MATIU 3

1N-yoonn ngbaan le Jɔnn u muin binib nnyun ni na bi kipɔɔk ni, Judea aatiŋ ni, 2le ki mooni, "Kpeln nimi aabimbin man. Uwumbɔr aanaan peen ni a." 3Uwumbɔr aabɔnabr Aisaya nan len Jɔnn aabɔr ke "Unii ubaa bi kipɔɔk ni ki tar: 'Toor Tidindaan aasan man ki ŋa waasan mu tok na ki tii u."' 4Jɔnn pee kikpalk ki bi nan di laakumii aakur ki luu ki na, ki di ligbapapaln ki di buu uchaŋ ni. Waajikaar ye itoon ni tisiir. 5Le binib nyan ni Jerusalem, ni Judea aatim mɔmɔk ni, ni Jɔɔdan aamɔɔl aatingbaan ni, le ki dan u chee, 6le ki kpiir baatunwambir ki tuk Uwumbɔr. Le Jɔnn muin bi nnyun ni, Jɔɔdan aamɔɔl ni. 7Le Jɔnn kan Farisii yaab ni Sajusii yaab pam dan u chee ke un muin bi nnyun ni. Le u baa bi, "Nimi ijagen aabim, ŋmaa sur nimi ke ni li nyan ntafadaan mu choo na ni? 8Ni li tun lituln li ga mɔk ke ni sil kpeln nimi aabimbin na, 9ki taa len nisui ni ke niyaja ye Abraham la. M tuk nimi la, Uwumbɔr ga ŋma di ŋitakpal ŋimina ki di kpaln Abraham aayabitiib, 10hali dandana wee Uwumbɔr toor kichɔk ke un ti gaa isui. Isui imɔk kaa lu ŋisubil ŋi ŋan na, u ga gaa i, ki di ŋa mmii ni. 11Mma muin nimi nnyun ni la, ki mɔk ke ni kpeln nimi aabimbin. Un paani m pu na jer mi la. Maa ŋeer m chuu takl waanaatak tii u. Uma le ga nan gbiin nimi ngem Uwumbɔr Aafuur nyaan, ki daa nimi ngem aatafal mmii ni. 12U joo waayikpimbik uŋaal ni, un ti chaar waajikaar, ki ga di njikaabim ki di ŋa lipil ni, ki di tigbingbir ki di see mmii mu kaan junn na ni." 13N-yoonn ngbaan le Yesu nyan ni Galilee, ki dan Jɔnn chee, Jɔɔdan aamɔɔl ni, ki ban ke Jɔnn muin u nnyun ni. 14Le Jɔnn aa kii, le ki len ke, "Ni ŋan si le muin mi nnyun ni, le aa ban ke m muin si. Maa ŋeer ke m muin si." 15Le Yesu bui u, "Kii kena dandana. Ni ŋan ke ti ŋa Uwumbɔr aah ban pu na mɔmɔk." Le Jɔnn kii ki muin u nnyun ni. 16Waah muin u na, libuul ngbaan ni le Yesu nyan ni nnyun ni. Le kitaapaak chuu piir. Le u kan Uwumbɔr Aafuur nyaan sunni ki naahn linanjil, ki nan tɔŋ u pu. 17Le nneel nyan ni paacham le ki len, "Njapɔɔn u m gee u na sɔ. Nnimbil gbiin u."

will be added

X\