TIBƆKPIIRKAAN 3

1"Ŋmee kigbaŋ ki tii maanib bi bi Sadis aatiŋ ni na aatuun ke min u kpa Uwumbɔr Aafuur nyaan mulule ki joo iŋmabi ilule ŋŋaal ni na, le len tibɔr timina: M nyi naah tun pu na, ki bee ke ni naahn ke ni kpa limɔfal la, ki tee kpo. 2Ni li nyi man, ki dii Uwumbɔr mbamɔm ki jer naah dii u pu dandana wee na; nimi aatuln aa gbiin Uwumbɔr aanimbil. 3Nima pu na, teer man naah nan ŋun Uwumbɔr aaliin ki gaa i pu na. Ni li kii i man, ki kpeln nimi aabimbin. Ni yaa kaa finn ngeen ni kan, m ga dan ni chee ke unaayuk aah ga dan pu na. Naan li nyi buyoonn m ga dan ni chee na. 4Tɔ, ni ponn ni bibaa Sadis aatiŋ ponn ni na aa tun titunwambir. Bima le ga chuun m chee paacham, ki pee ŋibɔkupiin; ba pu? bi ŋeer kena. 5Unii umɔk nyaŋ na, m ga peen u libɔkupiln. Maan chuu ber waayimbil limɔfal aagbaŋ ni. M ga len ke u ye maanii Nte Uwumbɔr ni waatuuntiib aanimbiin ni. 6"Un kpa litafal na kan, un ŋun Uwumbɔr Aafuur nyaan aah tuk maanib pu na. 7"Ŋmee kigbaŋ ki tii maanib bi bi Filadelfia aatiŋ ni na aatuun, ke min Yesu u ye chain, ki ye mbamɔn, ki kpa mpɔɔn ke Ubɔr David aah nan kpa pu na, m yaa tii nimi nsan ke ni moon tibɔnyaan tee kan, ubaa aan ŋma kiir nimi, m yaa kaa tii nimi nsan kan, ubaa aan ŋma tii nimi nsan, 8min le len tibɔr timina: M nyi naah tun pu na. M bee ke ni kpa mpɔɔn siib. Ni joo maaliin kaa nee maayimbil. M tii nimi nsan ke ni moon tibɔnyaan tee la. Ubaa aan ŋma kiir nimi. 9Kinimbɔŋ aanib bi mɔn nnyaamɔn ke bi ye maanib kaa ye na, m ga cha bi dan ni chee ki gbaan kitiŋ ki doon Uwumbɔr. M ga cha bi bee ke m gee nimi la. 10Ni kii maaliin la, ki kpa limɔr. Nima pu na, m mu ga li lik nimi, ki nyan nimi falaa u ga pii dulnyaa aanib mɔmɔk ki tɔŋ bi na ni. 11M ga gir ni mala. Ni li beenin dii maasan mbamɔm ke naah dii pu dandana wee na, ubaa taa leŋ nimi aapiin nsan ni. 12Unii umɔk nyaŋ na, u ga li bi Uwumbɔr chee n-yoonn mu kaa kpa ndoon na. M ga di Maawumbɔr aayimbil, ni waatiŋ aayimbil, ni min mbaa aayimbipɔln ki di tii u. Uwumbɔr aatiŋ ye Jerusalem pɔɔn ki nyan ni u chee paacham ki sunn ni na. 13"Un kpa litafal na kan, un ŋun Uwumbɔr Aafuur nyaan aah tuk maanib pu na. 14"Ŋmee kigbaŋ ki tii maanib bi bi Laodisea aatiŋ ni na aatuun ke min Yesu u ye mbamɔn, ki len mbamɔn, ki ye Uwumbɔr aah nan naan tiwan mɔmɔk na aayidaan na, le len tibɔr timina: 15M nyi naah tun pu na; naa soon kaa ton mu; m ba ga li gee ke ni li soon bee ni li ton. 16Ni bi ke ni ye kinyubɔbɔɔk, kaa ton kaa soon mu; nima pu na le m ga tii nimi mmɔb ni lii. 17Ni len ke ni ye biwankpadam ki kpeeni liwangol kaa lann nibaa, kaa tee nyi ke ni kpa kinimbaak, ki ye bigiim, ki ye bijoom la, ki si ni ŋmeen la. 18Nima pu na, m sur nimi ke ni daa m chee salmaa u bi di pu mmii ni un ŋa chain na, aan ki sil li ye biwankpadam; ki daa m chee tiwanpeenkaan ni piin na ki di peen, binib taa ki kan naah si ni ŋmeen pu na; ki daa m chee linimbil aanyɔk ki di mee ninimbil aan ki likr. 19Maah gee binib bimɔk na, m sur bi ki dar bitafal. Nima pu na, cha ninimbil li man aan ki kpeln nimi aabimbin man. 20Li pel man, m si mbisamɔb chee ki kpaa jaaleŋ. Unii umɔk ŋun maaneel ki piir tii mi na, m ga koo ni u chee, ki ji u chee tijikaar, u mu ga ji m chee. 21Unii umɔk nyaŋ na, m ga cha u kal m chee maabɔrjal pu, ke m mu aah nan nyaŋ pu ki kal Nte Uwumbɔr chee waabɔrjal pu na. 22"Un kpa litafal na kan, un ŋun Uwumbɔr Aafuur nyaan aah tuk maanib pu na."

will be added

X\