ROM YAAB 12

1Nima pu na, nnaabitiib, Uwumbɔr aanimbaasaln pu, le m gaŋ nimi, ni di nimi aawon ki di tii Uwumbɔr, ki ŋa kitork ki fu, ki bi chain, ki ga piir usui na. Nimina le ye naah ga li doon u mbamɔm pu na. 2Ni taa ki li bi ke dulnyaa wee ni aanib aah bi pu na. Kpeln nimi aalandak man aan ki kpeln nimi aabimbin. Nima le ni ga bee Uwumbɔr aah gee pu na. Ni ga bee naah ga ŋa pu ki li bi mbamɔm ki tun lituln nyaan ki piir usui na. 3Tɔ, Uwumbɔr aah tii mi tininkpil pu na, nima le m bui unii umɔk bi ni ponn ni na, u taa li dak ke u ŋan ki jer waah ŋan pu na. U li dak suuna, Uwumbɔr aah cha unii mɔmɔk gaa Yesu ki kii pu na. 4Ti kpa tiwon aawan ni wiir na tiwon tibaa ponn ni la. Tiwon aawan mɔmɔk aatuln bi libaa libaa la. 5Ti mu bi kena la. Ti wiir la; le taah kpaan Kristo chee na, ti kpaan tiwon tibaa. Ti mɔmɔk tuŋ tɔb chee ke tiwon aawan aah tuŋ tɔb pu, pu na. 6Uwumbɔr tii timi Waafuur nyaan aapiin ibaabaa i cha ti tun waatuln libaabaa. Waah tii timi pu na, cha ti tun kena. Unii aapiin yaa ye ke un nabr Uwumbɔr aah len pu na kan, un len iliin ngbaan waah ŋa naadii pu na. 7Uken aapiin yaa ye Uwumbɔr aatuln kan, un tun lituln ngbaan. Uken yaa ŋma mɔk binib Uwumbɔr aaliin kan, un mɔk bi. 8Uken yaa ŋma pɔɔk binib aataakpab kan, un pɔɔk bi. Uken mu yaa ŋma tii bigiim kan, un tii bi ni tibulchin. Uken mu yaa ye Yesu aanib aaninkpil kan, utafal li bi bi ponn ni. Uken mu yaa ter binib baamukl ni kan, un ter bi ni mpopiin. 9Tɔ, ni li gee binib nisui ni. Ni li nan lituln li kaa ŋan na, ki li gee lituln li ŋan na. 10Ni li gee tɔb mbamɔm, ke maal mubaa aanib aah gee tɔb pu na, ki pak tɔb ki jer aabaa. 11Ni taa li san ligbanyakl man. Cha ninimbil li man Tidindaan aatuln pu, 12ki li kpa mpopiin nimi aamakl pu, ki li kpa limɔr falaa ponn ni, ki li mee Uwumbɔr n-yoonn mɔmɔk, 13ki yakr nimi aawan ki di tii Uwumbɔr aanib bi lann ni na, ki chann bicham tichann. 14Ni mee Uwumbɔr un ŋa tinyoor ki ŋa binib bi ŋani nimi falaa na pu. Ni bui bi ke "Uwumbɔr ŋa tinyoor ki ŋa ni pu." Ni taa sii bi. 15Ni li kpa mpopiin binib bi kpa mpopiin na chee, ki li wii binib bi wii na chee. 16Ni li kpaa kimɔbaan man. Ni li jɔnni bigiim man, ki taa li kpa kalmbaani. Ni taa li dak ke ni kpa nlan saakpen. 17Unii yaa ŋa si bakaa kan, taa teen u. Ni li ŋani ni ŋan na binib mɔmɔk aanimbil ni. 18Ni li pɔɔni nibaa man, ki li bi suuna binib mɔmɔk chee. 19Maanigeekaan, binib yaa ŋa nimi bakaa kan, ni taa teen bi. Cha Uwumbɔr li daa bitafal. Ni ŋmee ke Tidindaan Uwumbɔr len ke uma baanja le kpa nsan un dar binib aatafal. Uma le ga teen bi. 20Ni ki ŋmee ke "Nkon yaa joo saadin kan, tii u tijikaar un ji. Nnyunyun yaa joo u kan, tii u nnyun un nyun." Aa yaa ŋa kena kan, inimɔɔn ga chuu u. 21Unii yaa ŋa si bakaa kan, taa cha bakaa ngbaan nyaŋ si. Cha tiŋann le nyaŋ bakaa.

will be added

X\