɔɔna lanyɩranɩ. Sono tu ba jɩgɩ pu-sɩŋa naa o magɩ o nyɔɔnɩ, o nan ba jɩgɩ kamunni dɩ. 5Sono tu ba kɩ kʋlʋ na wʋ maŋɩ tɩn, o nan ba beeri o tɩtɩ yɩranɩ zənə m'a. O nan jɩgɩ ban-pʋnʋ. Nɔɔnʋ na kɩ-o lwarɩm, o ba kwe o kɩ o wʋnɩ. 6Sono tu ba kɩ wʋpolo dɩ woŋo kʋlʋ na yɩ balɔrɔ tɩn, o kɩ wʋpolo dɩ woŋo kʋlʋ na yɩ cɩga tɩn mʋ. 7Sono tu waɩ o vɔ o wʋ woŋo maama baŋa nɩ, yɩ o jɩgɩ wʋ-dɩdʋa dɩ tɩɩna dɩ wʋ-zuru woŋo maama baŋa nɩ. 8Sono ba tiə. Wɛ yiyiu-ŋwɛ sɩlʋ nɔɔna na ŋɔɔnɩ tɩn w'ʋ ba sɩ kɛ. Wɛ-pɛɛrɩ dɩlʋ nɔɔna na maa ŋɔɔnɩ ta-gɛ tɩn dɩ w'ʋ ba dɩ kɛ. Yəno dɩ w'ʋ ba kʋ kɛ. 9Lele kʋntʋ yəno kʋlʋ dɩbam na jɩgɩ tɩn yɩ cicoro mʋ. Wɛ yiyiu-ŋwɛ sɩlʋ d'ɩ na ŋɔɔnɩ tɩn dɩ yɩ cicwəəru mʋ. 10Kʋ daarɩ maŋa kalʋ Wɛ na w'ʋ ba fɔgɩ wəənu maama DƖ pa tɩ maŋɩ fasɩ tɩn, wo-cicwəəru tɩm maama laan w'ʋ je mʋ. 11Maŋa kalʋ a na yɩ bu tɩn, a dɛɛn ŋɔɔnɩ biim mʋ, yɩ a kwəri a bʋŋɩ nɩ bu te, yɩ a jeeli nɩ bu te. Lele kʋntʋ, a na kɩ nɔɔnʋ tɩn, a kwe busɔɔnɩ wəənu tɩm maama a yagɩ mʋ. 12Lele kʋntʋ, d'ɩ na lwarɩ Wɛ cɩga kam te tɩn, kʋ taa nyɩ dɩ niu mʋ d'ɩ jɩgɩ d'ɩ nii kʋ wʋnɩ liirə liirə. Kʋ daarɩ maŋa kam kʋntʋ na yiə, d'ɩ laan w'ʋ ta naɩ jaja mʋ. Lele kʋntʋ yəno kʋlʋ a na jɩgɩ tɩn yɩ cicoro mʋ. Maŋa kam kʋntʋ nɩ, a laan w'ʋ ta ye wəənu maama kuri a tiə, nɩ Wɛ na ye amʋ DƖ ti te tɩn. 13Kʋ daarɩ wəənu tɩtɔ mʋ w'ʋ ta wʋra maŋa maama. Wəənu tɩntʋ mʋ yɩ wʋ-dɩdʋa dɩ tɩɩna dɩ sono. Kʋlʋ nan na dwe tɩ maama tɩn mʋ yɩ sono.

will be added

X\