FILIPI YAAB 1

1Min Pɔɔl ni Timoti bi ye Yesu Kristo aanaagbiib na, ti dooni waaninyaan bimɔk bi Filipi aatiŋ ni na, ni baaninkpiib ni baateterb. 2Tite Uwumbɔr ni Tidindaan Yesu Kristo ŋa tinyoor ki ŋa ni pu, ki tii nimi nsuudoon. 3Maah teer nimi n-yoonn mɔmɔk pu na m dooni Maawumbɔr ni pu la. 4Maah mee Uwumbɔr ki tii ni mɔmɔk n-yoonn mɔmɔk pu na, m mee u ni mpopiin la. 5Bundaln ni nan gaa Yesu aaliin ki nan saa din na, ni ter mi ke m tuk binib waabɔnyaan tee la. 6M bee ke Uwumbɔr u nan piin ki bi toor nimi aabimbin na, u ga li beenin ŋani kena ki toor nimi aabimbin doo bundaln Yesu Kristo ga gir ni na. 7Maah nyi kena na, ni ŋan; ba pu? m gee nimi la. Ni mɔmɔk nan ter mi kiyondiik ni, ki nan ter mi buyoonn m nan bi kooti ni, m ti len Yesu aabɔnyaan tee aabamɔn na. 8Uwumbɔr nyi ke nnimbil man m ki kan nimi; ba pu? m gee nimi, Kristo aah tii mi ngeehn pu na. 9M mee Uwumbɔr ke ni li moo gee tɔb ki li moo nyi Uwumbɔr aabɔr, ki li kpa nlan nyaan, 10aan ki lee nsan mu ŋan na, aan ki li bi chain, ki taa li kpa taani ubaa bundaln Kristo ga gir ni na. 11M ban ke ni li kpa mbimbin nyaan ki li tun lituln li ŋan na n-yoonn mɔmɔk Yesu Kristo aapɔɔn pu, aan binib nyuŋ Uwumbɔr ki pak u. 12Nnaabitiib, m ban ke ni bee ke maah bi kiyondiik ni na, nima le cha binib pam ŋun Yesu aabɔnyaan tee. 13Ubɔrkpaan na aasujatiib ni binib bimɔk bi du na, bi nyi ke Kristo pu le m bi kiyondiik ni. 14Maah bi kiyondiik ni na, nima le pɔɔ nnaabitiib aataakpab Tidindaan aasan ni, ki tii bi lipoobil bin tuk binib Yesu aaliin, ki taa san ijawaan. 15Binib bibaa kpa lipiipoln m pu, ki ban baayimbil. Nima le cha bi mooni Kristo aaliin. Bi ban ke binib nyuŋ bi la. Binimbil aa man Kristo aaliin pu. Maah bi kiyondiik ni Yesu aaliin pu na, le bi ban ke m ji falaa ki kpee. Nima le cha bi mooni Yesu aaliin. Bibaa mu bi, ki mu gee mi ki mooni Kristo aaliin ke bin ter mi; ba pu? bi bee ke Uwumbɔr le cha m bi du ke m len Yesu aabɔnyaan tee aabamɔn. 18M ga len kinye? Bi yaa mooni Kristo aaliin lipiipoln pu kan, ke bi yaa mooni waaliin ngeehn pu kan, naa muk mi. Bi mɔmɔk aah mooni waaliin pu na le cha m kpa mpopiin. Ni ye mbamɔn la, m ga li beenin kpa mpopiin. 19Ni mee Uwumbɔr tii mi la. Yesu Kristo Aafuur nyaan mu ter mi. M bee ke nima le ga cha m nyan kiyondiik ni. 20Nnimbil man ke binib nyuŋ Kristo m pu. M yaa kpo u pu kan, ke m yaa kaa kpo u pu kan, m ban ke m li kpa lipoobil dandana wee, ke maah kpa n-yoonn mɔmɔk pu na, ki li len ki taa li san binib inimɔɔn. 21Mma kan, m bi ke m piir Kristo aasui la. M yaa kpo kan, ni ga li mɔ ki jer naah mɔ pu dandana wee na. 22M yaa bi kan, m ga tun Uwumbɔr aatuln. Le u ga ŋa tinyoor ki ŋa li pu. Maa nyi maah ga lee pu na. 23Nkun ni limɔfal, ni mɔmɔk ŋan la. M ban ke m nyan dulnyaa ni, ki li bi Kristo chee la. Nima le ga li ŋan saakpen ki jer naah ŋan pu dulnyaa wee ni na. 24M mu yaa kaa kpo kan, ni mu ŋan; ba pu? m ga li ŋma beenin ter nimi. 25Nima pu na le m bee ke maan kpo dandana wee. M ga li beenin bi ni chee, ki ter nimi ni moo gaa Yesu ki kii mbamɔm, ki li kpa mpopiin. 26M yaa ki gir ni ni chee kan, m pu le ni ga nyuŋ Yesu Kristo saakpen. 27Tibɔrkpaan le ye ke nimi aabimbin li bi Kristo aabɔnyaan tee aah mɔk nimi pu na, aan m yaa dan nan mann nimi, ke m yaa kaa dan kan, m ga ŋun nimi aabɔr, ke ni si Yesu aachaŋ ni, ki kpa kimɔbaan, ki kpaan tuk binib Yesu aabɔnyaan, ke bin gaa u ki kii. 28Ni taa san nimi aadim ijawaan man. Nima le ga mɔk bi ke bi ga kan ntafadaan mu kaa kpa ndoon na. Ni mu ga ŋmar. Uwumbɔr le ga ŋa kena. 29Uwumbɔr cha ni gaa Kristo ki kii la, ki cha ni ji falaa mu u pu. 30Ni nan kan maah ji falaa Yesu pu na, ki ŋun maah ji falaa u pu dandana wee pu na. Le ni mu bi ji falaa ke maah ji pu na.

will be added

X\