ROM YAAB 13

1Ni ŋan ke binib mɔmɔk keei baatiŋ aayidam aamɔb. Uyidaan ubaa aa bi see Uwumbɔr li cha u bi. Biyidam bi bi na, Uwumbɔr le siin bi. 2Nima pu na unii yaa yii waatiŋ aayidam kan, u yii Uwumbɔr aah siin pu na la. Binib bi yii bi na ga kan ntafadaan. 3Biyidam aa bi ke bi faani binib bi tun lituln li ŋan na. Bi bi ke bi faani binib bi tun lituln li kaa ŋan na la. Aa ban ke aa li kaar biyidam aa? Tun lituln li ŋan na, nima le bi ga pak si. 4Bi ye Uwumbɔr aatutuliib ke bin biin aa pu la. Aa mu yaa tun lituln li kaa ŋan na kan, li san ijawaan. Bi kpa mpɔɔn ke bin daa aatafal la. Bi ye Uwumbɔr aatutuliib bin ti daa binib bi tun lituln li kaa ŋan na aatafal. 5Nima pu na ni li keei nimi aatiŋ aayidam aamɔb. Naa ye baaŋuul pu baanja. Ni li kii baamɔb, nimi aalandak taa bii nimi. 6Nima pu na ni ŋan ke ni li pa lampuu mu. Bi ye Uwumbɔr aatutuliib bi u nan siin bi ke bin tun lituln ngbaan na. 7Nima pu na, ni li tii nimi aayidam baah ŋeer pu na. Ni li pa lampuu ki tii bilampuugaab. Ni li pak binib bi ŋeer mpakm na, ki li nyuŋni binib bi ŋeer nnyuŋ na. 8Ni taa li joo unii ubaa aapɔln. Naah joo tɔb aapɔln li na le ye ke ni li gee tɔb. Unii u gee binib na, u gbiin Uwumbɔr aakaal mɔmɔk la. 9Ba pu? ikaal mɔmɔk nyan ni nkaal mu len ke "Aa li gee binib biken ke saah gee aabaa pu na." Ikaal i len ke "Taa gɔr kidaagook, taa ku binib, taa su kinaayuk, taa gee nnyaamɔn paani binib, taa li ban biken aawan," ikaal ngbaan, ni ikaal i gur na mɔmɔk nyan ni nkaal ngbaan ponn ni la. 10Unii u gee binib na aan ŋani bi bakaa ubaa. Nima pu na, un gee binib na, u gbiin Uwumbɔr aakaal mɔmɔk aah len pu na la. 11Ni li ŋani kena man. Ba pu? n-yoonn mumina ye linimaln aayoonn la. Ni ŋeer ke ni finn ki taa ki san ligbanyakl. Tidindaan aah ga gir ni bundaln na aan ki yunn. Le u ga nyan timi falaa mɔmɔk ponn ni. 12Naan yunn, kinyeek ga doo. Kitaak aawoln aa daa. Nima pu na, cha ti di cha mbɔmbɔɔn ni aatuln, aan ki li kpa mbimbin nyaan mu ŋeer nwiihn pu na. 13Cha ti li bi mbamɔm, ke binib bi bi nwiihn ni na aah bi pu na, ki taa li ye bidaanyub, ki taa nyu ndaan ki gbii, ki taa gɔr kidaagook, ki taa ŋani yooli yooli aatuln, ki taa jaa kijaak, ki taa li kpa lipiipoln. 14Ni li bi ke Tidindaan Yesu Kristo aah bi pu na, ki taa ki li ŋani nimi aabimbikpok aah ban pu na.

will be added

X\