ROM YAAB 15

1Timi bi gaa Yesu ki kii mbamɔm na, ni ŋan ke ti li ji limɔr, ki ter binib bi kaa gaa u mbamɔm na, ki taa ŋani tibaa aageehn baanja. 2Cha ti mɔmɔk aatafal li bi tinaabitiib ponn ni, aan ki ter bi, bin dii Uwumbɔr aasan mbamɔm. 3Kristo aa nan ban ke u li ŋani uma ubaa aageehn. Ni ŋmee Uwumbɔr Aagbaŋ ni ke "Binib bi sii Uwumbɔr na, baasiibil lir uma Kristo pu la." 4Tiwan nimɔk ŋmee Uwumbɔr Aagbaŋ ponn ni na, ni ŋmee ke ti bae ni. Waagbaŋ pɔɔni timi aataakpab la, ki ter timi ti li kpa limɔr, ki tii timi limakl. 5Uwumbɔr u tii timi limɔr, ki pɔɔk timi aataakpab na, un tii nimi kimɔbaan Yesu Kristo aah ban pu na, 6aan ni mɔmɔk li kpaan kimɔbaan ki nyuŋ Uwumbɔr, u ye Tidindaan Yesu Kristo aate na. 7Ni gaa tɔb man ke Kristo aah nan gaa nimi pu na, aan ki nyuŋ Uwumbɔr. 8M tuk nimi la, Kristo nan ter Juu yaab ki gbiin Uwumbɔr aah nan puu tipuul ki tii biyajatiib pu na, ki mɔk ke Uwumbɔr len mbamɔn la, 9ki cha bin kaa ye Juu yaab na mu nyuŋ Uwumbɔr waanimbaasaln pu, ke naah ŋmee waagbaŋ ponn ni ke "M ga doon si bin kaa ye Juu yaab na aakaasisik ni, ki gaa ilahn ki pak si." 10Uwumbɔr ki len ke "Nimi bin kaa ye Juu yaab na, ni li kpa mpopiin Uwumbɔr aanib chee." 11ki ki len ke "Nimi bin kaa ye Juu yaab na, ni mɔmɔk pak Tidindaan man. Binib mɔmɔk, li pak u mbamɔm." 12Uwumbɔr aabɔnabr Aisaya mu nan len ke "Jese aayabil ga fuu ni. Uwumbɔr ga tii u mpɔɔn, u li ye bin kaa ye Juu yaab na aayidaan. Le bi ga gaa u ki kii." 13Uwumbɔr tii timi limakl la. Naah gaa u ki kii pu na, un gbiin nimi mpopiin ni nsuudoon mɔmɔk. Nima le ni ga li kpa limakl saakpen Waafuur nyaan aapɔɔn pu. 14Nnaabitiib, m bee nsui ni ke nimi aabimbin ŋan pam. Ni bee Uwumbɔr aaliin mbamɔm, ki ga ŋma sur tɔb. 15Tɔ, m mu aah ŋmee kigbaŋ kimina ki tii nimi na, m kpa lipoobil ki teer nimi tibɔr tibaa pu; ba pu? Uwumbɔr san mi kinimbaak, 16ki ŋa mi Yesu Kristo aatutuln ke m tuk binib bi kaa ye Juu yaab na Uwumbɔr aabɔnyaan, ki di bi ki di tii Uwumbɔr, ke kitork na. Waafuur nyaan le ŋa bi chain ke bin piir usui. 17Maah tun lituln ki tii Uwumbɔr na, le m ga ŋma nyu baalaa Yesu Kristo pu. 18M ban m tuk nimi Kristo aah cha m tun lituln pu na. Maan len biken aatuln pu. U cha m tuk binib bi kaa ye Juu yaab na waaliin ki tun lijinjiir aatun, ke bin kii waamɔb. 19Uwumbɔr Aafuur nyaan aapɔɔn pu le m tun lijinjiir aatun, bin bee waah kpa mpɔɔn pu na. Kena le m mooni Kristo aabɔnyaan mɔmɔk Jerusalem ponn ni, ki di ti saa Ilirikum aatiŋ ni. 20Nnimbil nan man ke m moon Kristo aabɔnyaan tee binib aah kaa kee ŋun ti nin chee na. Maa nan ban m buen biken aah puen moon ti nin chee na. 21Ba pu? ni ŋmee Uwumbɔr Aagbaŋ ponn ni ke "Binib bi kaa kee ŋun waabɔr na, bi ga ŋun, ki bee taatataa la." 22Tɔ, maah ban m moon tibɔnyaan tee nima chee na, nima pu na le maa kee kan nsan ke m dan ni chee. 23Ŋibin pam aakaasisik ni, le nnimbil man ke m dan ni chee. Maah kaa ki kpa lituln du chee na na, m ban ke m dan ni chee dandana wee la. 24M yaa cha Speen aatiŋ ni kan, m ban ke m dii ni chee, ki mann nimi, ki yunn siib, aan ki li kpa mpopiin. Le ni ga ŋma ter mi m buen Speen aatiŋ ni. 25Dandana wee, m cha Jerusalem m ti tii Uwumbɔr aanib bi bi nima na ŋimombil. 26Ba pu? Yesu aanib bi bi Masedonia aatim ni na, ni Akaya aatim ni na, nan too ŋimombil baageehn pu ki di ŋa ŋŋaal ni, ke m ti tii Uwumbɔr aanib bi ye bigiim na Jerusalem ponn ni. 27Ni ye mbamɔn la, baageehn pu le bi nan tii bi. Ni ŋan ke bin tii bi la; ba pu? tibɔnyaan tee le nan nyan ni Jerusalem aanib chee le ki fuu ni bi chee. Nima le ni ŋan ke bi mu tii bi ipiin. 28M yaa fuu Jerusalem ki tii bi ipiin ngbaan kan, m ga siir nima chee, ki dii ni chee, le ki nin buen Speen aatiŋ ni. 29M bee ke m yaa fuu ni ni chee kan, Kristo ga ŋa tinyoor saakpen ki ŋa ti pu la. 30Nnaabitiib, Tidindaan Yesu Kristo pu, ni Uwumbɔr Aafuur nyaan aageehn pu, m gaŋ nimi, ni li mee Uwumbɔr linimaln ki tii mi, 31ke un biin m pu, Judea aatiŋ aanib bi kaa gaa Yesu ki kii na taa ku mi, ki mee u ke maah ga tii Uwumbɔr aanib ipiin i na, i ga li mɔ bi. 32Ni yaa mee Uwumbɔr kena ki tii mi kan, u yaa kii kan, le m ga fuu ni ni chee, ki ga li kpa mpopiin. Le m ni nimi aataakpab ga pɔɔk. 33Uwumbɔr u tii timi nsuudoon na li bi ni mɔmɔk chee. Amii.

will be added

X\