ROM YAAB 4

1Naah bi pu na, cha ti lik tiyaja Abraham aabɔr aah nan bi pu na. U nan ŋmar waatuln nyaan pu uu? Aayii. 2Ni yaa ba ye waatuln nyaan pu le cha Uwumbɔr len ke waabɔr ŋan kan, u ba ga ŋma nyu baalaa la. U mu aa ŋma nyu baalaa Uwumbɔr chee. 3Uwumbɔr Aagbaŋ len ke "Abraham gaa Uwumbɔr ki kii la, nima le cha Uwumbɔr len ke waabɔr ŋan." 4Unii u tun lituln ki kan tipar na, tipar ngbaan aa ye ipiin. Ni ye waapar la. 5Tɔ, unii u kaa joo nkaal na, u yaa gaa Uwumbɔr u di cha pinn titunwambirdam na ki kii kan, waah gaa Uwumbɔr ki kii na, nima le Uwumbɔr ga len ke waabɔr ŋan. 6Ubɔr David mu nan len ke binib bi Uwumbɔr len ke baabɔr ŋan na, bi kpa mpopiin la. Naa ye lituln pu; bi gaa Uwumbɔr ki kii, nima le cha u len ke baabɔr ŋan. Ubɔr David nan len ke 7"Binib bi Uwumbɔr di cha baatunwambir ki pinn bi na, bi kpa mpopiin la. 8Binib bi Tidindaan aan len ke baabɔr bii na, bima le kpa mpopiin." 9U len ke Juu yaab baanja le kpa mpopiin ngbaan aa? Aayii. Bin kaa ye Juu yaab na mu kpa. Ti len ke Abraham gaa Uwumbɔr ki kii la, nima le cha Uwumbɔr len ke waabɔr ŋan. 10Bayoonn Uwumbɔr len ke waabɔr ŋan? Buyoonn u gii lichakpaln na aan buyoonn waa kee gii na? Buyoonn waa kee gii na. 11Waah gii lichakpaln na, nima le nan ye limɔkl ki mɔk ke u gaa Uwumbɔr ki kii, nima le cha waabɔr ŋan Uwumbɔr chee, buyoonn waa kee gii lichakpaln na. Nima pu na le Abraham ye binib bimɔk gaa Uwumbɔr ki kii kaa gii ŋichakpan na aate. Baah gaa Uwumbɔr ki kii na, nima le baabɔr ŋan u chee. 12Binib bi gii ŋichakpan, ki teen Abraham aataabuu ponn ni, ki gaa Uwumbɔr ki kii ke Abraham aah gaa u ki kii pu buyoonn waa kee gii lichakpaln na, bima mu le Abraham ye bite. 13Uwumbɔr nan puu tipuul tii Abraham ni uyabitiib ke bima le ga li yeh dulnyaa. Naa ye ke bi joo Uwumbɔr aakaal le ga cha bi kan tipuul ngbaan. Bi gaa Uwumbɔr ki kii la. Le u len ke baabɔr ŋan. Nima le ga cha bi kan tipuul ngbaan. 14Uwumbɔr yaa ba puu tipuul ke binib bi joo waakaal na le ga li yeh dulnyaa kan, naadii aa ba ga li kpa tinyoor. Tipuul ngbaan mu aa ba ga gbiin; ba pu? ubaa aan ŋma joo nkaal mɔmɔk mbamɔm. 15Binib aah bii nkaal na, le Uwumbɔr gee liŋuul bi pu. Nkaal aah kaa bi nin chee na, binib aa bii nkaal. 16Nima le Uwumbɔr puu tipuul ki tii binib bi gaa u ki kii na. Uwumbɔr aah kpa tibulchin pu na, nima le u tii Abraham aayabitiib mɔmɔk waah nan puu tipuul ti na. U ga tii Abraham aayabitiib bi ye Juu yaab ki gaa u ki kii na, ni bin kaa ye Juu yaab ki gaa u ki kii na ke Abraham aah nan gaa u ki kii pu na. Abraham ye timi bimɔk gaa Uwumbɔr ki kii na aayaja. 17Ni ŋmee Uwumbɔr Aagbaŋ ponn ni ke Uwumbɔr bui Abraham, "M ŋa si ŋinibol pam aayaja la." Buyoonn Uwumbɔr bui Abraham kena na, Abraham nan bi unimbiin ni, le ki gaa u ki kii. Uma Uwumbɔr le fikr binib bi kpo na nkun ni, le ki yi binib bi kaa kee bi na, ke baah bi na pu na. 18U nan puu tipuul tii Abraham ke u ga ŋa u ŋinibol pam aayaja, ke uyabitiib ga li wiir ke iŋmabi aah wiir pu na. Ni nan naahn ke tipuul ngbaan aan ŋma gbiin. Abraham mu tee kpa limakl ke ti ga nan gbiin. 19Ni nan gur siib u pii ŋibin nkub. Waah por pu na, ni naahn ke waan ki ŋma ma ubo. Upuu Sara mu jer timar la. Le Abraham pak Uwumbɔr aah tuk u pu na, kaa joo beeni. 20Uwumbɔr aah puu tipuul ti tii u na, tima le gur ye waalandak. Le u pak tipuul ngbaan mbamɔm, kaa joo beeni ke ti ga gbiin aan taan gbiin? U moo gaa Uwumbɔr ki kii le ki nyuŋ u, 21ki sil bee ke waah puu tipuul ti na, u ga ŋma ŋa kena. 22Waah gaa Uwumbɔr ki kii kena na, nima le Uwumbɔr len ke waabɔr ŋan u chee. 23Ni ŋmee kena la, le Uwumbɔr Aagbaŋ ni. Timi pu le bi nan ŋmee kena, naa ye Abraham baanja pu; ba pu? timi bi gaa Uwumbɔr u nan fikr Tidindaan Yesu nkun ni na ki kii, le u ga len ki timi aabɔr ŋan. 25Yesu nan kpo timi aatunwambir pu, le ki fikr nkun ni. Nima le Uwumbɔr len ke timi aabɔr ŋan.

will be added

X\