1 Korɛntɩ 10

1A ko-biə-ba, amʋ lagɩ sɩ 'a guli kʋlʋ dɛɛn na kɩ d'ɩ kwə nakwa balʋ na dɛ Moyisi kwaga ba nuŋi Ezipi nɩ tɩn woŋo mʋ. Wɛ dɛɛn pɛ kunkoŋo mʋ kwəli ba maama, yɩ DƖ daarɩ DƖ pɔɔrɩ nɩnɩʋ kʋm na bam kuni bɩle DƖ daarɩ cwəŋə, yɩ ba maama tɔgɩ da ba kɛ. 2Kʋntʋ na kɩ tɩn, kʋ nyɩ dɩ bantʋ maama dɛɛn miisi na wʋnɩ mʋ, sɩ ba taa yɩ Moyisi karabiə, kunkoŋo kʋm na kwəli-ba yɩ ba da nɩnɩʋ kʋm wʋ ba kɛ tɩn ŋwaanɩ. 3Wɛ dɛɛn ma pa ba maama di wʋdiu dɩdʋa, 4yɩ ba daarɩ ba nyɔ na bɩdwɩ. Na balʋ ba maama dɛɛn na nyɔgɩ tɩn nuŋi piu kʋdoŋ yɩra mʋ, yɩ piu kʋm kʋntʋ mʋ yɩ wo-kɩnkagɩlɩ dɩlʋ Wɛ na kɩa, sɩ kʋ brɩ nɩ Zezi Krisi tɩtɩ mʋ tɔgɩ o wʋ ba tee nɩ. 5Nan dɩ kʋntʋ dɩ, Wɛ wʋ dɛɛn wʋ poli dɩ nɔɔna zanzan ba wʋnɩ. DƖ dɛɛn ma pa ba zanzan tɩ ba maŋɩ kagʋa kam wʋnɩ. 6Wəənu tɩntʋ maama nan kɩ sɩ tɩ brɩ dɩbam mʋ, sɩ d'ɩ daa yɩ ta pa d'ɩ fra zʋʋrɩ wo-balwaarʋ nɩnɛɛnɩ bantʋ na kɩ te tɩn. 7'A yɩ zaŋɩ 'a zuli jwənə, nɩ bantʋ badaara dɛɛn na kɩ te tɩn. Kʋ pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ kʋ wɩ: "Yisɩrayɛlɩ tiinə bam dɛɛn jəni ba di wʋdiu ba daarɩ ba nyɔ, yɩ ba laan zaŋɩ ba sa ba kwɛɛra." 8'A yɩ zaŋɩ 'a pa d'ɩ ta'a boorə, nɩ bantʋ badaara dɛɛn na kɩ te yɩ ba nɔɔna mʋrr-fiinle-tɩtɔ (23.000) tɩ dɛ dɩdʋa wʋnɩ tɩn. 9'A yɩ pa-na d'ɩ maŋɩ d'ɩ Yuutu Baŋa-Wɛ dam d'ɩ nii, nɩ bantʋ badaara dɛɛn na kɩ te yɩ bɩsankwɩ dʋ-ba sɩ gʋ tɩn. 10'A yɩ ta'a pʋʋnɩ dɩ Wɛ, nɩ bantʋ badaara dɛɛn na kɩ te yɩ tʋʋnɩ malɛka kam gʋ-ba tɩn. 11Wəənu tɩntʋ maama dɛɛn nan kɩ d'ɩ kwə nakwa bam, sɩ tɩ taa yɩ maana mʋ tɩ pa dɩbam. Tɩ nan pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ, sɩ kʋ wanɩ kʋ kaanɩ dɩbam balʋ ta na ŋwɩ yɩ lʋgʋ baŋa tiim da yam batwarɩ tɩn mʋ. 12Kʋntʋ ŋwaanɩ, wʋlʋ na bʋŋɩ nɩ o zɩgɩ lanyɩranɩ tɩn nan fɔgɩ o yɩrɩ o tɩtɩ sɩ o yɩ tʋ. 13Woŋo kʋlʋ maama na maŋɩ abam sɩ 'a