TIBƆKPIIRKAAN 9

1Le Uwumbɔr aatuun ŋmuŋmur mu pii waakaakaan. Le m kan liŋmabil li nyan paacham ki lir kitiŋ ni na. Le bi tii li libuul li nyoo kaa kpa limɔk na aasaafii. 2Le li chuu lakr libuul ngbaan aajaaleŋ. Le iŋmanyu nyan li ponn ni ki fii paacham, ki naahn mmii mu gaar saakpen na aaŋmanyu, ki bɔln nwiin timm. 3Le itoon nyan iŋmanyu ngbaan ponn ni, ki yaa gaa dulnyaa ni. Le Uwumbɔr tii i mpɔɔn ke i li junni binib ke inyoohn aah junni binib pu na, 4le ki tuk i ke i taa ŋma timoor, ki taa ŋma tijikaar, ki taa ŋma isui, i li junni binib bi kaa kpa Uwumbɔr aadaan biyigbeer pu na; 5i taa ku binib ngbaan, i li mɔk bi falaa iŋmal iŋmu. Falaa ngbaan wu ke unyoohn aah juu unii kan, ni wu pu na. 6N-yoonn ngbaan binib ga li ban nkun ke mu ku bi, kaan kan mu. 7Itoon ngbaan naahn itaan i gor ke i to butɔb na. Tiwan ni naahn salmaa aafulmaln na nan bi iyil pu. Inimbil wɔb naahn binib aanimbil wɔb la. 8Yaayikpir mu ti ki naahn bipiib aayikpir la. Yaanyin mu naahn ichinn aanyin la. 9Tiwan bii ibiŋ pu ki naahn tikur la. Yaafeen kpa kifuuk ke itaan ni tɔriku i san cha i ti to butɔb na aah kpa kifuuk pu na. 10Yaajuul mu naahn inyoohn aajuul la. Inyoopiin bi yaajuul pu, ki kpa mpɔɔn ke i mɔk binib falaa iŋmal iŋmu. 11Libuul li kaa kpa limɔk na aatuun le ye yaabɔr. Juu yaab aaliin ponn ni waayimbil le ye Abadon. Griik aaliin ponn ni waayimbil le ye Apolion. Naatataa le ye "Un ŋa binib yooli na." 12Njan aabɔbil ma jer a. Tibɔbil tilee choo. 13Le Uwumbɔr aatuun luluub mu pii waakaakaan. Le m ŋun nneel nyan ni salmaa aabimbiln li bi Uwumbɔr aanimbiin ni na aayiin inaa chee. 14Le nneel ngbaan tuk Uwumbɔr aatuun luluub u joo kaakaan na, "Chuu gbiln Uwumbɔr aatuuntiib binaa bi bi limɔɔl saakpeln bi yi li ke Yufretes na chee, ki lii." 15Le u chuu gbiln Uwumbɔr aatuuntiib ngbaan ki lii. Uwumbɔr le gor bi ki siin bi nwiin mu bi ga ku binib ligeln taatar pu na. 16Bi nan kpa sujatiib bi dik itaan pu na. Le m ŋun baakahm aah ye pu na. Bi nan ye sujatiib ŋichur ŋichur mam ikub ilee. 17Tidaŋ ponn ni le m kan itaan ngbaan ni bin dik i pu na. Tikur aawan biin bibiŋ pu ki man ke mmii na, ki bɔn ke nsiin na, ki man ke cheribir na. Itaan ngbaan aayil naahn ichinn aayil la. Mmii ni iŋmanyu ni cheribir nyan imɔi ni. 18Tiwan nitaa ngbaan, mmii ni iŋmanyu ni cheribir, ni nyan itaan ngbaan aamɔi ni na, nima le ku linigetekr taatar; 19ba pu? itaan ngbaan aapɔɔn le bi yaamɔi ni, ni yaajuul ni. Yaajuul ngbaan naahn iwaa ki kpa ŋiyil ki mɔk binib falaa. 20Binib bi gur kaa kpo iween ngbaan pu na, baa kpeln baabimbin, kaa di cha baah ŋani ŋiwaa ŋi na. Bi beenin dooni bininkpiib, ni ŋiwaa ŋi bi nan di salmaa ni ansilfa ni tikur ni ŋitakpal ni idɔ ki ŋa ŋi na, ŋi kaa waa na, ki mu aa ŋun na, ki mu aa chuun na. 21Binib ngbaan beenin ku binib, ki ji inyɔk, ki gɔr kidaagook, ki su kinaayuk, kaa kpeln baabimbin.

will be added

X\