ROM YAAB 16

1Tɔ, m ban ke ni gaa tina aabo Fiibi. U ye upii u ter Yesu aanib bi bi Seŋkrea aatiŋ ni na. 2U nan ter binib pam ki ter m mu. Nima na, ni mu gaa u Tidindaan pu, naah ŋeer Uwumbɔr aanib pu na, ki li ter u waah ga li ban pu na. 3Ni doon Prisila ni uchal Akuila tii mi. Bi ye maatutuŋeertiib Yesu Kristo aatuln ponn ni la. 4M pu le bimɔk ba ga kpo. Nima le m dooni bi. Naa ye mi baanja le dooni bi. Yesu aanib bi kaa ye Juu yaab na mɔmɔk mu dooni bi la. 5Ni doon Yesu aanib bi kuuni bido ke bi li dooni Uwumbɔr na. Ni doon njɔ Epanetus, u m gee u na, ki tii mi. Uma le puen gaa Kristo ki kii Asia aatiŋ ni. 6Ni doon Mari ki tii mi. U nan tun lituln pam ki ter nimi la. 7Ni doon nnaabitiib Andronikus ni Junia. Bi nan bi kiyondiik ni m chee. Bi kpa liyimbil Yesu aakpambalb chee, ki nan puen mi ki gaa Kristo ki kii. 8Ni doon njɔ Ampliatus tii mi. M gee u saakpen Tidindaan pu la. 9Ni doon njɔ Ubanus tii mi, u ye timi aatutuŋeer Kristo aatuln ponn ni. Ni doon Stakis u m gee u na ki tii mi, 10ki doon Apeles, u nyaŋ ntɔŋ Kristo pu na, ki doon Aristobulus aachiln ni aanib, 11ki doon nna aabo Herodion, ki doon Nasisus aachiln ni aanib bi dii Tidindaan na. 12Ni doon Traifina ni Traifosa bi tun lituln tii Tidindaan na, ki doon Pesis u ti gee u na, u tun lituln pam ki tii Tidindaan la, 13ki doon Tidindaan aanileekoo Rufus, ni una u ye m mu aana na, 14ki doon Asinkritus ni Flegon, ni Hemes, ni Patrobas, ni Hemas, ni tinaabitiib bin bi bi chee na, 15ki doon Filologus, ni Julia, ni Nereus ni uninkpan, ni Olimpas, ni Uwumbɔr aanib bimɔk bi bi chee na. 16Ni li dooni tɔb mbamɔm. Yesu Kristo aanib bi bi ni kookoo na dooni nimi la. 17Nnaabitiib, m gaŋni nimi, ni li nyi binib bi jaan nimi ki cha ni lir, ki kpak naah nan bae Uwumbɔr aaliin i na. Ni nya bi chee man. 18Binib bi bi kena na, baa dii Tidindaan Yesu Kristo. Bi dii bima bibaa aasui aah ban pu na la. Bi kpa mmɔmɔɔn ki ŋmanni binib bi kaa kpa nlan na la. 19Nimi, binib mɔmɔk bee naah kii Yesu Kristo aamɔb pu na. Nima le m kpa mpopiin saakpen ni pu. M ban ke ni li kpa nlan ki li tun lituln li ŋan na, ki li bi chain, ki taa li tun lituln li kaa ŋan na. 20Naan yunn, le Uwumbɔr u tii timi nsuudoon na, ga cha ni di nitaa ki taa Kinimbɔŋ pu. Tidindaan Yesu Kristo ŋa tinyoor ki ŋa ni pu. 21Timoti, u ye maatutuŋeer na doon nimi. Nnaabitiib Lusius ni Jason ni Sosipata mu doon nimi. 22Min Tesius u ŋmee kigbaŋ kee ki tii Pɔɔl na, m mu doon nimi Tidindaan pu. 23Geus u chann min Pɔɔl ni Yesu aanib mɔmɔk tichann na, u mu doon nimi. Erastus, u joo kitiŋ kee aamombil na, u mu doon nimi. Tina aabo Kɔɔtus mu doon nimi. 24Tidindaan Yesu Kristo ŋa tinyoor ki ŋa ni mɔmɔk pu. Amii.] 25Cha ti nyuŋ Uwumbɔr. U kpa mpɔɔn un cha ni sil mbamɔm. Maah mooni Yesu Kristo aabɔnyaan ti na le len kena. Ti ye tibɔbɔrkaan ti kpiir na. N-yaayoonn na ti nan bɔr la. 26Dandana wee, ti nyan mpaan pu. Uwumbɔr aabɔnabtiib nan ŋmee ti waagbaŋ ni. Uwumbɔr, u bi n-yoonn mu kaa kpa ndoon na le siin ke ŋinibol mɔmɔk ŋun tibɔnyaan ngbaan, aan bi bee ki tii u naadii ki kii waamɔb. 27Uwumbɔr, uma baanja le kpa nlan. Uma le yeh mpakm Yesu Kristo pu, n-yoonn mu kaa kpa ndoon na. Amii.

will be added

X\