tusi tɩn waɩ kʋ yi nɔɔnʋ maama. Wɛ nan yɩ cɩga tu mʋ, DƖ b'a sɛ sɩ woŋo kʋlʋ na maŋɩ abam tɩn dwəni abam dam. DƖ nan w'ʋ pa abam dam, sɩ 'a wanɩ 'a na cwəŋə 'a nuŋi kʋ wʋnɩ maŋa kam kʋntʋ nɩ. 14Kʋntʋ ŋwaanɩ, a badon-sonnu-ba, lɩ-na 'a tɩtɩ jwənə kaanɩm wʋnɩ. 15Amʋ nan lagɩ a ŋɔɔnɩ dɩ abam nɩ swan tiinə mʋ te, sɩ 'a bʋŋɩ 'a nii a taanɩ dɩm yɩ cɩga mʋ naa vwan mʋ. 16D'ɩ na yəni d'ɩ wʋra d'ɩ di Zezi Krisi tʋʋnɩ gulim wʋdiu kʋm, d'ɩ yəni d'ɩ kwe zʋŋa mʋ dɩ ka wʋ wo-nyɔɔrʋ yɩ d'ɩ kɩ Wɛ le tɩ ŋwaanɩ, yɩ d'ɩ daarɩ d'ɩ nyɔ. D'ɩ na kɩ kʋntʋ tɩn, kʋ brɩ nɩ dɩbam maama tɔgɩ d'ɩ sɛ nɩ Zezi Krisi jana kam nuŋi dɩbam ŋwaanɩ mʋ. D'ɩ daa ta na yəni d'ɩ kwe dɩpɛ dɩm d'ɩ fɔ fɔ d'ɩ di tɩn, kʋ brɩ nɩ dɩbam maama tɔgɩ d'ɩ sɛ nɩ o yɩra yam cɔgɩ dɩbam ŋwaanɩ mʋ. Kʋ daɩ kʋntʋ na? 17Dɩbam maama na fɔgɩ dɩpɛ dɩdʋa kam d'ɩ di tɩn, kʋ brɩ nɩ dɩbam maama yɩ nɔɔnʋ dɩdʋa mʋ, d'ɩ ya zɩ maŋɩ d'ɩ daga te maama dɩ. 18Nan bʋŋɩ-na Yisɩrayɛlɩ tiinə bam na yəni ba ma wəənu tɩlʋ ba kaanɩ Wɛ yɩ ba daarɩ ba di tɩn woŋo. Balʋ maama na dɛ ba di tɩn dɩ tɔgɩ ba sɛ kaanɩm dɩm mʋ. 19Amʋ na tagɩ kʋlʋ tɩn brɩ bɛɛn? Kʋ brɩ nɩ wʋdiu kʋlʋ ba na mɛ ba kaanɩ jwənə tɩn jɩgɩ kuri mʋ na? Naa kʋ brɩ nɩ jwənə yam tɩtɩ mʋ jɩgɩ kuri? 20Awo, kʋ daɩ kʋntʋ. Amʋ lagɩ a brɩ abam nɩ, jwə-kaana na kaanɩ dɩ wəənu tɩlʋ tɩn, ba paɩ ciciri mʋ sɩ kʋ daɩ Wɛ. Amʋ nan ba lagɩ sɩ abam na wəl-dɔnɔ dɩ ciciri. 21Kʋ nan wʋ maŋɩ sɩ 'a nyɔ d'ɩ Yuutu Zezi Krisi wo-nyɔɔrʋ tɩm, sɩ 'a kwəri 'a vu 'a nyɔ dɩ ciciri. Abam nan b'a wanɩ 'a jəni 'a di d'ɩ Yuutu wʋm tʋʋnɩ gulim wʋdiu kʋm, sɩ 'a kwəri 'a vu 'a da 'a di wʋdiu kʋlʋ na w'ʋ pa 'a ta'a ŋwɩ dɩ ciciri tɩn. 22'A yɩ pa-na d'ɩ kɩ kʋlʋ na w'ʋ zaŋɩ d'ɩ Yuutu wʋm wʋ tɩn. Abam bʋŋɩ 'a paɩ dɩbam jɩgɩ dam d'ɩ dwe wʋntʋ mʋ na? 23Abam badaara na tɛ 'a wɩ, 'a jɩgɩ ni sɩ 'a kɩ kʋlʋ maama 'a na lagɩ tɩn, kʋ yɩ cɩga. Kʋ nan daɩ nɩ woŋo maama mʋ jɩgɩ kuri kʋ pa dɩbam. Kʋ ta daɩ nɩ woŋo maama mʋ jɩgɩ zənə. 24Nɔɔn-nɔɔnʋ yɩ zaŋɩ o taa lagɩ o tɩtɩ zənə m'a. O nan maŋɩ sɩ o taa kɩ lanyɩranɩ o zəni o donnə dɩ mʋ. 25'A jɩgɩ ni sɩ 'a yəgi nwana yalʋ maama ba na jɩgɩ ba yəgi yaga nɩ tɩn 'a di. Nan yɩ bwe-na 'a nii ya yɩ jwənə nwana mʋ na, sɩ kʋ'ʋ pa liə ja abam kʋ ŋwaanɩ. 26Kʋ pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ kʋ wɩ: "Lʋgʋ baŋa dɩ kʋ wəənu maama yɩ Baŋa-Wɛ nyɩm mʋ." 27Nɔɔnʋ wʋlʋ na ba tɔgɩ Zezi tɩn na bəŋi abam sɩ 'a vu o sɔŋɔ 'a di wʋdiu dɩd-o, yɩ 'a na sɛ 'a vu, o na kwe wʋdiu kʋlʋ maama o pa abam tɩn, sɩ 'a di. 'A yɩ zaŋɩ-na 'a bwe kʋ kuri, sɩ kʋ'ʋ ta jɩgɩ liə dɩ abam. 28Nɔɔnʋ nan na tagɩ dɩ abam o wɩ, wʋdiu kʋntʋ yɩ ba mɛ ba kaanɩ jwəni mʋ, sɩ 'a daa yɩ zaŋɩ 'a di, bɛŋwaanɩ liə w'ʋ zʋ nɔɔnʋ wʋm kʋntʋ bɩcarɩ. 29Kʋ daɩ nɩ 'a yagɩ kʋ dim liə na w'ʋ zʋ abam tɩtɩ bɩcarɩ tɩn ŋwaanɩ, kʋ yɩ liə na w'ʋ ja wʋlʋ na tagɩ o brɩ abam tɩn ŋwaanɩ mʋ. Dɛdoŋ abam waɩ 'a bwe amʋ 'a nii, bɛŋwaanɩ mʋ d'ɩ maŋɩ sɩ d'ɩ yagɩ d'ɩ na jɩgɩ ni sɩ d'ɩ kɩ kʋlʋ tɩn, kʋ yɩ liə na w'ʋ zʋ nɔɔna badonnə tɩn ŋwaanɩ mʋ? 30Abam daa ta waɩ 'a bwe amʋ nɩ, d'ɩ na kɩ Wɛ le wʋdiu kʋm ŋwaanɩ yɩ d'ɩ daarɩ d'ɩ di tɩn, nɔɔnʋ daa w'ʋ lwɛ dɩbam bɛɛ ŋwaanɩ mʋ? 31Kʋ nan na yɩ te tɩn, woŋo kʋlʋ maama abam na w'ʋ kɩ tɩn, kʋ na yɩ 'a na w'ʋ di naa 'a nyɔ naa kəm dɩlʋ maama 'a na w'ʋ kɩ tɩn, kʋ maŋɩ sɩ 'a ta'a kɩ kʋlʋ maama na w'ʋ pa Wɛ na zulə kʋ ŋwaanɩ tɩn mʋ. 32'A yɩ ta'a kɩ-na kʋlʋ na w'ʋ cɔgɩ nɔɔna wʋbʋŋa tɩn, kʋ ya zɩ yɩ Zwifə bam naa dwi-gɛ tiinə naa Wɛ nɔn-kɔgɔ kʋm dɩ. 33Ta'a kɩ-na nɩ amʋ na kɩ te tɩn. Woŋo kʋlʋ maama amʋ na kɩ tɩn, a kwaanɩ sɩ kʋ taa poli nɔɔna maama wʋ mʋ. Amʋ ba lagɩ a tɩtɩ yɩranɩ zənə. A lagɩ sɩ a zəni nɔɔna maama mʋ, sɩ kʋ wanɩ kʋ pa Wɛ vrɩ-ba DƖ yagɩ.

will be added

X\