ROM YAAB 6

1Naah bi pu na, ti ga len kinye? Ti ga li beenin tun titunwambir aan Uwumbɔr aanimbaasaln kpee ee? Aayii. 2Ti kpo ke titunwambir taa ki li joo timi. Ti yaa beenin tun titunwambir kan, ni ŋan aa? 3Baah muin timi nnyun ni Yesu Kristo aayimbil pu na, nima le mɔk ke ti ni Yesu Kristo kpaan la. Nima pu na, waah nan kpo na, ti mu kpo u chee la. Naa bee kena aa? 4Baah muin timi nnyun ni na, nima le mɔk ke ti kpo ki sub u chee. Uwumbɔr aapɔɔn pu, le u fikr Kristo nkun ni. Waapɔɔn mu pu le ti kpa mbimbipɔɔn ki ŋani ni ŋan na. 5Ti ni u aah kpaan pu na, ti kpo ke waah kpo pu na. Ti mu ga fikr nkun ni, ke waah fikr pu na. 6Ti bee ke baah kpaa u ndɔpuinkoo pu na, bi kpaa timi aabimbikpok mu u chee, aan mbimbikpok mu kaa ŋan na taa ki li bi, aan ti taa ki li ye titunwambir aanaagbiib. 7Unii u kpo na nyan titunwambir ni la. 8Taah kpo Kristo chee na, ti ŋa naadii ke ti ga li kpa limɔfal u chee. 9Ti bee ke waah fikr nkun ni na, waan ki kpo. Nkun aa ki kpa mpɔɔn u chee. 10Waah kpo na, u kpo ke un kuln titunwambir mfim mbaa, ti taa ki li joo timi. Waah kpa limɔfal dandana wee na, u bi ke un nyuŋ Uwumbɔr la. 11Kena, ni mu li nyi ke ni kpo ke titunwambir taa ki li joo nimi. Naah kpaan Yesu Kristo chee pu na, le ni mu kpa limɔfal, ke ni nyuŋ Uwumbɔr. 12Nima pu na ni taa ki cha titunwambir li joo nimi aawon ti ga kpo na, ki taa ki kii tii tiwon aah ban pu na. 13Ni taa di nimi aawon ki di tii titunwambir, ki taa tun lituln li kaa ŋan na. Ni di nibaa ki di tii Uwumbɔr, ke binib bi fikr nkun ni na, ki di nimi aawon ki di tii Uwumbɔr, ke ni tun lituln li ŋan na ki tii u. 14Nkaal aa ki joo nimi. Uwumbɔr aanimbaasaln le joo nimi. Nima le titunwambir aan ki li ye nimi aadindaan. 15Nkaal aah kaa ki joo timi na, Uwumbɔr aanimbaasaln aah joo timi na, ti ga tun titunwambir aa? Aayii. 16Aa yaa di aabaa ki di tii unii aan ki kii waamɔb kan, aa ye waanaagbiija la. Naa bee kena aa? Aa yaa kii tii titunwambir kan, aa ye titunwambir aanaagbiija la, le ki ga kpo. Aa yaa kii Uwumbɔr aamɔb kan, aa ga li kpa mbimbin nyaan la. 17N-yoonn mbaa, ni nan ye titunwambir aanaagbiib la. Ti dooni Uwumbɔr saakpen, ke baah mɔk nimi waasan pu na, ni dii nsan ngbaan nisui mɔmɔk ni la, 18ki nyan ni titunwambir aanaagbiir ni, ki ŋa lituln nyaan aanaagbiib la. 19M di binibɔm aabimbin ki di ŋaŋ Uwumbɔr aabɔr; m yaa kaa ŋa kena kan, naan bee maah len pu na aatataa mbamɔm. Ni nan di nimi aawon ki ti tun tijɔŋ aatuln ni titunwambir aaboŋ mɔmɔk la. Dandana wee, ni di nimi aawon man, ki ti tun lituln li ŋan na, aan ki ŋa binib bi bi chain na. 20Naah nan ye titunwambir aanaagbiib na, nitafal aa nan bi lituln nyaan ni. 21Ni yaa teer naah tun titunwambir ti na kan, ni jinn nimi inimɔɔn dandana wee la. Tinyoor nan bi titunwambir ngbaan ni ii? Aayii. Titunwambir ngbaan aadoon ye nkun la. 22Uwumbɔr nyan nimi titunwambir aanaagbiir ni la. Dandana wee ni ye uma Uwumbɔr aanaagbiib la. Nimi aanyoor ye mbimbin mu bi chain na la. Naadoon ga li ye limɔfal li kaa kpa ndoon na. 23Titunwambir aapar ye nkun la. Uwumbɔr aapiin ye limɔfal li kaa kpa ndoon na, Tidindaan Yesu Kristo pu la.

will be added

X\