TIBƆKPIIRKAAN 22

1Le Uwumbɔr aatuun ngbaan mɔk mi limɔɔl li ye limɔfal aanyun ki wiin chain na. Mu nyan ni Uwumbɔr ni Upihbo ngbaan aabɔrjal, ki puu dii kitiŋ ngbaan aasan. 2Le limɔfal aasui si limɔɔl ngbaan, ni nsan ngbaan aakaasisik ni, le ki lun ŋisubil libiln ponn ni mfim kipiik ni mulee, uŋmal uŋmal ponn ni. Isui ngbaan aafar le tii ŋinibol mɔk laafee. 3Tiwan ni Uwumbɔr puun lii ni pu na nibaa aan ki li bi. Uwumbɔr ni Upihbo ngbaan aabɔrjal ga li bi ki ponn ni; le waatutuliib ga pak u, 4ki ga kan unimbil wɔb. Waayimbil ga li bi biyigbeer pu. 5Kinyeek aan ki li bi. Baan li ban karyaa, kaan li ban nwiin; ba pu? Tidindaan Uwumbɔr le ga li wiin bi pu. Bi ga li ye bibɔrb n-yoonn mu kaa kpa ndoon na. 6Le Uwumbɔr aatuun ngbaan bui mi, "Iliin ngbaan ye mbamɔn ki ga sil ŋa. Tidindaan Uwumbɔr u di Waafuur nyaan ki di tii waabɔnabtiib na tun ni waatuun u nan mɔk waatutuliib tiwan ni ga ŋa mala na." 7Tɔ, Yesu len ke "Li pel man, m ga gir ni mala. Binib bi pak kigbaŋ kee aaliin i tuk timi tiwan ni ga ŋa na, Uwumbɔr aanyoor bi bi pu." 8Min Jɔnn le ŋun le ki kan tiwan nimina. Maah ŋun ki kan na, le m gbaan kitiŋ Uwumbɔr aatuun u mɔk mi tiwan ngbaan na aanimbiin ni ke m pak u. 9Le u bui mi, "Taa ŋa kena. Pak Uwumbɔr baanja. M mu ye saatutuŋeer ubaa la, ni Uwumbɔr aabɔnabtiib bi ye aanaabitiib na aatutuŋeer la, ni binib bi pak kigbaŋ kee aaliin na aatutuŋeer la." 10Le u ki bui mi, "Kigbaŋ kee aaliin i tuk timi tibɔr ti ga ŋa na, taa joo i aabaa; ba pu? naan yunn ti ga ŋa. 11Unii umɔk tun lituln li kaa ŋan na, u li beenin tun kena. Unii umɔk tun tijɔŋ aatuln na, u li beenin tun kena. Unii umɔk tun lituln li ŋan na, u li beenin tun kena. Unii umɔk bi chain na, u li beenin bi chain." 12Yesu len, "Li pel man, m ga gir ni mala, ki ga li joo ni ipiin ki nan tii unii mɔmɔk ipiin waatuln aah ŋeer pu na. 13Min le ye Alfa ni Omega, njan yoo ni gbilngbiln yoo, mpiin ngbaan ni ndoon ngbaan." 14Tɔ, binib bi finn bisui Yesu aasin na, Uwumbɔr aanyoor bi bi pu. Bi ga li kpa nsan ke bin moo limɔfal aasubil, ki dii kitiŋ ngbaan aabisamɔb ki koo ni. 15Le tiniwambir, ni bibɔɔb, ni bidaagoob, ni binikurb, ni biwaadam, ni binyamɔndam, ni biŋmaŋmannim, bima kan, baan koo kitiŋ ngbaan ni. 16"Min Yesu tun ni maatuun u nan tuk nimi tibɔr tee, ni ti tuk maanib. M ye Ubɔr David aayabil, ki ye naanyuun u wiin chain na." 17Uwumbɔr Aafuur nyaan ni Yesu aanib bui ke "Dan." Unii umɔk ŋun na, u mu bui ke "Dan." Unii umɔk nnyunyun chuu u na, u mu dan. Unii umɔk ban na, u mu dan ki nan nyu limɔfal aanyun, ki taa pa nibaa. 18M sur unii umɔk ŋun kigbaŋ kee aaliin i tuk timi tiwan ni ga ŋa na, unii ubaa yaa di iliin iken ki di kpee iliin ngbaan pu kan, Uwumbɔr ga di falaa u ŋmee kigbaŋ kee ponn ni na ki di kpee u. 19Unii ubaa yaa bar kigbaŋ kee aaliin i tuk timi tiwan ni ga ŋa na kan, Uwumbɔr aan cha u moo limɔfal aasubil, kaan cha u koo ni kitiŋ ki bi chain na ponn ni, kaan cha u kan tiwan nyaan ni ŋmee kigbaŋ kee ponn ni na. 20Yesu u tuk timi tibɔr tee na bui, "Een, m ga gir ni mala." Ndindaan Yesu, amii, dan. 21Tidindaan Yesu ŋa tinyoor ŋa waanib mɔmɔk pu. Amii.

will be added

X\