FILIPI YAAB 4

1Nnaabitiib, Tidindaan aah ga ŋma ŋa kena ki tii nimi na, ni li si uchaŋ ni. M gee nimi la. Le nimi aabɔr bi nsui ni. Le mponn piin ni pu. Nimi, ni ye maatuln aanyoor la. 2Yuodia ni Sintiki, m gaŋ nimi, ni li kpaan kimɔbaan Tidindaan pu. 3Maatutuŋeer bamɔnn, m mee aa mu, ter bipiib ngbaan; ba pu? bi ni Klement ni maatutuŋeer biken nan tun lituln linimaln m chee, ki ter mi m tuk binib Yesu aabɔnyaan tee. Baayimbil ŋmee limɔfal aagbaŋ ki bi paacham na ni. 4Ni li kpa mpopiin Tidindaan pu, n-yoonn mɔmɔk. M ki tuk nimi, ni li kpa mpopiin man. 5Cha binib mɔmɔk bee ke ni bi suuna la. Tidindaan ga gir ni dandana wee. 6Ni taa cha ilandak li muk nimi tiwan nibaa pu. Ni li mee Uwumbɔr tiwan mɔmɔk pu, ki gaŋni u, ki dooni u ki tuk u naah ban pu na mɔmɔk. 7Ni yaa ŋani kena kan Uwumbɔr ga tii nimi nsuudoon mu jer taah nyi pu na. Nisui, ni nimi aalandak ga li doon; ba pu? ni kpaan Yesu Kristo chee. 8Nnaabitiib, kookooyaan le ye ni li dak ilandak i ye mbamɔn na, ni i kpa laasab na, ni i ye mbamɔm na, ni i ye chain na, ni i ŋan na, ni i kpa lisil na. Ni cha ilandak imɔk ŋan ki ŋeer mpakm na li joo nimi. 9Ni nan bae Uwumbɔr aaliin m chee, ki gaa i, ki ŋun maah len pu na, ki kan maah ŋani pu na. Ni li dii kena, le Uwumbɔr u tii timi nsuudoon na ga li bi ni chee. 10Ni yunn le naa kan mi; le nitafal mu beenin bi m ni. Nima le m kpa mpopiin saakpen Tidindaan pu. M bee ke nitafal bi m ni n-yoonn mɔmɔk; le ni mu aa nan kpa nsan ni ter mi. 11Maa len igiin pu. M yaa kpa saakpen ke m yaa kpa siib kan, m bae maah ga ŋa pu aan nnimbil gbiin kena na. 12M nyi igiin, ki nyi liwankpal mu. Ni yaa mɔ ke ni yaa kaa mɔ kan, m yaa ji bab, ke nkon yaa pii mi kan, m yaa kpa saakpen, ke m yaa kaa kpa nibaa kan, m bae maah ga ŋa pu aan nnimbil gbiin kena na. 13Kristo aah tii mi mpɔɔn mu na, m ga ŋma ŋa tiwan mɔmɔk. 14Tɔ, naah ter mi maafalaa ni pu na, ni ŋa mbamɔm la. 15Nimi Filipi aatiŋ aanib nyi ke maah nan tuk nimi Yesu aabɔnyaan tee njan ki nin nyan Masedonia aatiŋ ni na, Uwumbɔr aadiik kibaa aanib aa tii mi nibaa, see nimi baanja. M nan tuk nimi Uwumbɔr aaliin. Ni mu nan tii mi ipiin. 16Maah nan bi Tesalonika aatiŋ ni na, ni tun ni unii mfim mulee u nan tii mi maah ban pu na. 17Naa ye ke m ban ipiin la. Naah tii mi ipiin pu na, nima le ni ga li moo kpa tinyoor. Nima le m ban. 18Naah tii mi ni na, m gaa ni mɔmɔk ki kpa saakpen. Naah tun ni Epafrodaitus ke u nan tii mi ipiin i na, u nan tii mi. Naah tii mi ipiin i na, ni naahn kitork ki ŋan na le ki tii Uwumbɔr, le usui piir, le u gaa. 19Uma Uwumbɔr u m dii u na, le ga tii nimi naah lann pu na mɔmɔk; waah kpa liwankpal saakpen paacham pu na, kena le u ga tii nimi, Yesu Kristo pu. 20Cha ti li nyuŋni Tite Uwumbɔr n-yoonn mu kaa kpa ndoon na. Amii. 21Ni doon Yesu Kristo aaninyaan mɔmɔk ki tii mi. Tinaabitiib bi bi m chee na, bi dooni nimi la. 22Uwumbɔr aanib mɔmɔk dooni nimi. Ubɔrkpaan Siisa aatutuliib bi ye Uwumbɔr aanib na, bi mu dooni nimi mbamɔm. 23Tidindaan Yesu Kristo ŋa tinyoor ŋa ni pu. [Amii.]

will be added

X\