TAITUS 2

1Sin, mɔk binib mmɔkm mu ŋan na. 2Tuk bininkpiib ke bi li chur bibaa tiwan mɔmɔk ni, ki ŋeer kipak, ki li kpa laasab, ki li dii Yesu aasan chub, ki li gee binib, ki li kpa limɔr. 3Tuk bipininkpiib mu ke bi li san Uwumbɔr tiwan mɔmɔk ni, ki taa li ye binibiinib, ki taa li ye bidaagbiib. Ni ŋan ke bi mɔk mmɔkm mu ŋan na, 4ki mɔk bipininkpiisaapɔm ke bi li gee bichatiib ni baabim, 5ki li kpa laasab, ki taa gɔr kidaagook, ki li lik lichiln ni aatuln mbamɔm, ki li kpa tibulchin, ki li keei bichatiib aamɔi, aan ubaa taa bii Uwumbɔr aabɔr. 6Sur binachipɔm mu ke bi li chur bibaa. 7Si aabaa, aa li ŋani tiwan mɔmɔk chub, aan ki li ye limɔkl ki tii biken. Tuk binib Uwumbɔr aaliin mbamɔm, ki li kpa laasab. 8Li len iliin i bi chub kaa kpa ngalm na, aan udin ubaa taa ŋma bii timi; inimɔɔn le ga chuu u. 9Tuk bitutuliib ke bi li keei bidindaatiib aamɔi, ki piir bisui tiwan mɔmɔk ni, ki taa kpak bi kinikpakpak, 10ki taa su baawan, ki li bi mbamɔm tiwan mɔmɔk ni. Bi yaa bi kena kan, baabimbin nyaan ga mɔk binib ke Uwumbɔr u ye timi Aaŋmaŋmardaan na aasan le ŋan. 11Ba pu? ti kan Uwumbɔr aah kpa tibulchin pu na. Waabulchin pu binib mɔmɔk ga ŋma ŋmar. 12Waabulchin mɔk timi ke ti yii lituln limɔk kaa ŋan na, ki taa ki dii tiwan ni kaa ŋan na aakpeek, ki li chur tibaa mbamɔm, ki li dii mbamɔm, ki li bi Uwumbɔr aah ban pu na dulnyaa wee ni. 13Ti kpa limakl li tii timi mpopiin na. Ti kii bundaln ti ga kan li na. Taah kpa limakl li na le ye ke timi Aawumbɔr saakpiin, u ye timi Aaŋmaŋmardaan Yesu Kristo na, ga gir ni ki kpiir waah nyuun pu na. 14U nan kpo ti pu ke un gaa timi lii ki nyan timi titunwambir mɔmɔk ni, aan ti li bi chain, ki li ye waanib, ki li ban ke ti tun lituln nyaan. 15Uwumbɔr aah tii si tininkpil pu na, tuk binib tibɔr timina, ki pɔɔk bitaakpab, ki sur bi, ki taa cha ubaa lik si fam.

will be added

X\