ROM YAAB 10

1Nnaabitiib, m mee Uwumbɔr ki tii maanib Israel yaab ke bin ŋmar. M ban kena le nsui mɔmɔk. 2M ga ŋma ŋa bi siiraa ke binimbil man Uwumbɔr aatuln pu. Bi mu aa bee u mbamɔm. 3Baa bee Uwumbɔr aah ŋa pu aan ki len ke binib aabɔr ŋan u chee na. Bi nan ban ke bin dii nkaal aan ki ŋmar, ki yii Uwumbɔr aah ŋa pu ki cha binib aabɔr li ŋan u chee na. 4Kristo fuu ni aan binib bi gaa u ki kii na aabɔr li ŋan. Naa ye ke baah dii nkaal pu na le cha baabɔr ŋan. 5Moses nan ŋmee ke unii yaa tun lituln nyaan nkaal aah mɔk pu na kan, nima le u ga kan limɔfal. 6Timi bi gaa Yesu ki kii na, Uwumbɔr len ke timi aabɔr ŋan. Nima pu na le ti len ke "Taa baa aabaa aasui ni ke 'Ŋmaa ga buen paacham un ti li joo ni Kristo?' 7ki taa baa ke 'Ŋmaa ga buen bitekpiib do un ti fikr Kristo nkun ni?"' 8Ti len ke "Uwumbɔr aaliin aa daa aa chee. I bi aamɔb ni, ni aasui ni." Iliin ngbaan le ti mooni ke aa gaa Yesu ki kii. 9Aa yaa len binib aanimbil ni ke Yesu le ye Aadindaan, ki yaa ŋa naadii aasui ni ke Uwumbɔr fikr u nkun ni kan, aa ga ŋmar. 10Ti gaa u ki kii tisui ni la, nima le Uwumbɔr len ke timi aabɔr ŋan. Ti len binib aanimbil ni ke ti gaa u ki kii, nima le ti ŋmar. 11Uwumbɔr Aagbaŋ len ke unii umɔk gaa u ki kii na aan ji inimɔɔn. 12Bin ye Juu yaab na, ni bin kaa ye Juu yaab na, bi mɔmɔk kpaan la. Uwumbɔr le ye bi mɔmɔk Aadindaan, ki ŋa tinyoor saakpen ki ŋa binib bimɔk mee u ke bin ŋmar na pu. 13Waagbaŋ len ke unii umɔk mee Tidindaan ke un ŋmar na kan, u ga ŋmar. 14Bi yaa kaa gaa u ki kii kan, bi ga ŋa kinye aan ki mee u ke bin ŋmar? Bi yaa kaa ŋun waaliin kan, bi ga ŋa kinye aan ki gaa u ki kii? Unii yaa kaa mooni waaliin kan, bi ga ŋa kinye aan ki ŋun? 15Uwumbɔr yaa kaa tun bi ke bin moon waaliin kan, bi ga ŋa kinye aan ki moon i? Ni ŋmee Uwumbɔr Aagbaŋ ni ke "Binib bi joo ni tibɔnyaan ti tii timi nsuudoon na, bi ŋa timi mpopiin pam." 16Tɔ, naa ye binib mɔmɔk le kii tii tibɔnyaan ngbaan. Uwumbɔr aabɔnabr Aisaya nan baa ke "Ndindaan, ŋmaa pak taah len pu na?" 17Tɔ, unii u gaa Kristo ki kii na, u ŋun waaliin, nima le u gaa u ki kii. Unii u ŋun Kristo aaliin na, ubaa moon iliin ngbaan, nima le cha u ŋun. 18Le m baa ke "Israel yaab aa nan ŋun waaliin aa?" Mbamɔn, bi ŋun. Ni ŋmee Uwumbɔr aagbaŋ ni ke "Binib bi mooni waaliin na buen dulnyaa wee mɔmɔk ni, ki tuk dulnyaa aanib mɔmɔk." 19M ki baa ke "Israel yaab aa nan bee ee?" Bi bee. Njan Moses nan len ke Uwumbɔr len ke "M ga cha bi li kpa lipiipoln bin kaa ye ŋinibol na pu. M ga cha bijɔrb aanibol ŋa bi liŋuul la." 20Aisaya mu nan kpa lipoobil pam ki len ke Uwumbɔr len ke "Binib bi kaa chuun ban mi na, bi kan mi la. M di mbaa ki di mɔk binib bi kaa baa maabɔr na." 21Tɔ, Uwumbɔr len Israel yaab aabɔr ke "Iwiin mɔmɔk m kab ŋŋaal ki yin binib bi yii mi kaa kii maamɔb na."

will be added

X\