TIBƆKPIIRKAAN 17

1Le Uwumbɔr aatuuntiib bilule bi joo ŋisambil ŋilule ngbaan na ubaa dan ki nan len m chee ki bui mi, "Dan du, m nan mɔk si Uwumbɔr aah ga daa upiidaagookpaan u bi nnyunkpaan chee na aatafal pu na. 2Dulnyaa aabɔrb gɔr cha upiidaagoor ngbaan chee. Dulnyaa aanib mu gɔr cha u chee saakpen." 3Le Uwumbɔr Aafuur nyaan fir m pu, le waatuun ngbaan yoor mi ki di buen kipɔɔk ni. Le m kan upii ubaa dik upeel u man na pu. Ŋiyimbil ŋi sii Uwumbɔr na bi upeel ngbaan aawon mɔmɔk pu. U kpa ŋiyil ŋilule ni iyiin kipiik. 4Upii ngbaan pee tiwanpeenkaan nyaan, nibaa chee man, niken chee mu bɔn ke nsiin na, ki pee nleen mu ŋan ki kpa ilik na uneen ni. Waawanpeenkaan pu nan ye salmaa ni ŋitakpabil nyaan ŋi kpa ilik na. U joo salmaa aasambil uŋaal ni. Tiwan ni kaa ŋan, ki ye waadaagook aawan na, ki kpa tijɔŋ na gbii waasambil ngbaan. 5Liyimbil li kpa laatataa li bɔɔ na nan bi uyigbeer pu. Liyimbil ngbaan ye: "Kitisaakpeŋ Babilon u ye bipiidaagoob ni binib bi kaa ŋan na mɔmɔk aana." 6Le m kan upii ngbaan gbii ki dɔ; ba pu? u nyu Uwumbɔr aanib aasin, ni binib bi kpo Yesu pu na aasin ki gbii. Maah kan u na, le ni gar mi pam. 7Le Uwumbɔr aatuun ngbaan baa mi, "Ba pu ni gar si? M ga kpiir upii ngbaan aabɔr, ni waah dik upeel u pu na aabɔr aatataa, ki tuk si. 8Upeel ngbaan u kpa ŋiyil ŋilule ni iyiin kipiik na, u aa kan u na, u nan bi, kaa ki bi. Ni yaa kpee siib kan, u ga nyan libuul li nyoo kaa kpa limɔk na ni, ki ga koo falaa u kaa kpa ndoon na ni. Le dulnyaa aanib biyaayimbil kaa bi limɔfal aagbaŋ ni buyoonn Uwumbɔr aah kaa nan kee naan dulnyaa wee na, bi yaa kan upeel ngbaan kan, ni ga gar bi pam; ba pu? u nan bi, kaa ki bi, ki ga ki gir ni. 9"Unii umɔk kpa nlan na, un dak ki lik ki bee nimina aatataa. Upeel ngbaan aayil ŋilule na ŋaŋ ŋijoo ŋilule ŋi upii ngbaan ka ŋi pu na, ki mu ŋaŋ bibɔrb bilule. 10Bibɔrb bilule ngbaan, bi ponn ni biŋmu lir a, ubaa laa bi dandana wee, uken aa kee fuu ni. U yaa fuu ni kan, waan ki yunn. 11Upeel ngbaan u nan bi, kaa ki bi na, le ŋaŋ ubɔr niniin, ki ye bibɔrb bilule ngbaan ponn ni ubaa, ki ga koo falaa u kaa kpa ndoon na ni. 12"Saah kan iyiin kipiik i na, i ŋaŋ bibɔrb kipiik bi kaa kee ji nnaan na. Bi ni upeel ngbaan ga kan bibɔrb aapɔɔn ni yunn siib. 13Bibɔrb kipiik ngbaan kpa kimɔbaan, ki di baapɔɔn ni baayiko ki di tii upeel ngbaan. 14Bi ga to Uwumbɔr Aapihbo butɔb. Le Upihbo ngbaan ga nyaŋ bi; ba pu? u ye dindaatiib mɔmɔk Aadindaan, ki ye bibɔrb mɔmɔk Aabɔrkpaan. Binib bi dii u na le ye waah yin bi na, ki ye waanileekaan, ki si uchaŋ ni la." 15Le Uwumbɔr aatuun ngbaan bui mi, "Aa kan nnyunkpaan mu upiidaagoor ngbaan kal mu chee na. Nnyunkpaan ngbaan ŋaŋ binib la. Bi ye ŋitimbol mɔmɔk aanib bi bi dulnyaa wee ni, ki len iliin imɔk bi dulnyaa wee ni na. 16Saah kan iyiin kipiik i na, i ŋaŋ bibɔrb na, bi ni upeel ngbaan ga li nan upiidaagoor ngbaan u ŋaŋ kitisaakpeŋ na, ki ga yoor waawan mɔmɔk ki cha u chuun u ŋmeen, ki ga ji waawon ki see u mmii; 17ba pu? Uwumbɔr le cha bi ban bin ŋa waageehn, ki cha bi kpa kimɔbaan ki di baanaan ki di tii upeel ngbaan un ji ki nan saa buyoonn Uwumbɔr ga ŋa uma Uwumbɔr aah len pu na. 18"Saah kan upii u na, u ŋaŋ kitisaakpeŋ ki ye dulnyaa aabɔrb aayidaan na la."

will be added

X\