1 Korɛntɩ 11

1Ta'a lwəni-na amʋ, nɩ amʋ na lwəni Zezi Krisi te tɩn. 2Abam kɩ cɩga lanyɩranɩ dɩdaanɩ 'a na yəni 'a guli amʋ gulə, yɩ 'a kwəri 'a sɛ zaasɩm dɩlʋ maama a na brɩ abam tɩn. 3Amʋ nan lagɩ sɩ abam lwarɩ nɩ, Zezi Krisi mʋ yɩ nɔɔnʋ maama yuutu. Kaanɩ dɩ yuutu maa yɩ o barʋ. Baŋa-Wɛ nan mʋ yɩ Zezi Krisi dɩ yuutu. 4Kʋntʋ tɩn, 'a na jeeri daanɩ sɩ 'a warɩ Wɛ, yɩ baarʋ na zaŋɩ sɩ o loori Wɛ naa o ŋɔɔnɩ Wɛ yiyiu-ŋwɛ, yɩ o na mɛ woŋo o kwəli o yuu, kʋntʋ tu y'aalɩ o yuutu wʋm mʋ. 5Kaanɩ dɩ nan na zaŋɩ sɩ o loori Wɛ naa o ŋɔɔnɩ Wɛ yiyiu-ŋwɛ, yɩ o na wʋ mɛ woŋo o kwəli o yuu, o dɩ y'aalɩ o yuutu wʋm mʋ. O na kɩ kʋntʋ, o dɩ wʋlʋ na ceeri o yuu tɩn maama yɩ bɩdwɩ mʋ. 6Kaanɩ na wʋ sɛ sɩ o kwəli o yuu, kʋ ya maŋɩ sɩ o cɔ-kʋ mʋ naa o ceeri-kʋ. Kʋ nan na jɩgɩ cavɩɩra sɩ kaanɩ kɩ kʋntʋ tɩn, kʋ maŋɩ sɩ o taa kwəli-kʋ mʋ. 7Baara nan ba jɩgɩ sɩ ba kwəli ba yuni, bɛŋwaanɩ bantʋ jɩgɩ Wɛ nyɩnyʋgʋ mʋ, yɩ ba brɩ DƖ zulə na yɩ te. Kʋ nan na yɩ kaana, bantʋ mʋ brɩ baara zulə na yɩ te. 8Bɛŋwaanɩ Wɛ mɛ baarʋ yɩra mʋ DƖ kɩ kaanɩ, sɩ kʋ daɩ kaanɩ yɩra mʋ DƖ mɛ DƖ kɩ baarʋ. 9Kʋntʋ, Wɛ wʋ kɩ baarʋ kaanɩ ŋwaanɩ, DƖ kɩ kaanɩ mʋ baarʋ ŋwaanɩ. 10Kʋntʋ ŋwaanɩ, dɩ Wɛ malɛsɩ sɩm ŋwaanɩ, kaana maŋɩ sɩ ba taa kwəli ba yuni, sɩ kʋ brɩ nɩ ba jɩgɩ ni sɩ ba ŋɔɔnɩ Wɛ kɔgɔ kʋm wʋnɩ. 11Kʋ daarɩ, dɩbam balʋ maama na wʋ d'ɩ Yuutu Zezi kɔgɔ kʋm wʋnɩ tɩn, kaanɩ ba te o tɩtɩ baarʋ tee nɩ, baarʋ dɩ nan ba te o tɩtɩ kaanɩ tee nɩ. 12Wɛ sɩɩnɩ DƖ ma baarʋ yɩra mʋ DƖ kɩ kaanɩ, yɩ kaanɩ dɩ nan mʋ lʋrɩ baarʋ. Woŋo maama nan nuŋi Wɛ te mʋ. 13Abam tɩtɩ nan bʋŋɩ-na 'a nii. Kaanɩ na zaŋɩ sɩ o loori Wɛ, yɩ o na wʋ kwe woŋo o ma kwəli o yuu, kʋ lamma na? 14Nɔɔna maama ye nɩ, baarʋ yuuywe na tiini sɩ dwara, kʋ yɩ cavɩɩra