TIBƆKPIIRKAAN 18

1Nimina aapuwɔb, le m kan Uwumbɔr aatuun uken nyan paacham ki sunni, ki kpa mpɔɔn saakpen, ki wiin chain ki woln dulnyaa wee ni, 2le ki len mpɔɔn pu, "Kitisaakpeŋ Babilon lir doo a. Bukulkpaab ni tiyaayar ni tiwambir baanja le koo nima chee; 3ba pu? kitiŋ ngbaan nan bi ke upiidaagoor na. Ni bi ke ŋinibol mɔmɔk gɔr cha u chee. Nima le Uwumbɔr gee liŋuul, le ki bii kitiŋ ngbaan. Ni bi ke dulnyaa aabɔrb mu gɔr cha upiidaagoor ngbaan chee la. Binib bi chuun tiir na kan tinyoor saakpen u pu la; ba pu? u nan ban tiwan nyaan ki ti nyaŋ." 4Le m ki ŋun nneel nyan paacham ki len ke "Maanib, nyan ni kitiŋ ngbaan aanib chee, ki taa kpaan tun titunwambir bi chee, ki taa ji falaa u bi ga ji u na; 5ba pu? kitiŋ ngbaan aanib tun titunwambir ti wiir saakpen na, le Uwumbɔr aa sunn baah tun titunwambir pu na. 6U bui ke 'Giin ki tii bi baah nan tii binib pu na. Teen bi baah tun titunwambir saakpen pu na. Bi cha binib tun titunwambir saakpen. Daan bitafal saakpen. 7Bi nyuŋ bibaa ki gaa tiwan nyaan ki ti nyaŋ. Cha bi ji falaa ki li kpa mpombiin ki ti ki saa kena;' ba pu? kitiŋ ngbaan bi ke upiidaagoor u len usui ni ke u bi ke ubɔrpii na, kaa ye ukpopii, kaan kan mpombiin. 8Nima pu na le falaa ga pii kitiŋ ngbaan aanib liwimbaan. Nkun, ni mpombiin, ni nkon ga lir bi pu. Le mmii ga gaa kitiŋ ngbaan mɔmɔk; ba pu? Tidindaan Uwumbɔr u daa bitafal na le kpa mpɔɔn saakpen." 9Tɔ, le dulnyaa aabɔrb bi kpaan tun titunwambir bi chee ki jin baawan nyaan na, bi yaa kan mmii gaar kitiŋ ngbaan, ki kan iŋmanyu fii paacham kan, bi ga li wii ki kaani. 10Kitiŋ ngbaan aafalaa pu bi ga li san ijawaan, ki ga li si dandar, ki len ke "Kitisaakpeŋ Babilon ki nan kpa mpɔɔn na, tibɔbil bi ki pu la. Ntafadaan pii ki liwimbaan." 11Le binib bi chuun tiir dulnyaa ni na mu ga wii ki kpa mpombiin kitiŋ ngbaan pu; ba pu? ubaa aa ki daa baawan. 12Ubaa aa ki daa baasalmaa, ni aansilfa, ni ŋitakpabil ŋi ŋan ki kpa ilik na, ni ileen i kpa ilik na, ni ŋikeken nyaan, ni ŋikeken ŋi bɔn ke nsiin na, ni ŋi man na, ni ŋikpan nyaan, ni iluub aanyin aasambil, ni idɔ aasambil ŋi kpa ilik na, ni tikur aawan, ni ŋitakpal nyaan aawan, 13ni tikpin aawan, ni kinimbɔrpaŋ, ni tubalee, ni nkpaŋmirkoo, ni tubalee u bi joo toor kitork na, ni ndaan, ni nkpan, ni boroboro aayon, ni tijikaar, ni inaa, ni ipiih, ni itaan, ni tɔriku mam, ni binaagbiib, ni binib aamɔfal. 14Tijikaar nyaan ti kitiŋ ngbaan aanib aanimbil man ti pu na, taa ki bi bi chee. Tiwanpeenkaan ni ŋan na mɔmɔk, ni mɔmɔk bee yooli. Baan ki kan ni. 15Binib bi chuun tiir tiwan nimina kitiŋ ngbaan ponn ni ki kan tinyoor na, bi ga san ijawaan kitiŋ ngbaan aafalaa pu, ki ga li si dandar ki wii ki kpa mpombiin 16ki len ke "Tibɔbil bi kitisaakpeŋ ngbaan pu la. Kaanib nan pee ŋikeken nyaan, ni ŋikeken ŋi bɔn ke nsiin na, ni ŋi man na, ki nan kpa salmaa ni ŋitakpabil ŋi ŋan ki kpa ilik na, ni ileen i ŋan ki kpa ilik na. 17Liwimbaan le liwankpal saakpeln ngbaan mɔmɔk bee yooli." Le biŋɔdam mɔmɔk, ni binib bimɔk koo iŋɔi ni ki chuun na, ni biŋɔŋaab mɔmɔk, ni binib bimɔk ji nnyusaakpem aatuln ponn ni na, bi mɔmɔk si dandar 18ki lik mmii aah gaar kitiŋ ngbaan pu na, le ki tar ke "Kilatiŋ bi ke kitisaakpeŋ ngbaan na?" 19le ki faa kitangbaak ki di ŋa biyil pu, ki wii ki kpa mpombiin ki len ke "Tibɔbil bi kitisaakpeŋ ngbaan pu la. Biŋɔdam bimɔk chuun nnyusaakpem pu na nan kan tinyoor pam; ba pu? kitiŋ ngbaan aanib daa bi chee tiwan ni kpa ilik na. Liwimbaan le kitiŋ ngbaan mɔmɔk bii a." 20Tɔ, nimi bi bi paacham na, ni Uwumbɔr aanib, ni Yesu aakpambalb, ni Uwumbɔr aabɔnabtiib, ni li kpa mpopiin kitisaakpeŋ ngbaan aah bii pu na; ba pu? Uwumbɔr teen bi baah ŋa nimi bakaa u na, ki daa bitafal. 21Tɔ, le Uwumbɔr aatuun mpɔɔndaan yoor litakpal li naahn kinaak saakpeŋ na, ki di mee nnyusaakpem ponn ni, le ki bui ke "Kena le bi ga yoor kitisaakpeŋ Babilon ki lii. Kaan ki li bi. 22Ubaa aan ki li ŋun binib bi gbaa tibar na, ni bin gaa ilahn na, ni bin pii ŋiwul ni kaakaan mam na, kitiŋ ngbaan ponn ni. Ututuln ubaa mu aan ki li bi ki ponn ni. Upii ubaa mu aan ki nan tijikaar ki ponn ni. 23Karyaa ubaa mu aan ki li wiin ki ponn ni. Uja ubaa mu aan ki yoor upii ki ponn ni. Upii ubaa mu aan ki mɔn uja ki ponn ni. Binib bi chuun tiir tiwan ki ponn ni na nan ye mpɔɔndam la. Kaanib nan ŋani inyɔk ki ŋmanni ŋinibol mɔmɔk." 24Uwumbɔr daa kitiŋ ngbaan aanib aatafal; ba pu? bi ku waanib ni waabɔnabtiib ni binib bimɔk kpo u pu na. Baasin bi kitiŋ ngbaan ponn ni.

will be added

X\