TIBƆKPIIRKAAN 11

1Le bi tii mi tiwaŋaŋkaan ni naahn lidaabil na, le ki bui mi, "Li cha ti ŋaŋ Uwumbɔr aadiik, ni kitork aabimbiln, ki lik naafɔfɔk, ki kahn binib bi dooni Uwumbɔr nima chee na. 2Taa ŋaŋ kikaakpaak ki bi lipaal na aafɔfɔk; ba pu? Uwumbɔr di kikaakpaak ngbaan ki di tii binib bi kaa ye Juu yaab na. Le bi ga bii Uwumbɔr aatiŋ nyaan iŋmal imonko ilee ni ilee. 3Le Uwumbɔr ga tun ni waasiiraadam bilee bi nan moon waaliin iwiin lichur libaa ni ikub ilee ni imonko itaa, ki ga li pee bɔtɔ aakeken." 4Bisiiraadam bilee ngbaan ye nkpan aasui ilee ni karyaa mam bilee bi si Uwumbɔr u ye dulnyaa Aadindaan na aanimbiin ni na. 5Unii ubaa yaa ban un ŋa bi nibaa kan, mmii ga nyan bimɔi ni ki ku baadim. Unii ubaa yaa ban un ŋa bi nibaa kan, see bi ku u kena. 6Bisiiraadam bilee ngbaan kpa mpɔɔn bin kiir utaal u taa nu buyoonn bi mooni Uwumbɔr aaliin na, ki kpa mpɔɔn ki cha nnyun kpaln nsin, ki kpa mpɔɔn ki cha falaa aaboŋ mɔmɔk lir dulnyaa wee ni n-yoonn mumɔk bi gee na. 7Bi yaa moon Uwumbɔr aaliin doo kan, le upeel u nyan Kinimbɔŋ chee libuul li kaa kpa limɔk na ni na ga to bi butɔb ki nyaŋ bi, ki ku bi. 8Le ŋininkpol ngbaan ga li dɔ kitisaakpeŋ na aasan ni. Uwumbɔr yi kitiŋ ngbaan Sodom, ki ki yi ki ke Ijipt. Bi nan kpaa Tidindaan ndɔpuinkoo pu nima la. 9Le ŋitimbol mɔmɔk aanib bi bi dulnyaa wee ni ki len iliin imɔk bi dulnyaa wee ni na, bi ponn ni bibaa ga lik ŋininkpol ngbaan iwiin itaa ni ligeln, kaan kii unii ubaa ti sub bi. 10Baakun pu le dulnyaa aanib ga li kpa mpopiin saakpen, ki waa liwaal, ki tii tɔb ipiin; ba pu? Uwumbɔr aabɔnabtiib bilee bi ŋa bi falaa na kpo a. 11Iwiin itaa ni ligeln ngbaan aah jer na, le Uwumbɔr ki tii bi limɔfal. Le bi fii sil. Le binib bimɔk kan bi na san ijawaan saakpen. 12Le ŋininkpol ŋi fikr na ŋun nneel saakpiin nyan ni paacham ki bui bi, "Dan paacham du man." Le bi koo kitaalangbaŋ ni ki buen paacham. Baadim mu kan baah buen pu na. 13N-yoonn ngbaan le kitiŋ deŋ pam. Le kitisaakpeŋ ngbaan aadir ligeln kipiik lir kitiŋ. Kitiŋ aah deŋ pu na le ni ku binib ŋichur ŋilule. Binib bi gur kaa kpo na, ijawaan chuu bi saakpen, le bi nyuŋ Uwumbɔr u bi paacham na. 14Tibɔbil leeler jer a. Tibɔbil taatar mu choo mala. 15Le Uwumbɔr aatuun lulule mu pii waakaakaan. Le ineel saakpiin len Uwumbɔr do ke "Dulnyaa wee aanaan mɔmɔk kpaln Tidindaan Uwumbɔr ni Waanileekoo Kristo aanaan la. U ga li joo mu n-yoonn mu kaa kpa ndoon na." 16Le bininkpiib moninko ni binaa bi ka baabɔrjal pu Uwumbɔr aanimbiin ni na doon ŋichichik ki di binimbil kpaa kitiŋ ki dooni Uwumbɔr, 17ki len ke "Tidindaan Uwumbɔr, u yeh mpɔɔn mɔmɔk, ki nan bi, ki beenin bi na, ti dooni si; ba pu? aa di saapɔɔn saakpiin ki jin nnaan. 18Le ŋinibol aanib gee liŋuul. Le saaŋuul mu fii. Le ni ŋeer aa ji bitekpiib tibɔr, ki ŋeer aa di ipiin ki di tii saabɔnabtiib bi ye saatutuliib na, ni saanib mɔmɔk bi pak si na, bin ye biwaatiib na, ni bin ye bisaakpem na, ki ŋeer aa bii tiniwambir bin bii dulnyaa na." 19Tɔ, le bi chuu piir Uwumbɔr aadiik ki bi paacham na. Le m kan Uwumbɔr aakaal aadakaa si waadiik ponn ni. Le utaal moor, le kifuuk faa, le utaal tar, le kitiŋ deŋ, le utaal nu ŋitaatakpabil saakpiin.

will be added

X\