MATIU 7

1"Ni taa galn binib, aan Uwumbɔr mu taa galn nimi. 2Naah galni binib pu na, Uwumbɔr mu ga galn nimi kena la. Naah tii binib pu na, Uwumbɔr mu ga giin kena le ki tii nimi. 3Ba ŋa aa lik ki waa lidɔchɔl li bi aana aabo aanimbil ni na, kaa tee waa jaatɔlk u bi aayaan ni na? 4Aa tee ŋa kinye ki bui aana aabo, 'Cha m nyan lidɔchɔl li bi aanimbil ni na,' ka jaatɔlk bi aayaan ni? 5Sin uŋmaŋmann, chuu nyan jaatɔlk ngbaan aanimbil ni waahr, aan ki li waa mbamɔm, aan ki nan nyan aana aabo yaan ni lidɔchɔl. 6"Ni taa di tiwan ni bi chain na ki di tii ibɔ. I ga gir ki junn nimi. Ni taa di nleen nyaan ki di tii igbeer. I ga taa taa mu pu." 7"Ni li mee Uwumbɔr man, le u ga tii nimi. Ni li ban Uwumbɔr chee man, le ni ga kan. Ni li kpaa jaaleŋ man, le u ga piir tii nimi. 8Unii umɔk mee Uwumbɔr na, u ga tii u. Unii umɔk ban na, u ga kan. Unii umɔk kpaa jaaleŋ na, u ga piir tii u. 9Tɔ, ubo ubaa yaa mee ute maab kan, u ga di litakpal tii u uu? 10U yaa mee u ujan kan, u ga di ukuub tii u uu? 11Nimi titunwambirdam yaa tee nyi ipiin i ŋan na ki tii nimi aabim kan, ŋmaninkaabaa Nite Uwumbɔr u bi paacham na le aan di tiwan ni ŋan na ki di tii binib bi mee u na aa? 12"Nima pu na, naah ban ke binib li ŋani nimi pu na mɔmɔk, ni mu li ŋani bi kena. Uwumbɔr aakaal ni waabɔnabtiib aaliin le mɔk kena." 13"Ni li dii mbisamɔb mu kaa waa na. Nsan mu cha mmii mu kaan junn na ni, mu waa la. Nsan ngbaan aabisamɔb mu waa la. Binib bi dii mu na, bi wiir la. 14Nsan mu cha limɔfal li kaa kpa ndoon na, mu aa waa. Nsan ngbaan aabisamɔb mu aa waa. Binib bi dii mu na, baa wiir." 15"Ni li nyi binyamɔndam bi ŋmanni ke bi ye Uwumbɔr aabɔnabtiib na. Bi ŋmanni ke bi ye ipiih, ki sil ye ŋisapol ŋi ga bii nimi na. 16Baatuln pu le ga cha ni bee bi. Bikokom ga ŋma lu nkaakan aa? Ichakpeejaagar ga ŋma lu saasaa aa? 17Isui imɔk ŋan na ga lu ŋisubil ŋi ŋan na la. Isui i kaa ŋan na ga lu ŋisubil ŋi kaa ŋan na la. 18Busub bu ŋan na aan ŋma lu ŋisubil ŋi kaa ŋan na. Busub bu kaa ŋan na mu aan ŋma lu ŋisubil ŋi ŋan na. 19Busub bumɔk kaa lu ŋisubil ŋi ŋan na, bi ga gaa bu, ki di ŋa mmii ni. 20Nima pu na, baah ŋa pu na le ga cha ni bee biŋmaŋmannim bi ŋmanni ke bi ye Uwumbɔr aabɔnabtiib na." 21"Naa ye binib bimɔk yi mi ke 'Dindaan, Dindaan' na, le ga koo Uwumbɔr aanaan ni. Binib bi ŋani Nte Uwumbɔr u bi paacham na aah gee pu na le ga koo waanaan ni. 22Leyaadaal ngbaan le binib pam ga bui mi, 'Tidindaan, Tidindaan, ti nan nabr Uwumbɔr aaliin saayimbil pu, ki nyan ni tiyaayar binib ni saayimbil pu, ki tun lijinjiir aatun saayimbil pu.' 23Le m ga tuk bi, 'Nimi titunwambirdam, maa nyi nimi. Nyan m chee man."' 24"Nima pu na unii umɔk ŋun maaliin ngbaan ki ŋani kena na, u naahn unii u kpa nlan, ki maa waadiik litakpal pu na. 25Le utaal nun, le ŋwɔm nyan, le libuln daar, le ki pee kidiik ngbaan. Kaah si litakpal pu na, le kaa lir. 26"Unii umɔk ŋun maaliin ngbaan, kaa ŋani kena na, u naahn unii u kaa kpa nlan ki maa waadiik litambol pu na. 27Le utaal nun, le ŋwɔm nyan, le libuln daar ki pee kidiik ngbaan. Le ki lir. Ki lir kookoo la." 28Le Yesu len doo. Le waah tuk bi iliin i na, ni gar kinipaak ngbaan. 29U tuk bi ke unii u kpa Uwumbɔr aapɔɔn na la, kaa tuk bi ke Uwumbɔr aakaal aamɔmɔkb aah tuk bi pu na.

will be added

X\