TIBƆKPIIRKAAN 4

1Waah len ti doo na, le m kan Uwumbɔr do aabisamɔb piir a. Le nneel mu naahn kaakaan ki nan len m chee njan na, nneel ngbaan ki len ke "Dan paacham du, le m ga mɔk si budabu ga sil ŋa dandana aapuwɔb na." 2Libuul ngbaan ni le Uwumbɔr Aafuur nyaan yoor mi ki di buen paacham. Le m kan libɔrjal si Uwumbɔr do; ubaa mu ka li pu. 3Un ka li pu na wiin chain ki piin, ki man. Waakpimanja u ye likal na lur goln libɔrjal ngbaan. 4Le ŋijal moninko ni ŋinaa mu si gob libɔrjal ngbaan. Bininkpiib moninko ni binaa mu ka ŋijal ngbaan pu, ki pee tiwanpiln, ki chik salmaa aayikpupur. 5Libɔrjal ngbaan chee moo lak lak ke utaal aah moor pu na, kifuuk mu faa ke utaal aah tar pu na. Karyaa mam bilule mu wiin libɔrjal ngbaan aanimbiin ni. Karyaa mam ngbaan si Uwumbɔr Aafuur nyaan aasisiiyaan la. 6Libɔrjal aanimbiin ni wɔb naahn nnyusaakpem ki wiin chain ke kinimbilik aah wiin pu na. Le tiwanfuurkaan ninaa mu si gob libɔrjal ngbaan. Tiwanfuur-kaan ngbaan kpa ŋinimbil ninimbiin ni, ni nipuwɔb mɔk. 7Le ubaa naahn uchinn, ubaa mu naahn unaajabo, ubaa mu aanimbil wɔb naahn unii la, ubaa mu naahn libɔrwiin li laani na. 8Ni mɔmɔk kpa ifeen iluuluub, ki kpa ŋinimbil tiwon mɔmɔk pu. Kinyeek ni nwiin pu mɔmɔk, naa fuur; n-yoonn mɔmɔk ni len ke "Tidindaan Uwumbɔr u yeh mpɔɔn mɔmɔk na, u ye chain chain. U nan bi, ki beenin bi, ki ga li bi n-yoonn mu kaa kpa ndoon na." 9Tiwanfuurkaan ninaa ngbaan le len kena, ki di mpakm ni lisil ni idoon ki tii Uwumbɔr u ka libɔrjal pu, ki ga li bi n-yoonn mu kaa kpa ndoon na. 10Tiwanfuurkaan ngbaan aah len kena na, le bininkpiib moninko ni binaa ngbaan gbaan Uwumbɔr u ka libɔrjal pu ki ga li bi n-yoonn mu kaa kpa ndoon na aanimbiin ni, ki dooni u, ki di baasalmaa aayikpupur ki di bil waabɔrjal aanimbiin ni, ki len ke 11"Tidindaan Uwumbɔr, si le ŋeer ke ti pak si, ki nyuŋ si, ki ŋeer aa li kpa mpɔɔn; ba pu? si le naan tiwan mɔmɔk. Saageehn pu le aa nan naan tiwan mɔmɔk. Saageehn pu le ni mɔmɔk bi."

will be added

X\