MATIU 27

1Ki woln kitaak le Uwumbɔr aatotoorninkpiib ni Juu yaab aaninkpiib mɔmɔk kpokl baah ga ŋa pu ki ku Yesu na. 2Le bi buu u tikululn, le ki di u buen kitiŋ ngbaan aaninkpil chee, bi yi u ke Pailat, ki di ŋa uŋaal ni. 3Tɔ, Judas u kooh Yesu na, waah kan ke bi ga ku Yesu na, le u jer waalandak, le ki ki giin ni ŋimombil aakur piitaa ngbaan, ke un di tii Uwumbɔr aatotoorninkpiib ni Juu yaab aaninkpiib, 4le ki bui bi, "M tun titunwambir la. M kooh unii u kaa kpa taani na, ke bin ti ku u." Le bi bui u, "Naa ye timi aabɔr. Ni ye saabɔr la." 5Le u di ŋimombil ngbaan di lii Uwumbɔr aadiik ni, le ki siir cha bi, le ki buen, ki ti di ŋŋmin leen, ki ku ubaa. 6Le Uwumbɔr aatotoorninkpiib pii ŋimombil ngbaan, le ki bui ke "Ni ye nsin aamombil la. Timi aakaal aa kii kena, ke ti di ŋa Uwumbɔr aamombil ni." 7Le bi kpokl baah ga ŋa ŋi pu na, le ki daa kiyakmaabuuk aapepel, ke bin ti li sui bicham nima. 8Nima pu na le bi yi nima chee, "Nsin aatiŋ" ki nan saa dandana wee. 9Le ni gbiin Uwumbɔr aabɔnabr Jeremia aah nan len pu na, ke "Bi di ŋimombil aakur piitaa le ki daa kiyakmaabuuk aapepel, Tidindaan aah tuk bi pu na. Ŋimombil ngbaan ye unii aadaak, Israel yaab ngem aah len ke bi ga daa u pu na." 11Le bi di Yesu ki di siin kitiŋ ngbaan aaninkpil Pailat aanimbiin ni. Le Pailat baa u, "Aa ye Juu yaab aabɔr la aa?" Le u bui u, "Saah len pu na, ni ye kena." 12Le Uwumbɔr aatotoorninkpiib ni Juu yaab aaninkpiib bii Yesu. Le waa len tibaa. 13Le Pailat baa u, "Saa ŋun baah bii si saakpen pu na aa?" 14Le Yesu si ŋmin, kaa len tibaa. Le ni gar Pailat pam. 15Njim ngbaan aayoonn nan saa kan, Pailat ga nyan unaagbiija u kinipaak na ban u na, ki lii. 16N-yoonn ngbaan unaagbiija u kpa liyimbil na, bi kiyondiik ni. Bi yi u ke Barabas. 17Kinipaak aah kuun na, le Pailat baa bi, "Ni ban m nyan ŋmaa kiyondiik ni? Barabas le aan Yesu u bi yi u Kristo ngbaan na?" 18Pailat bee ke bi kpa lipiipoln Yesu pu, nima le cha bi di u ki di ŋa uŋaal ni. 19Buyoonn waah bi ji Yesu aabɔr na, le Pailat aapuu di unii ki di tun ni, ke u li nyi ki taa ŋa uja nyaan ngbaan nibaa; ke uja ngbaan pu, u daŋ tidaŋ ti muk u saakpen na din wee. 20Le Uwumbɔr aatotoorninkpiib ni Juu yaab aaninkpiib bui kinipaak ngbaan ke bin tuk Pailat ke un di Barabas lii, ki ku Yesu. 21Tɔ, le Pailat ki baa bi, "Bijab bilee ngbaan ponn ni, m ga di ulau lii?" Le bi bui u, "Di Barabas lii." 22Le Pailat baa bi, "Yesu u bi yi u Kristo ngbaan na, m ga ŋa u kinye?" Le bi mɔmɔk bui u, "Kpaa u ndɔpuinkoo pu." 23Le u ki baa bi, "Ba ŋa? U tun bakaa bayoo?" Le bi tar mpɔɔn pu, "Kpaa u ndɔpuinkoo pu," le ki ban bin ŋma tijar. 