TIBƆKPIIRKAAN 7

1Nimina aapuwɔb le m kan Uwumbɔr aatuuntiib binaa si dulnyaa ŋipepel mɔmɔk ŋinaa ki kiir libuln ke li taa ki daar kitiŋ ni, ki taa daar nnyusaakpem ni, ki taa daar isui ni. 2Le m kan Uwumbɔr aatuun uken nyan ni liwipuul wɔb ki dan paacham, ki joo ni Uwumbɔr u ye limɔfaldaan na aadaan, ki teen mpɔɔn pu, ki tuk Uwumbɔr aatuuntiib binaa bi Uwumbɔr tii bi mpɔɔn bin bii kitiŋ ni nnyusaakpem na, 3"Ni taa bii kitiŋ ni nnyusaakpem ni isui ki li kii buyoonn ti ga nan daan timi Aawumbɔr aatutuliib aayigbeer pu na." 4Le m ŋun baah daan binib bi na aakahm. Bi ye binib ŋichur nkub ni imonko ilee ni ŋinaa, ki nyan ni Israel aanibol mɔmɔk ni. 5Bi daan bi kena la: Juda aanibol aanib ŋichur kipiik ni ŋilee, Ruben aanibol aanib ŋichur kipiik ni ŋilee, Gad aanibol aanib ŋichur kipiik ni ŋilee, Asher aanibol aanib ŋichur kipiik ni ŋilee, Naftali aanibol aanib ŋichur kipiik ni ŋilee, Manase aanibol aanib ŋichur kipiik ni ŋilee, Simeon aanibol aanib ŋichur kipiik ni ŋilee, Liifai aanibol aanib ŋichur kipiik ni ŋilee, Aisakar aanibol aanib ŋichur kipiik ni ŋilee, Sebulun aanibol aanib ŋichur kipiik ni ŋilee, Josef aanibol aanib ŋichur kipiik ni ŋilee, Benjamin aanibol aanib ŋichur kipiik ni ŋilee. 9Nimina aapuwɔb le m kan kinipaak saakpeŋ. Ubaa aa ti ki nyi baakahm. Bi nyan ŋitimbol mɔmɔk aanib bi bi dulnyaa wee ni ki len iliin imɔk bi dulnyaa wee ni na, ki si Uwumbɔr aabɔrjal ni Upihbo ngbaan aanimbiin ni, ki pee tikparpipiin, ki ŋub tibɔkpaafar biŋaal ni, 10ki teen mpɔɔn pu, "Timi Aawumbɔr u ka libɔrjal pu na, ni Upihbo ngbaan pu le cha ti ŋmar." 11Le Uwumbɔr aatuuntiib mɔmɔk si gob Uwumbɔr aabɔrjal, ni bininkpiib, ni tiwanfuurkaan ninaa ngbaan. Le Uwumbɔr aatuuntiib doon ŋichichik ki di binimbil kpaa kitiŋ Uwumbɔr aabɔrjal aanimbiin ni ki dooni u, 12ki len ke "Ni ye mbamɔn, timi Aawumbɔr le yeh mpakm, ni nnyuŋ, ni nlan, ni idoon, ni lisil, ni yiko, ni mpɔɔn n-yoonn mu kaa kpa ndoon na. Amii." 13Le bininkpiib ponn ni ubaa baa mi, "Binib bi pee tikparpipiin na, bi ye ba aanib? Bi nyan ni la chee?" 14Le m bui u, "Maaninkpil, si le nyi." Le u bui mi, "Bi ye binib bi nyan falaa saakpiin ni na, ki finn baakpar Upihbo ngbaan aasin ti ŋa ti tipipiln na. 15Nima le cha bi si Uwumbɔr aabɔrjal aanimbiin ni. Nwiin pu ni kinyeek bi bi waadichal ni ki tun lituln ki tii u. Uwumbɔr u ka libɔrjal ngbaan pu na ga li bi bi chee ki biin bi pu. 16Nkon aan ki chuu bi, nnyunyun mu aan ki chuu bi, nwiin mu aan ki see bi, ntoton mu aan ki ŋun bi; 17ba pu? Upihbo ngbaan u bi Uwumbɔr aabɔrjal aakaasisik ni na le ga kpiin bi, ki ga mɔk bi uyaayak aanyun mu ga tii bi limɔfal na. Uwumbɔr ga per binimbil tinyunyunn mɔmɔk."

will be added

X\