ROM YAAB 11

1Nima pu na le m baa ke "Uwumbɔr yii waanib Israel yaab aa?" Aayii. Min Pɔɔl mbaa ye Israel yaab aanii la. M ye Abraham aayabil, ki ye Benjamin aanibol aanii la. 2Uwumbɔr aa yii waanib bi u nan lee bi njan na. Naa bee Uwumbɔr aagbaŋ aah len pu na aa? Ki len ke Elaija nan galn Israel yaab Uwumbɔr chee, 3le ki bui ke "Ndindaan, bi ku saabɔnabtiib ki gbaa wii saatork aabimbin. Min baanja le gur saabɔnabtiib ponn ni. Le bi ban bin ku m mu." 4Uwumbɔr nan bui u kinye? U bui u, "M gur mbaa bijab ŋichur ŋilule bi kaa gbaan doon liwaal Baal na." 5Ni bi kena le dandana wee. Israel yaab ponn ni, binib siib baanja le ŋmar. Uwumbɔr lee bi waanimbaasaln pu. 6Waah lee bi waanimbaasaln pu na kan, naa ye baatuln pu le u lee bi. Ni yaa ye baatuln pu kan, waanimbaasaln aan ki li ye linimbaasaln bamɔnn. 7Kena kan, ni bi kinye? Israel yaab aah ban pu na, baa kan. Uwumbɔr aanileekaan le kan. Bi gur na gaa biyil la. 8Ni ŋmee Uwumbɔr aagbaŋ ni ke "Uwumbɔr chuu nyan nlan biyil ni, binimbil taa woln, bitafal taa ŋun ki nan saa dandana wee." 9Ubɔr David mu nan len ke "Uwumbɔr tii bi tiwan nyaan saakpen la. Le bi gee tiwan nyaan ngbaan jer Uwumbɔr. Nima le cha u daa bitafal. 10Cha binimbil li bɔɔn, bi taa li waa, ki cha bi kan falaa saakpen." 11Nima pu na le m baa ke: Juu yaab lir ke bi taa ki fii ii? Aayii. Baah lir na, nima le cha bin kaa ye Juu yaab na ŋmar, aan Juu yaab li kpa lipiipoln bi pu. 12Juu yaab nan yii kaa ŋmar, nima le dulnyaa aanib bi kaa ye Juu yaab na kan tinyoor ki ŋmar. Juu yaab yaa nan ŋmar doo kan, nima le bin kaa ye Juu yaab na ga kan tinyoor ki jer baah nan kan pu na. 13Tɔ, m ga len nimi bin kaa ye Juu yaab na chee. Uwumbɔr aah tun mi ke m tuk nimi waaliin na, le m pak lituln ngbaan; 14ba pu? m ban ke maaniboln Juu yaab kan naah ŋmar pu na, aan ki li ban ke bi mu ŋmar. 15Uwumbɔr aah yii Juu yaab na, le u ni binib bi kaa ye Juu yaab na kpaan kijɔteek. U yaa ki gaa Juu yaab kan, ni ga li ye limɔfal ki tii binib. Nkun aan ki li joo bi. 16Tɔ, njan aasubil yaa bi chain kan, ŋi mɔmɔk bi chain la. Busub aasubon yaa bi chain kan, ibon mu bi chain la. Juu yaab aayajaninkpiib aah nan bi chain na, n-yoonn choo, le bi mu ga li bi chain. 17Uwumbɔr nan gaa gii nyan busub nyaan aabon ibaa, le ki di timoor ni aasub aabon, le ki di tuŋ bu pu. Juu yaab bi ke busub nyaan na la. Nimi bi kaa ye Juu yaab na bi ke timoor ni aasub aabon na. Le Uwumbɔr chuu nyan ni binib bibaa Juu yaab ponn ni, le ki di nimi ki di koon Juu yaab ponn ni, aan ni yakr baanyoor, ni baawan nyaan. 