TAITUS 3

1Teer bi ke bi li pak kitiŋ aaninkpiib ni binib bi kpa tininkpil na, ki kii baamɔi, ki gor ke bin tun lituln nyaan mɔmɔk na, 2ki taa bii unii ubaa, ki taa kpak binib kinikpakpak. Bi li kpa kijɔteek ni binib, ki li bi suuna binib mɔmɔk chee. 3N-yoonn mbaa timi tibaa nan ye bijɔrb, kaa kii Yesu aamɔb. Kinimbɔŋ nan ŋmann timi la. Tinimbil nan man tiwan ni kaa ŋan na aaboŋ pu. Tisui aah gee tiwan ni na, le ti nan ban. Ti nan gee bakabaka aatuln, ki nan kpa lipiipoln, ki nan ye binib bi ubaa aa gee bi na, ki mu nan nan tɔb. 4Le Uwumbɔr u ye timi Aaŋmaŋmardaan na mɔk timi waah kpa tibulchin ki gee timi pu na, 5ki cha ti ŋmar. Naa ye timi aatuln nyaan pu le cha ti ŋmar, waanimbaasaln pu le cha ti ŋmar. Le Waafuur nyaan gir ma timi, ki tii timi limɔfal pɔɔn, ki finn tipoobil. 6Taah kpaan timi Aaŋmaŋmardaan Yesu Kristo ni na, le Uwumbɔr ŋa timi tibulchin ki tii timi Waafuur nyaan. 7Waabulchin pu le u len ke timi aabɔr ŋan, ki tii timi limakl ke ti ga ji lifaal li ye limɔfal li kaa kpa ndoon na. 8Tibɔr ngbaan gbii la. M ban ke aa li tuk binib tibɔr ngbaan n-yoonn mɔmɔk, aan binib bi gaa Uwumbɔr ki kii na aatafal li bi lituln nyaan ponn ni. Nimina le ŋan ki kpa tinyoor ki tii binib. 9Yii mbaan mu ye kijɔrk aabaan na, ki taa kpak kinikpakpak niyajatiib aayimbil pu. Aa taa jan kijaak, ki taa kpak kinikpakpak Uwumbɔr aakaal aatataa pu. Nimina mɔmɔk ye fam la, kaa kpa tinyoor tibaa. 10Unii yaa bi ki cha Yesu aanib yakr tɔb chee kan, aa sur u mfim mulee. U yaa kaa di cha kan, yii u. 11Aa bee ke unii u bi kena na yenn a, ki tun titunwambir. Uma ubaa bee ke waabɔr bii la. 12M yaa cha Atemas aan Tikikus buen aa chee kan, pɔɔn aabaa ki dan m chee Nikopolis aatiŋ ni; m ŋa nsui ni ke m ga li bi nima chee kaakab yoonn. 13Pɔɔn aabaa ki ter Senas, u ye looya na, ni Apolos, bin piin baasachuln, ki taa cha bi lann baasachuln aawan nibaa. 14Ni ŋan ke Yesu aanib bae ke ni ŋan ke bitafal li bi lituln nyaan ponn ni, ki li ter binib bi ban nterm na, aan ki taa li bi fam. 15Binib bimɔk bi m chee na dooni si. Aa ti doon binib bi gaa Yesu ki kii ki gee timi na. Uwumbɔr ŋa tinyoor ŋa ni mɔmɔk pu. [Amii.]

will be added

X\