FILIPI YAAB 2

1Tɔ, Kristo yaa pɔɔk nitaakpab kan, waah gee nimi pu na yaa sɔŋ nisui kan, Uwumbɔr Aafuur nyaan yaa bi ni ni kan, ni yaa kpa tibulchin ki san tɔb kinimbaak kan, 2ni li kpaan kimɔbaan, ki li gee tɔb, ki li kpaan nlandak mbaa. Ni yaa ŋa kena kan, m ga li kpa mpopiin mbamɔm. 3Ni taa li kpa lipiipoln tɔb pu, ki taa li ban ke binib li pak nimi. Ni sunn nibaa taab man, ki li nyuŋni tɔb ki jer nibaa. 4Ubaa taa li ban uma ubaa aanyoor baanja. Aa li ban ke ni mɔmɔk kan tinyoor. 5Ni sunn nibaa taab man ke Yesu Kristo aah sunn ubaa taab pu na. 6U bi ke Uwumbɔr aah bi pu na. U mu aa dak ke ni ye limukl u ni Uwumbɔr li beenin ŋak la. 7Waageehn pu le u di cha tiwan nyaan nimɔk bi Uwumbɔr do na, ki ŋa ubaa ke unaagbiija na. U kpaln unibɔn la, 8ki sunn ubaa taab, ki kii Uwumbɔr aamɔb, hali ki ti kpo ndɔpuinkoo pu. 9Nima pu na le Uwumbɔr nyuŋ u saakpen le ki yoor u paacham, le ki tii u liyimbil li jer ŋiyimbil mɔmɔk na, 10ke bin bi paacham na, ni bin bi kitiŋ du na, ni bin bi kitiŋ aataab na, bi mɔmɔk yaa ŋun Yesu aayimbil kan, bi li gbaani unimbiin ni. 11Bi mɔmɔk pel pel ga len lipaal ke Yesu Kristo le ye tiwan mɔmɔk Aadindaan. Nima le ga nyuŋ Tite Uwumbɔr. 12Nima pu na, nnaabitiib bi m gee bi na, maah kaa bi ni chee na, m ban ke ni kii maamɔb ki jer naah kii maamɔb buyoonn m nan bi ni chee pu na. Naah ŋmar pu na, ni li tun Uwumbɔr aatuln ke binib bi ŋmar na aah ba ga tun pu na, ki li san Uwumbɔr n-yoonn mɔmɔk; 13ba pu? Uwumbɔr bi tun lituln nisui ni, aan ni li ban ni kii waamɔb, ki li ŋani waageehn. 14Naah ŋani tiwan nimɔk na, ni taa ŋuli, ki taa kpak kinikpakpak, 15aan ki li ye Uwumbɔr aabim bi kaa kpa taani, kaa kpa ngalm na. Ni bi titunwambirdam aakaasisik ni la. Ni bi ke nwiihn na dulnyaa wee ni ki wiin bikaasisik ni, 16ki joo ni Uwumbɔr aaliin i tii binib limɔfal na. Ni yaa bi kena kan, le m ga nyu baalaa ni pu bundaln Kristo ga gir ni na, ke maah tun lituln linimaln ki tuk nimi Uwumbɔr aaliin na, naa ye fam. 17Ni yaa gaa Yesu ki kii ki tun waatuln mbamɔm kan, m kpa mpopiin ni pu. Bi yaa po ku mi kan, m kpa mpopiin. 18Ni mu li kpa mpopiin saakpen ke maah kpa pu na. 19Tɔ, Tidindaan Yesu pu le m kpa limakl ke m ga cha Timoti buen ni chee dandana wee. U yaa tuk mi nimi aabɔr aah bi pu na kan, nsui ga sɔŋ. 20Utafal bi ni ni la. Maa kpa unii uyaatafal bi ni ni, ke utafal aah bi ni ni pu na. 21Biken mɔmɔk aatafal bi bibaa ni la. Bitafal aa bi Yesu Kristo aatuln ni. 22Ni bee Timoti aabimbin aah ŋan pu na, ke u tun lituln m chee ke ubo aah tun lituln ute chee pu na, ke ti tuk binib Yesu aabɔnyaan tee. 23Nima pu na, m yaa kan maabɔr aah ga doo pu na kan, m ga cha u buen ni chee. 24Tidindaan pu le m nyi ke ni yaa kpee siib kan, m mu ga dan ni chee. 25M dak ke ni ŋan ke m cha tina aabo Epafrodaitus ki gir ni ni chee. U ye maatutuŋeer ni maasujaŋeer Tidindaan aasan ni, ki ye nimi aatutuln u dan nan tii mi maah ban pu na. 26Unimbil man ke un ki kan nimi. Naah ŋun ke u bun na, nima le usui bii. 27Ni ye mbamɔn, u nan bun ki ban un kpo, le Uwumbɔr san u kinimbaak ki teb u. Waah teb u na, u san m mu kinimbaak, m taa li kpa mpombiin ki kpee mpombiin pu. 28Le m ban m cha u gir ni ni chee mala, ni yaa nan kan u kan, ni ga li kpa mpopiin. Le nsui ga sɔŋ. 29Nima pu na, ni gaa u tiŋann Tidindaan pu, ki li kpa mpopiin saakpen, ki nyuŋ u ni binib bimɔk bi ke waah bi pu na aaboln na; 30ba pu? Kristo aatuln pu waa nan daa nkun. U nan kan linimaln un ter mi, naah kaa ŋma ter mi pu na.

will be added

X\