18Nima pu na ni taa li nyu baalaa ke ni jer bi. Ni ga ŋa kinye ki nyu baalaa? Ni po ye ibon la. Naa joo isubon. Isubon le joo nimi. Juu yaab pu le ni ŋmar. Naa ye nimi pu le cha Juu yaab ŋmar. 19Nibaakan ni ga len ke "Uwumbɔr chuu nyan ni binib bibaa Juu yaab ponn ni, un ti di timi ki di koon bi ponn ni." 20Ni ye mbamɔn, Juu yaab aah kaa gaa Yesu Kristo ki kii na, nima le cha Uwumbɔr di bi lii. Ni gaa u ki kii la. Nima le ni leŋ baaleleŋ. Ni taa li kpa kalmbaani. Ni li san Uwumbɔr. 21U nan daa Juu yaab aatafal. Ni li nyi ke u ga ŋma daa ni mu aatafal. 22Ni kan Uwumbɔr aah ŋan pu na, ki kan waah dar binib aatafal pu na. U dar binib bi kaa kii tii u na aatafal la, le ki ŋa nimi tibulchin. Ni yaa beenin dii u kan, u ga li beenin ŋani nimi tibulchin la. Ni yaa kaa beenin dii u kan, u ga di ni mu ki di lii la. 23Juu yaab mu yaa kpeln ki yaa gaa Yesu Kristo ki kii kan, Uwumbɔr ga ki tuŋ bi waanib pu; u ga ŋma ŋa kena la. 24Nimi bi kaa ye Juu yaab na, ni bi ke timoor ni aasub aabon na, le Uwumbɔr gaa gii nyan nimi ki di tuŋ busub nyaan pu, binib aah kaa ŋani pu na. Nima le naa pɔɔ u di Juu yaab, bi bi ke busub nyaan aabon na, ki ki di tuŋ busub nyaan ngbaan pu. 25Nnaabitiib, m ban ke ni bee tibɔbɔrkaan tibaa, aan ni taa li dak ke ni kpa nlan saakpen. Juu yaab bibaa kpak tibɔnyaan tee la, ki ga kpak ti ki nan saa buyoonn binib bi kaa ye Juu yaab bimɔk Uwumbɔr lee bi na ga ŋmar na. 26N-yoonn ngbaan le Juu yaab bimɔk Uwumbɔr lee bi na mu ga ŋmar. Ni ŋmee Uwumbɔr Aagbaŋ ni ke "Uŋmaŋmar ga nyan ni Sion paacham, ki di Jakob aayabitiib aatunwambir ki di nyan. 27Maah puu tipuul ti ki tii bi na, le ye ke m ga nyan baatunwambir bi chee." 28Tɔ, baah yii Yesu aabɔnyaan tee na, bi ye Uwumbɔr aadim la. Nima le ni kan tinyoor ki ŋmar. Uwumbɔr mu nan lee bi; waah lee bi na, u gee bi, biyajatiib pu. 29Uwumbɔr yaa lee binib ki ŋa tinyoor ki ŋa bi pu kan, waan kpeln waalandak. 30Nimi bi kaa ye Juu yaab na, n-yaayoonn na naa nan gaa Uwumbɔr ki kii. Le dandana wee u san nimi kinimbaak; ba pu? Juu yaab aa gaa Yesu ki kii. 31Uwumbɔr aah san nimi kinimbaak pu na, nima le ga cha u san Juu yaab bi kaa gaa Yesu ki kii dandana wee na kinimbaak. 32U len ke Juu yaab ni bin kaa ye Juu yaab na mɔmɔk ye titunwambirdam, aan un san bi mɔmɔk kinimbaak. 33Uwumbɔr kpa nlan ni mbaen saakpen la. Ubaa aan ŋma bee waah kpa saakpen pu na. Waah siin pu na, ubaa aan ŋma bee ŋitaa ŋi pu u siin kena na. Ubaa aan ŋma bee waah ŋani pu na. 34Ni ŋmee Uwumbɔr aagbaŋ ni ke "Ŋmaa bee Tidindaan Uwumbɔr aalandak? Ŋmaa ga ŋma tuk u waah ga ŋa pu na? 35Ŋmaa tii u nibaa aan un giin tii u?" 36Tiwan nimɔk bi na, ni nyan ni u chee la. U cha tiwan mɔmɔk li beenin bi. Tiwan mɔmɔk bi, aan ni pak u. Uma le yeh mpakm n-yoonn mu kaa kpa ndoon na. Amii.

will be added

X\