FILIPI YAAB 3

1Nnaabitiib, kookoo aabɔr le ye ke ni li kpa mpopiin Tidindaan pu. M yaa ki ŋmee ke maah nan ŋmee pu ki tii nimi na kan, naan muk mi; ba pu? ni ŋan ke ni ki ŋun maah ga ŋmee pu ki tii nimi na. 2Ni li nyi binib bi bi ke ibɔ aah bi pu na. Bi tun lituln li kaa ŋan na, ki bui ke ni yaa kaa gii lichakpaln kan, naan ŋmar. 3Timi bi kpaan Uwumbɔr Aafuur nyaan chee ki pak u, ki nyu baalaa Yesu Kristo pu, ki bee ke taan ŋmar timi aapɔɔn pu, timi le kpa lichakpangee bamɔnn. 4Min mbaa kpa nsan ki ga ŋma len ke m ga ŋma ŋmar mbaa pu. Unii ubaa yaa len ke u kpa nsan ke u ga ŋma ŋmar ubaa pu kan, m kpa nsan ki jer u. 5Maah nan ye iwiin iniin aabo na, bi nan gii nchakpaln. M ye Juu yaab aabo, ki ye Benjamin aatimbol ponn ni aanii ubaa la. M ye Hiibru yaab aabo bamɔnn la. M nan dii Moses aakaal Farisii yaab aah dii pu na. 6Nnimbil nan man ke m ŋa Yesu aanib falaa. M nan dii Moses aakaal mbamɔm kaa yii nkaal mbaa. 7Nimina mɔmɔk nan ye tinyoor le ki tii mi. Le m yii ni mɔmɔk Kristo pu, ke naa ye nibaa. 8Ni ye mbamɔn la, m yii tiwan mɔmɔk ke naa ye nibaa, aan m li nyi Yesu Kristo u ye Ndindaan na. Maah nyi u pu na, nima le jer tiwan mɔmɔk. M di tiwan mɔmɔk ki di lii u pu, ke ni ye timoor la, ke m gaa uma, 9ki kpaan u ni. M yaa dii Moses aakaal kan, nima le aan cha Uwumbɔr len ke maabɔr ŋan. Maah gaa Kristo ki kii na, nima le cha Uwumbɔr len ke maabɔr ŋan; m gaa Yesu Kristo ki kii le ki ŋan Uwumbɔr chee. 10M ban ke m li nyi Kristo, ki li kpa mpɔɔn mu fikr u nkun ni na, ki ji falaa u pu. M ban ke maabimbikpok kpo ke waah nan kpo pu na, 11aan m mu fikr nkun ni. 12Maa len ke m fuu Yesu aah ban pu na, kaa len ke m ye unii u ŋan doo na. M pɔɔni mbaa ke m li bi Yesu Kristo aah ban ke m li bi pu na; ba pu? u gaa mi ki ŋa mi waanii la. 13Nnaabitiib, maa len ke m fuu waah ban pu na. Nnimbil man tiwan nibaa pu. M sunn nin bi mpuwɔb na, ki pɔɔni mbaa ke m pii nin bi nnimbiin ni na. 14Yesu Kristo pu le Uwumbɔr yin mi ke m dii nsan mu cha paacham na. Nima le nnimbil man ke m fuu nima, ki kan tinyoor ti Uwumbɔr ga tii mi na. 15Nimi bi dii Uwumbɔr aasan mbamɔm na, cha ni mu aanimbil li man kena. Ni yaa kaa bee waabɔr tibaa mbamɔm kan, u ga mɔk nimi. 16Ti mu aah nyi Uwumbɔr aabɔr timɔk pu na, cha ti li dii kena. 17Nnaabitiib, ni li kpaan kimɔbaan ki dii maataabuu, ki lik binib bi dii ke taah dii pu na. 18Tɔ, binib pam aah dii pu na, bi ye Yesu aadɔpuinkoo aadim la. M nan tuk nimi baabɔr n-yoonn mɔmɔk, ki ki tuk nimi dandana wee ni tinyunyunn la. 19Baadoon le ga li ye ntafadaan mu kaa kpa ndoon na. Baawumbɔr le ye bipuul. Bi nyu baalaa inimɔɔn aatuln pu. Baalandak bi dulnyaa wee ni aawan ni la. 20Tima kan, Uwumbɔr do le ye tido. Le ti kii bundaln Tidindaan Yesu Kristo u ye timi aaŋmardaan na ga nyan nima. 21U kpa mpɔɔn ki ga ŋma nyaŋ tiwan mɔmɔk ki cha ni mɔmɔk kii waamɔb. Waah kpa mpɔɔn kena na, le u ga di timi aawon timina ti kaa ye lisil aawon na, ki ga ŋa ti tiwon pɔɔn ti naahn uyaar ti ye lisil aawon na.

will be added

X\