mʋ kʋ paɩ o tɩtɩ. 15Kʋ nan na yɩ kaanɩ, o yuuywe na tiini sɩ nuŋi sɩ daga, kʋ zul-o mʋ. Kʋ yɩ o dɩ Wɛ pɛɛrɩ mʋ, sɩ sɩ taa daga yɩ sɩ kwəli o yuu. 16Nɔɔnʋ wʋlʋ nan na wʋ sɛ amʋ zaasɩm dɩm kʋntʋ yɩ o magɩ kantɔgɔ dɩ baŋa nɩ tɩn, kʋntʋ tu taa ye nɩ dɩbam maama tɔgɩ kantʋ cwəŋə kam mʋ, yɩ Wɛ nɔn-kɔgɔ kʋm je maama nɩ tɩn dɩ tɔgɩ kantʋ mʋ. 17Woŋo kʋlʋ amʋ na lagɩ a ta dɩ abam tɩn, a ba lagɩ a tee abam nɩ 'a kɩ lanyɩranɩ. Abam na yəni 'a jeeri daanɩ tɩn, 'a cɔgɩm mʋ dwe 'a fɔgɩm. 18Dayigə woŋo, amʋ ni nɩ 'a na yəni 'a jeeri daanɩ sɩ 'a zuli Wɛ, 'a jɩgɩ kampwara mʋ daanɩ. Amʋ bʋŋɩ nɩ kʋ sɩɩnɩ kʋ'ʋ ta yɩ cɩga mʋ. 19Kʋ nan fɩn mʋ sɩ kampwara taa wʋ abam tɩtarɩ nɩ, sɩ kʋ brɩ balʋ na sɩɩnɩ ba tɔgɩ Zezi dɩ cɩga tɩn. 20Abam na yəni 'a jeeri daanɩ sɩ 'a di d'ɩ Yuutu Zezi tʋʋnɩ gulim wʋdiu kʋm tɩn, 'a ba kɩ nɩ 'a na maŋɩ sɩ 'a kɩ te tɩn. 21Bɛŋwaanɩ nɔɔnʋ maama yəni o lɔgɩrɩ o di o tɩtɩ wʋdiu kʋm mʋ. Abam nan na kɩ kʋntʋ tɩn, kʋ pɛ kana jɩgɩ badonnə, yɩ 'a badonnə nyɔ 'a su 'a ja gaalɩ. 22Abam ya na lagɩ sɩ 'a di dim dɩm kʋntʋ doŋ tɩn, 'a ya w'ʋ di 'a tɩtɩ sam nɩ mʋ. Abam lagɩ sɩ 'a cɔgɩ Wɛ nɔn-kɔgɔ kʋm yuu mʋ na? Abam lagɩ sɩ 'a pa cavɩɩra mʋ ja yinigə tiinə balʋ na wʋ 'a kɔgɔ kʋm wʋnɩ tɩn na? Abam lagɩ sɩ amʋ ta bɛɛ mʋ dɩ abam? Nɩ 'a kɩ lanyɩranɩ mʋ na? A b'a wanɩ a ta nɩ 'a kɩ lanyɩranɩ dɩ kʋntʋ woŋo. 23Cɩga kalʋ d'ɩ Yuutu Zezi na brɩ-nɩ o tʋʋnɩ gulim wʋdiu kʋm ŋwaanɩ tɩn mʋ a zaasɩ abam, kʋ yɩ sɩ tɩtɩɩ dɩlʋ ba na jaanɩ d'ɩ Yuutu Zezi tɩn mʋ o kwe dɩpɛ, 24yɩ o kɩ Wɛ le dɩ ŋwaanɩ o daarɩ o fɔ fɔ o pa o karabiə bam, yɩ o wɩ: "Amʋ yɩra yam mʋ tɩntʋ, ya na lagɩ ya cɔgɩ abam ŋwaanɩ tɩn. Ta'a kɩ-na kʋntʋ doŋ sɩ 'a ta'a ma guli amʋ gulə." 25Ba na di ba ti tɩn, o daa ma kwe zʋŋa