TIBƆKPIIRKAAN 15

1Le m kan lijinjiir aawan niken paacham. Ni ye tiwankpaan, le ki gar mi pam. M kan Uwumbɔr aatuuntiib bilule bi joo ni falaa bilule na. Falaa ngbaan ga li ye gbilngbiln aafalaa; ba pu? falaa ngbaan aapuwɔb Uwumbɔr aaŋuul ga sɔŋ. 2Le m kan tiwan ni naahn nnyusaakpem mu mmii ŋmar mu ponn ni na, le mu wiin chain ke kinimbilik na. Le m kan binib bi nyaŋ, kaa dii upeel ngbaan, ni liwaal li naahn u na, kaa gaa waadaan ki ye waayimbil aanamba na; bi ka nnyusaakpem mu wiin chain ke kinimbilik na chee, ki joo tibar ti Uwumbɔr tii bi na, 3ki gaa ilahn i ye Upihbo ngbaan ni Uwumbɔr aatutuln Moses aalahn na ke "Tidindaan Uwumbɔr u yeh mpɔɔn mɔmɔk na, saatuln ye litukpaan ki gar binib pam. Saasan ye nsan nyaan, ki ye nsan bamɔnn. Si le ye ŋinibol mɔmɔk aabɔr. 4Tidindaan, ŋmaa bi, kaan san si ki nyuŋ si? Si baanja le ye chain. Ŋinibol mɔmɔk ga dan ki nan gbaan aanimbiin ni ki doon si; ba pu? binib mɔmɔk kan saatuln nyaan." 5Nimina aapuwɔb le m kan Uwumbɔr aadiik ki bi paacham na chuu piir a, Uwumbɔr aabɔkl aah bi ki ponn ni na. 6Le Uwumbɔr aatuuntiib bilule bi joo ni falaa bilule na nyan kidiik ngbaan ni, ki pee ŋikekepiin ŋi bi chain na, ki buu salmaa aagbapapaln bibiŋ pu. 7Le tiwanfuurkaan ninaa ponn ni nibaa di salmaa aasambil ŋilule ki di tii Uwumbɔr aatuuntiib bilule ngbaan. Ni mɔk ke Uwumbɔr u bi n-yoonn mu kaa kpa ndoon na aaŋuul fii. U ga daa dulnyaa aanib aatafal mbamɔm. 8Le Uwumbɔr aanyuŋ ni waapɔɔn cha iŋmanyu gbii waadiik. Ubaa aa ŋma koo kidiik ngbaan ni ki nan saa buyoonn falaa bilule u Uwumbɔr aatuuntiib bilule joo ni u na ga pii dulnyaa aanib ki doo na.

will be added

X\