MATIU 6

1"Ni li nyi man, ki taa tun nimi aatuln nyaan binib aanimbil ni, ke bin kan ki pak nimi. Ni yaa ŋani kena kan, naan kan tinyoor Nite Uwumbɔr u bi paacham na chee. 2"Aa yaa tii uwanmeer tiwan kan, taa di kilooŋ ki li joo gbaa; biŋmaŋmannim ŋani kena mmeen aadir ni, ni kitiŋ ponn ni, ke binib n pak bi. M tuk nimi mbamɔn la, bi kan baapal le na. 3Aa yaa tii uwanmeer tiwan kan, taa cha aaŋaaŋgan li nyi aaŋaaŋgii aah ŋani pu na. 4Tiin u libɔɔl ni. Le Aate Uwumbɔr u kan saah ŋa pu na libɔɔl ni na, u ga pa si binib aanimbil ni." 5"Ni yaa mee Uwumbɔr kan, ni taa mee u ke biŋmaŋmannim na aah mee u pu na. Bi gee ke bin sil mmeen aadir ni, ni kitiŋ ponn ni ki mee Uwumbɔr, aan binib kan bi. M tuk nimi mbamɔn la, bi kan baapal le na. 6Si ma kan, aa yaa mee Uwumbɔr kan, koo saadiik ni, ki di jaaleŋ piin, ki mee Aate Uwumbɔr u saa waa u na. Le Aate Uwumbɔr u kan saah ŋani pu libɔɔl ni na, u ga tii si tinyoor binib aanimbil ni. 7"Ni yaa mee Uwumbɔr kan, ni taa len yooli yooli aaliin ke bin kaa dii Uwumbɔr aasan na aah len pu na. Bi dak ke bi yaa len saakpen kan, nima le ga cha Uwumbɔr ŋun. 8Ni taa ŋani ke baah ŋani pu na; Nite Uwumbɔr nyi naah ban tiwan ni na, naa kee mee u. 9Ni yaa mee Uwumbɔr kan, bui ke 'Tite Uwumbɔr u bi paacham na, binib n san saayimbil. 10Saanaan n dan. Bi li ŋani saageehn dulnyaa wee ni ke baah ŋani pu paacham na. 11Tiin timi din aawiin aajikaar. 12Cha timi aataani ki pinn timi, ke ti mu aah di cha pinn bin koo timi aataani ni pu na. 13Taa cha ti kan ntɔŋ. Nyan timi titunwambir ni. [Si le yeh nnaan ni mpɔɔn ni mpakm n-yoonn mu kaa kpa ndoon na.]' 14"Ni yaa di cha pinn binib baataani kan, Nite Uwumbɔr u bi paacham na mu ga di cha pinn nimi. 15Ni yaa kaa di cha pinn binib baataani kan, Nite Uwumbɔr mu aan di cha nimi aatunwambir pinn nimi." 16"Ni yaa lul bumɔb kan ni taa bii ninimbil wɔb ke biŋmaŋmannim aah ŋani pu na; bi bii binimbil wɔb ke binib n bee ke bi lul bumɔb. M tuk nimi mbamɔn la, bi kan baapal la. 17Si ma kan, aa yaa lul bumɔb kan, finn aanimbil wɔb, ki di nkpan ki ŋmir aayil pu, 18binib taa bee ke aa lul bumɔb. Aate Uwumbɔr u saa waa u na le ga bee. Le Aate Uwumbɔr u kan saah ŋa pu libɔɔl ni na, u ga tii si tinyoor binib aanimbil ni." 19"Ni taa di liwankpal ki kuun bil dulnyaa wee ni. Idundur ni ŋipulaaleen ga bii ni. Binaayukb mu ga loon koo ni ki nan sun ni. 20Ni di liwankpal ki di bil Uwumbɔr do. Idundur ni ŋipulaaleen aan bii ni nima. Binaayukb mu aan koo ni nima ki sun ni. 21Saawankpal aah bi nin chee na, aasui mu bi nima la." 22"Linimbil ye tiwon aakaryaa la. Aanimbil yaa woln ke aa dii Uwumbɔr aasan kan, saabimbin mɔmɔk ga li gbii nwiihn. 23Aanimbil yaa kaa woln kan, saabimbin mɔmɔk ga li gbii mbɔmbɔɔn. Aanimbil li tii si nwiihn na yaa kaa woln kan, aa bi mbɔmbɔɔn saakpen ni la." 24"Unii ubaa aan ŋma tun lituln ki tii dindaatiib bilee. U ga li nan ubaa, le ki li gee uken. U ga li si ubaa aachaŋ ni, le ki lik uken fam. Naan ŋma dii Uwumbɔr ni liwankpal mu. 25"Nima le m tuk nimi, ni taa cha nimi aalandak li muk nimi tiwon aawan pu, ki taa li dak: 'Ti ga ji ba? Ti ga nyu ba? Ti ga peen ba?' Limɔfal bi tijikaar baanja pu la aa? Tiwon bi tiwanpeenkaan baanja pu la aa? 26Lik inyoon i laani paacham na aah bi pu na. Yaa ko tijikaar ki mu aa chee, ki mu aa faa njikaabim ki fu ŋipil ni. Nite Uwumbɔr u bi paacham na le kpiin i. Naa jer ii? 27Ni ponn ni ubaa ga ŋma muk saalandak aan ki di lisaŋ libaa ki di kpee saafɔfɔk pu uu? 28"Ba pu ni cha ilandak li muk nimi tiwanpeenkaan pu? Dakl lik mmoopuun aah bi pu na. Mu aa tun lituln, ki mu aa fik tikokonn. 29M tuk nimi la, Ubɔr Solomon u nan pee tiwanpeenkaan nyaan na, waawanpeenkaan aa nan ŋan ke mmoopuun aah ŋan pu na. 30Timoor bi din ki ga fon see mmii fon, le Uwumbɔr ŋa ti mmoopuun mu ŋan na. Waan tii nimi tiwanpeenkaan aa? Naa gaa Uwumbɔr ki kii mbamɔm. U ga tii nimi. 31Nima pu na ni taa cha ilandak li muk nimi, ki taa li dak: 'Ti ga ji ba? Ti ga nyu ba? Ti ga peen ba?' 32Tiwan ngbaan mɔmɔk pu le bin kaa dii Uwumbɔr aasan na aanimbil man. Nite Uwumbɔr u bi paacham na nyi ke ni ban tiwan ngbaan mɔmɔk. 33Ni li ban Uwumbɔr aanaan, ni waasan nyaan le waahr; le u ga di tiwan ngbaan mɔmɔk ki di kpee nimi. 34Nima pu na ni taa cha fon u choo na aabɔr li muk nimi. Fon le ni ga fon dak fon aabɔr. Ni yaa dakl din aabɔr din kan, ni ŋeer kena la."

will be added

X\