dɩ ka wʋ wo-nyɔɔrʋ yɩ o kɩ Wɛ le tɩ ŋwaanɩ, yɩ o wɩ: "Wo-nyɔɔrʋ tɩntʋ brɩ nɩ Wɛ goni ni-dʋʋrɩ mʋ dɩdaanɩ nabiinə amʋ jana kam ŋwaanɩ. Maŋa kalʋ maama 'a na lagɩ 'a nyɔ-tɩ tɩn, sɩ 'a kɩ-na kʋntʋ 'a ta'a ma guli amʋ gulə." 26Bɛŋwaanɩ, maŋa kalʋ maama 'a na di dɩpɛ dɩm kʋntʋ yɩ 'a nyɔ wo-nyɔɔrʋ tɩm kʋntʋ tɩn, 'a kɩ 'a ma 'a brɩ d'ɩ Yuutu wʋm tʋʋnɩ dɩm na yɩ te tɩn mʋ, sɩ kʋ vu kʋ yi maŋa kam o na w'ʋ joori o ba tɩn. 27Kʋntʋ ŋwaanɩ, nɔɔnʋ wʋlʋ na di d'ɩ Yuutu wʋm tʋʋnɩ gulim dɩpɛ dɩm naa o nyɔ wo-nyɔɔrʋ tɩm, yɩ o kɩ kʋlʋ na wʋ maŋɩ dɩ d'ɩ Yuutu wʋm tɩn, kʋntʋ tu kɩ kəm-balɔrɔ mʋ dɩ d'ɩ Yuutu wʋm yɩra yam dɩ o jana kam. 28Kʋntʋ ŋwaanɩ, nɔɔnʋ maama maŋɩ sɩ o da yigə o taa ye o tɩtɩ mʋ, sɩ o laan di dɩpɛ dɩm o daarɩ o nyɔ wo-nyɔɔrʋ tɩm. 29Nɔɔnʋ wʋlʋ nan na di dɩpɛ dɩm yɩ o kwəri o nyɔ wo-nyɔɔrʋ tɩm dɩ goonə tɩn wʋ maŋɩ dɩ d'ɩ Yuutu wʋm yɩra yam mʋ, kʋntʋ tu vaŋɩ taanɩ mʋ o daŋɩ o tɩtɩ yuu nɩ. 30Kʋntʋ nan mʋ paɩ 'a zanzan ba jɩgɩ yazurə, yɩ 'a badaara bwənə, yɩ 'a badonnə tʋa. 31Dɩbam nan ya na yəni d'ɩ da yigə d'ɩ bwe d'ɩ tɩtɩ d'ɩ nii yɩ d'ɩ lwarɩ d'ɩ na yɩ balʋ tɩn, Wɛ ya daa b'a pa d'ɩ na cam. 32D'ɩ Yuutu Wɛ nan yəni DƖ vaŋɩ dɩbam zwɛ sɩ DƖ pa d'ɩ joori d'ɩ tʋ cwəŋə nɩ mʋ, sɩ maŋa kalʋ DƖ na w'ʋ ba DƖ di nɔɔna maama taanɩ tɩn, sɩ d'ɩ yɩ zaŋɩ d'ɩ ga bʋra DƖ tee nɩ, nɩ balʋ na yəri Wɛ tɩn te. 33Kʋntʋ ŋwaanɩ, a ko-biə-ba, 'a na jeeri daanɩ sɩ 'a di Zezi tʋʋnɩ gulim wʋdiu kʋm, sɩ 'a zuri 'a yɩra 'a cəgi daanɩ. 34Wʋlʋ kana na wɔɛ tɩn, kʋntʋ tu da yigə o di o sɔŋɔ nɩ, sɩ o laan daarɩ o ba, sɩ 'a yɩ vaŋɩ Wɛ sarɩya 'a daŋɩ 'a yuu nɩ maŋa kalʋ 'a na jeeri daanɩ tɩn. Kʋ daarɩ, kʋ na yɩ wəənu tɩlʋ na daarɩ tɩn, amʋ na tuə, a laan w'ʋ brɩ abam 'a na w'ʋ kɩ te.

will be added

X\