ROM YAAB 5

1Taah gaa u ki kii pu na, nima le Uwumbɔr len ke timi aabɔr ŋan. Tidindaan Yesu Kristo pu le ti ni Uwumbɔr kpaan kijɔteek. 2Yesu Kristo pu, le Uwumbɔr len ke timi aabɔr ŋan. Le ti mɔɔni ki kpa limakl ke ti ga yakr Uwumbɔr aamɔɔn. 3Naa ye nima baanja pu le ti mɔɔni. Falaa mu pu le ti mɔɔni. Ba pu? falaa le tii timi suklaa. 4Suklaa mu tii timi mbimbin nyaan. Mbimbin nyaan mu tii timi limakl. 5Limakl ngbaan aan jinn timi inimɔɔn. Ba pu? Uwumbɔr aah tii timi Waafuur nyaan na, Mfuur nyaan ngbaan le cha ti bee tisui ni waah gee timi saakpen pu na. 6Naah nan ŋeer na, le Kristo nan kpo timi bi ye titunwambirdam na pu, taah kaa kpa mpɔɔn buyoonn na. 7Ni pɔɔ ke unii kpo ke un nyan uninyaan nkun ni. Nibaakan unii ubaa ga kaar ki kpo uninyaan pu. 8Tima kan, buyoonn ti nan laa ye titunwambirdam na, le Kristo nan kpo ti pu. Nima le mɔk timi Uwumbɔr aah gee timi pu na. 9Kristo aasin pu le Uwumbɔr len ke timi aabɔr ŋan. Ŋmaninkaabaa taah ga nyan ntafadaan mu ponn ni u pu na? 10Buyoonn ti nan ye Uwumbɔr aadim na, le Ujapɔɔn nan kpo ti pu. U pu, le ti ni Uwumbɔr kpaan kijɔteek. Ti ni Uwumbɔr aah kpaan kijɔteek na, ŋmaninkaabaa taah ga ŋmar waamɔfal pu na? 11Naa ye nima baanja pu le ti mɔɔni. Tidindaan Yesu Kristo pu le ti bee Uwumbɔr aah ŋan pu na, le ki mɔɔni. U pu le ti ni Uwumbɔr kpaan kijɔteek. 12Tiyaja Adam pu le titunwambir naan. Titunwambir pu le nkun piin. Binib mɔmɔk ye titunwambirdam la. Nima le nkun pii binib mɔmɔk. 13Buyoonn Moses aa nan kee tuk binib Uwumbɔr aakaal na, titunwambir nan bi. Nkaal aah kaa bi nin chee na, Uwumbɔr aan len ke bi bii mu. 14Adam aayoonn ki ti saa Moses aayoonn le nkun pii binib. Bi nan tun titunwambir la. Baatunwambir ni Adam aatunwambir aa kpaan. Le nkun pii bi. Ti mɔmɔk yakr Adam aatunwambir aatafadaan. Kena le ti mɔmɔk yakr Kristo mu aatuln nyaan aanyoor. 15Uwumbɔr aah tii timi ipiin i na aa bi ke Adam aatunwambir na. Unii ubaa Adam aatunwambir pu le nkun pii binib mɔmɔk. Kristo aanimbaasaln pu, le Uwumbɔr san binib mɔmɔk kinimbaak, ki tii bi ipiin i ye limɔfal na. 16Uwumbɔr aapiin aah ŋa timi pu na aa bi ke Adam aatunwambir aah ŋa timi pu na. Adam aatunwambir tibaa pu, le binib aabɔr bii. Uninyaan ubaa u ye Yesu na pu, le Uwumbɔr di cha pinn titunwambirdam pam, ki len ke baabɔr ŋan. Waapiin le na. 17Unii ubaa u bi yi u Adam na aatunwambir pu, le nkun pii binib mɔmɔk. Unii ubaa Yesu Kristo na pu, le binib ga kan Uwumbɔr aaterm saakpen. U ga len ke baabɔr ŋan. Nima le ye waapiin. Bi ga li kpa limɔfal li kaa kpa ndoon na, ki ji nnaan. 18Unii ubaa Adam aatunwambir pu, le binib mɔmɔk aabɔr bii. Unii ubaa Yesu aatuln nyaan pu, le Uwumbɔr ga len ke binib bimɔk gaa Yesu ki kii na aabɔr ŋan, ki ga tii bi limɔfal li kaa kpa ndoon na. 19Unii ubaa Adam aah nan yii Uwumbɔr aamɔb na, nima le binib mɔmɔk aabɔr bii Uwumbɔr chee. Unii ubaa Yesu aah nan kii Uwumbɔr aamɔb na, nima le binib bimɔk gaa Yesu ki kii na aabɔr ŋan Uwumbɔr chee. 20Moses nan tuk binib Uwumbɔr aakaal. Nkaal ngbaan mɔk bi ke baatunwambir wiir saakpen. Le titunwambir aah wiir nin chee na Uwumbɔr aanimbaasaln wiir ki jer titunwambir. 21Titunwambir pu le binib kpo. Tidindaan Yesu Kristo pu le Uwumbɔr san timi kinimbaak ki len ke timi aabɔr ŋan, aan ti kan limɔfal li kaa kpa ndoon na.

will be added

X\