FILEMON 1

1Min Pɔɔl u bi kiyondiik ni Yesu Kristo pu na, m ni tina aabo Timoti le ŋmee kigbaŋ kee ti tii si Filemon, u ye timi aatutuŋeer u ti gee u na, 2ni Yesu aanib bi kuuni aado na, ni Afia u ye tininkpan na, ni Akipus u ye timi aasujaŋeer Yesu aasan ni na. 3Tite Uwumbɔr ni Tidindaan Yesu Kristo ŋa tinyoor ki ŋa ni pu, ki tii nimi nsuudoon. 4N-yoonn mumɔk m mee Maawumbɔr na, m mee u ki tii si, ki dooni u aa pu; 5ba pu? m ŋun saah gaa Tidindaan Yesu ki kii ki gee u ni Uwumbɔr aanib mɔmɔk pu na. 6Saah gaa Kristo ki kii ki kpaan ti chee na, m mee Uwumbɔr ke ti mɔmɔk bee waah ŋa tinyoor saakpen ki ŋa ti pu Kristo pu na. 7Nna aabo, saah gee binib pu na, nima le tii mi mpopiin saakpen, ki sɔŋ nsui; ba pu? saah ŋani pu na, aa pɔɔk Uwumbɔr aanib aataakpab la. 8Kristo pu le m kpa lipoobil ki ga ŋma tuk si ke aa ŋa tiwan ni ŋeer na. 9Le maah gee si pu na, maan tuk si, m gaŋni si ke aa ŋa tiwan ni ŋeer na. Min Pɔɔl u si Yesu Kristo aasisiiyaan, ki bi kiyondiik ni dandana wee u pu na, 10m gaŋni si ki tii maabo Onesimus; u gaa Yesu ki kii maaliin pu, le m kpaln ute kiyondiik ni. 11N-yoonn mubaa waa nan kpa tinyoor aa chee; le dandana u kpa tinyoor m ni aa chee. 12M ki giini u aa chee. Waah kaa ki bi m chee na, waabɔr bi nsui ni saakpen a. 13M ba gee ke u li bi m chee ki li si saasisiiyaan ki ter mi buyoonn m bi kiyondiik ni tibɔnyaan tee pu na. 14Aa mu yaa kaa kii kan, maan ŋa nibaa see aa kii. Maa ban ke m muk si aa ter mi. M ban ke aa ter mi saageehn pu la. 15Nibaakan u yakr aa chee ni yunn siib, aan u ki gir ni aa chee ki li bi n-yoonn mɔmɔk. 16Dandana wee, waa ki bi ke unaagbiija na. U jer unaagbiija. U ye tina aabo u ti gee u na la. M yaa gee u kan, aa ga li gee u ki jer kena; ba pu? u ye saanaagbiija, ki mu ye aana aabo Tidindaan pu. 17Nima pu na, aa yaa len ke m ye saatutuŋeer Uwumbɔr aatuln ponn ni kan, gaa u ke saah ba ga gaa mi pu na. 18U yaa nan koo saataani ni, ke u yaa joo saapɔln kan, cha ni li ye maapɔln. 19Min Pɔɔl, m di ŋŋaal ki ŋmee kena, m ga pa tii si. Maan len ke saapɔln li bi m chee na le ye saamɔfal. 20Nna aabo, taah kpaan Tidindaan ni na, piir nsui, ki pɔɔk ntaakpab Tidindaan pu. 21M bee ke aa ga kii maamɔb. Nima le cha m ŋmee kigbaŋ kee m tii si. M bee ke aa ga ŋa maah len pu na ki jer kena. 22Ni gur na le ye ke m ban ke aa toor nkookooyaan ki siin mi. Naah bi mee Uwumbɔr ki tii mi na, m kpa limakl ke u ga cha m gir ni ni chee. 23Epafras u mu bi m chee kiyondiik ni Yesu Kristo pu na, u dooni si. 24Mak, ni Aristakus, ni Demas, ni Luk, bi ye maatutuŋeerliib Uwumbɔr aatuln ponn ni na, bi mu dooni si. 25Tidindaan Yesu Kristo ŋa tinyoor ki ŋa ni pu. [Amii.]

will be added

X\