MATIU 4

1N-yoonn ngbaan le Uwumbɔr Aafuur nyaan cha Yesu buen kipɔɔk ni aan Kinimbɔŋ tɔŋ u. 2Le Yesu lul bumɔb nwiin pu ni kinyeek iwiin imonko ilee. Iwiin imonko ilee ngbaan aah jer na, le nkon chuu u. 3Le Kinimbɔŋ u tɔŋni binib na dan u chee, le ki nan bui u, "Aa yaa ye Uwumbɔr Aajapɔɔn kan, bui ŋitakpal ŋimina ŋi kpaln tijikaar." 4Le Yesu bui u, "Ni ŋmee Uwumbɔr Aagbaŋ ni ke 'Tijikaar baanja aan ŋma tii unii limɔfal. Iliin imɔk nyan ni Uwumbɔr aamɔb ni na le ga tii unii limɔfal."' 5Le Kinimbɔŋ di Yesu ki di buen Jerusalem, le ki di u tɔŋ Uwumbɔr aadichal paab, 6le ki bui u, "Aa yaa ye Uwumbɔr Aajapɔɔn kan, lir ni kitiŋ. Ni ŋmee Uwumbɔr Aagbaŋ ni ke 'U ga tuk waatuuntiib ke bi li lik si, le bi ga li joo si biŋaal ni, aataal taa gbeer litakpal."' 7Le Yesu bui u, "Ni ki ŋmee Uwumbɔr Aagbaŋ ni, 'Unii taa tɔŋ Udindaan Uwumbɔr."' 8Le Kinimbɔŋ ki yoor u ki di buen lijool li fɔk saakpen na paab, le ki mɔk u dulnyaa aanaan mɔmɔk, ni mu aanyaan, 9le ki bui u, "Aa yaa gbaan kitiŋ ki pak mi kan, m ga di nimina mɔmɔk ki tii si." 10Le Yesu bui u, "Kinimbɔŋ, li cha. Ni ŋmee Uwumbɔr Aagbaŋ ni ke 'Unii li pak Udindaan Uwumbɔr ki dii uma baanja."' 11Le Kinimbɔŋ siir cha u. Le Uwumbɔr aatuuntiib dan nan ŋa u tiŋann. 12Le Yesu ŋun ke bi chuu Jɔnn ki di ŋa kiyondiik ni. Nima na le u nyan nima ki gir buen Galilee. 13U cha Nasaret le ki buen ti kal Kapenaum, kitiŋ ki bi nnyusaakpem chee na. Ki ye Sebulun aanib ni Naftali aanib aatiŋ la. 14Waah kal nima na, le ni gbiin Uwumbɔr aabɔnabr Aisaya aah nan len pu na, ke 15"Sebulun aanib ni Naftali aanib aatiŋ, ki bi Jɔɔdan aamɔɔdaapuul, nnyusaakpem wɔb, bi yi ki ke Galilee aatiŋ, ŋinibol mɔmɔk aaboŋ aah ŋmar tɔb ponn ni nin chee na, 16Nima aanib bi bi mbɔmbɔɔn ni na, bi kan nwiihn saakpiin. Bin bi mbɔmbɔɔn ni, ki san nkun ijawaan na, le nwiihn woln bi pu." 17N-yoonn ngbaan ki joo cha le Yesu piin ki mooni binib, "Kpeln nimi aabimbin man. Uwumbɔr aanaan peen ni a." 18Le Yesu chuun kpak Galilee aamɔɔl aagbaan le ki ti kan naabitiib bilee, bi yi ubaa ke Simon ki duln u ke Piita, le ki yi unaal ke Andru. Bi nan bi mae kipɔɔk nnyun ni. Bi nan ye bijambaam la. 19Le Yesu bui bi, "Dii mi man, aan m cha ni ban binib ki nan tii Uwumbɔr." 20Waah len kena na, libuul ngbaan ni le bi di cha baapɔr le ki dii u. 21Le u foor siib ki kpee, le ki ki kan naabitiib bilee, Jems ni unaal Jɔnn, bi ye Sebedee aajapɔɔtiib na. Bi ni bite Sebedee bi buŋɔb ni, ki bi leŋni baapɔr. Le Yesu yin bi. 22Libuul ngbaan ni le bi cha buŋɔb ngbaan ni bite le ki dii u. 23Le Yesu bɔɔ dii Galilee aatim mɔmɔk, le ki koo mmeen aadir ni, ki tuk binib Uwumbɔr aaliin, ki mooni Uwumbɔr aanaan aabɔnyaan tee, le ki teei bibum bi kpa iween aaboŋ mɔmɔk na, ni bimɔk kaa pɔɔ na. 24Le waayimbil moon Siria aatim mɔmɔk ni. Le bi joo ni bibuliib mɔmɔk u chee, binib bi iween aaboŋ joo bi na, ni binib bi tiyaayar joo bi na, ni binib bi ŋibimbikr joo bi na, ni binib biyaawon faan na. Le u teei bi mɔmɔk. 25Le kinipaak nyan ni Galilee aatingbaan ni, ni kitiŋ bi yi ki ke Ntimkipiik ni, ni Jerusalem aatiŋ ni, ni Judea aatingbaan ni, ni Jɔɔdan aamɔɔdaapuul, le ki dii u.

will be added

X\