ROM YAAB 9

1Tɔ, maah ye Kristo aanii na, m len mbamɔn la. Maa gee nnyaamɔn. Maalandak ni Uwumbɔr Aafuur nyaan ŋa siiraa ke m len mbamɔn la. 2M kpa mpombiin saakpen. Nsui bii n-yoonn mɔmɔk mmaal aanaabitiib Juu yaab pu la. 3M ga li ŋma ban ke m bee yooli Kristo chee, bima taa bee. 4Bi ye Israel yaab la. Uwumbɔr nan ŋa bi waabim, ki nyuŋ bi, ki puu tipuul ki tii bi, ki tii bi waakaal, ki mɔk bi baah ga li dooni u pu na, ki bui bi waah ga ŋa tinyoor pu ki ŋa bi pu na. 5Biyajatiib ye tiyajaninkpiib la. Uwumbɔr Aanileekoo Kristo aah nan ŋa unibɔn na, u nan ye bi ponn ni ubaa la. Uma le yeh mpɔɔn mɔmɔk. Cha ti pak Uwumbɔr n-yoonn mu kaa kpa ndoon na. Amii. 6Uwumbɔr aah puu tipuul ti ki tii Israel yaab na, maa len ke waa gbiin tipuul ngbaan. Bi ye Israel aayabitiib la. Ni mu aa ye bi mɔmɔk le ye Israel yaab bamɔm. 7Bi ye Abraham aayabitiib la. Ni mu aa ye bi mɔmɔk le ye uyabitiib bamɔm. Uwumbɔr nan tuk Abraham ke waabo Aisak aayabitiib baanja le ga li ye uyabitiib bamɔm. 8Nima le ŋmɔk ke Abraham aayabitiib ngem aa ye Uwumbɔr aabim. Mbim bi Uwumbɔr nan puu tipuul ke Abraham ga ma bi na, bima le ye uyabitiib bamɔm. 9Uwumbɔr nan puu tipuul ki tii u ke ni yaa nan ŋeer kan u ga dan u chee, le upuu Sara ga ma ubijabo. 10Naa ye nimina baanja. Rebeka aabijabim mulee nan kpa te ubaa, u ye tiyaja Aisak la. 11Le Uwumbɔr nan bui Rebeka ke ubo u ye uwaatiir na ga jer ukpil la. Buyoonn Uwumbɔr bui u kena na, waa kee ma mbim ngbaan. Baa nan kee ŋa ni ŋan na bee ni kaa ŋan na. Uwumbɔr lee mbim mulee ngbaan ponn ni ubaa waageehn pu, naa ye baatuln pu. Nima le mɔk ke Uwumbɔr aageehn pu le u lee waah ban unii u na. 13Ni ŋmee Uwumbɔr Aagbaŋ ponn ni ke u len ke u lee Jakob ki yii Esɔ la. 14Kena kan, ti ga len kinye? Uwumbɔr ŋa ni kaa ŋan aa? Aayii. 15U nan bui Moses ke binib bi u ban u san bi kinimbaak na, u ga san bi kinimbaak la. 16Naa ye binib aageehn pu, kaa ye baatuln pu; Uwumbɔr aanimbaasaln pu, le u san bi kinimbaak. 17Ni ŋmee Uwumbɔr Aagbaŋ ni ke Uwumbɔr nan bui Ubɔr Faro, "M ŋa si ubɔr ke m mɔk binib maah kpa mpɔɔn ki chiin si pu na, aan bi moon maayimbil, bi mɔmɔk ŋun dulnyaa wee ni." 18Nima le binib bi u ban u san bi kinimbaak na, u san bi kinimbaak la. Binib bi u ban ke u cha bi gaa biyil na, u cha bi gaa la. 19Nima pu na ubaa ga baa mi, "Ni yaa ye kena kan, ba pu Uwumbɔr galn binib? Ŋmaa ga ŋma yii waageehn?" 20Njɔ, aa ye ŋmaa ki kpak Uwumbɔr? Tiwanaankaan aan baa unii u naan ni na, "Ba ŋa aa naan mi kena?" 21Uyakmakr ga ŋma yakr tiyakr waageehn pu la, ki di tibaa ti maa lisil aasambil, ki di tiken ki maa lisambil li kaa ye lisil aasambil na. 22Uwumbɔr aah ŋa pu na, ni bi kena la. U nan ban ke un mɔk binib ke u gee liŋuul titunwambir pu, ki ban ke bin bee waah kpa mpɔɔn pu na. Nima le u ji limɔr pam binib bi ŋa u liŋuul ki ŋeer ntafadaan na pu. 23U mu ban ke binib bee waah ŋan saakpen pu na, ki san timi kinimbaak, ki ŋa timi mpopiin pam. U nan naan timi ke u ŋa timi kena la, 24ki yin timi, bin ye Juu yaab, ni bin kaa ye Juu yaab na mu. 25Ni ŋmee Hosea aagbaŋ ni ke Uwumbɔr bui ke "Binib bi kaa nan ye maanib na, m ga yin bi maanib la. Ŋinibol ŋi maa nan gee bi na, m ga yin bi maanigeem la. 26Baah nan tuk bi ke baa ye maanib nin chee na, nima chee le bi ga yin bi Min Uwumbɔr u fu na aabim." 27Tɔ, Uwumbɔr aabɔnabr Aisaya nan len Israel yaab aabɔr, ke Israel yaab wiir ke nnyusaakpem aatambol aah wiir pu na, le bi ponn ni, binib siib baanja ga ŋmar; 28ba pu? Tidindaan Uwumbɔr ga daa dulnyaa aanib aatafal, waah nan len pu na, kaan yoon. 29Ni bi ke Aisaya aah nan len pu na, ke "Tidindaan Uwumbɔr mpɔɔndaan yaa kaa ba gur timi yabitiib siib kan, ti mɔmɔk ba ga kuln ke Sodom aatiŋ aanib ni Gomora aatiŋ aanib aah nan kuln pu na." 30Nima pu na ti ga len kinye? Bin kaa ye Juu yaab na aanimbil aa nan man ke Uwumbɔr len ke baabɔr ŋan. Dandana wee, baah gaa Yesu ki kii na, nima le Uwumbɔr len ke baabɔr ŋan. 31Le Israel yaab aanimbil nan man ke bin joo nkaal, aan Uwumbɔr len ke baabɔr ŋan. Bi mu aa nan ŋma joo mu; 32ba pu? baa gaa Uwumbɔr ki kii. Bi dak ke baatuln pu le Uwumbɔr ga len ke baabɔr ŋan. Bi yii Yesu Kristo le ki lir; 33bi gbeer lifaakuul li Uwumbɔr aagbaŋ len li pu na, ke "U di lifaakuul ki di bil Sion aatiŋ ni. Binib ga gbeer li ki lir. Le unii umɔk gaa u ki kii na aan ji inimɔɔn."

will be added

X\