24Pailat mu kan ke waan ŋma ŋa nibaa, le ki ban nnyun, ki ŋir uŋaal binimbil ni, ki len ke, "Uja nyaan ngbaan aasin aa bi ŋŋaal ni. Ni ye nimi aabɔr la." 25Le bi mɔmɔk bui u, "Cha waasin li bi tiŋaal ni, ni timi aabim aaŋaal ni." 26Le Pailat nyan Barabas lii, le ki cha waasujatiib lue Yesu ŋinaalab, le ki di u ŋa biŋaal ni, bin ti kpaa u ndɔpuinkoo pu. 27Le sujatiib ngbaan di Yesu ki di koo Pailat aadichal ni, le ki kuuni sujatiib bi gur na ki nan gob u. 28Le bi chuu peer waawanpeenkaan, le ki di libɔkumaln ki di peen u, 29le ki di ikokon ki luu kiyikpupuk, le ki di chiŋ u, le ki di lidaabil, ki di ŋum uŋaaŋgii ni ke ubɔr na, le ki gbaan unimbiin ni, ki ŋa u mbɔɔnyun, le ki bui u, "Juu yaab Aabɔr, aa doon aa?" 30le ki teei timɔɔtan ki lɔe u, le ki gaa lidaabil ngbaan ki di faa uyil paab. 31Baah ŋa u mbɔɔnyun ki ti doo na, le bi chuu peer libɔkumaln ngbaan, le ki di waawanpeenkaan di peen u, le ki joo u cha, bin ti kpaa u ndɔpuinkoo pu. 32Baah cha na, le bi kan uja ubaa, u ye Sairene aatiŋ aanii, bi yi u ke Simon. Le bi chuu u mpɔɔn un tun Yesu aadɔpuinkoo. 33Le bi fuu nibaa chee. Bi yi nima chee ke Golgota. Golgota aatataa le ye ke "Kiyikpaŋ aapepel." Baah fuu nima chee na, 34le binib bibaa di ndaan ni nnyɔk ki di ŋmar tɔb ponn ni, ki di tii Yesu, ke un nyun. Le waah lak lik na, le u yii, kaa nyun. 35Le sujatiib ngbaan kpaa u ndɔpuinkoo pu, le ki di waawanpeenkaan bin ti yakr tɔb, le ki too chacha ke bin lik bimɔk aah ga kan ni na, 36le ki ka lik u. 37Le bi di kigbaŋ ki ŋmee budabu cha bi ku u na, le ki di tam waadɔpuinkoo pu uyil paab. Kigbaŋ ngbaan len ke, "Yesu u ye Juu yaab Aabɔr na le na." 38Le bi di bififiirb bilee ki di kpaa idɔpuinkoo pu. Bi di ubaa kpaa uŋaaŋgii wɔb, ki di uken kpaa uŋaaŋgan wɔb. 39Le binib bi jer nima chee na sii u, ki gbakr biyil, 40le ki bui u, "Si u len ke aa ga gbaa wii Uwumbɔr aadiik ki ki maa ki iwiin itaa na, aa yaa ye Uwumbɔr Aajapɔɔn kan, sunn ni ndɔpuinkoo pu, ki ŋmar." 41Le Uwumbɔr aatotoorninkpiib ni Uwumbɔr aakaal aamɔmɔkb ni Juu yaab aaninkpiib mu ŋa u mbɔɔnyun, ki bui ke, 42"U nan gaar biken le bi ŋmar, kaan ŋma gaa ubaa ki ŋmar. U yaa ye Juu yaab Aabɔr kan, un sunn ni ndɔpuinkoo pu, le ti gaa u ki kii. 43U gaa Uwumbɔr ki kii, ki bui ke u ye Uwumbɔr Aajapɔɔn. Uwumbɔr yaa ban u kan, un nyan u dandana." 44Le bififiirb bi bi di kpaa u chee idɔpuinkoo pu na, bi mu sii u kena la. 45Nwiin kaasisik ni le itingbaan mɔmɔk bɔln, ki ti saa nwiin aah kpar pu na. 46Nwiin aah kpar na, le Yesu teen mpɔɔn pu, "Eli, Eli, lama sabaktani." Naatataa le ye, "Maawumbɔr, Maawumbɔr, ba pu aa di cha mi?" 47Binib bi si nima chee na aah ŋun waah teen pu na, le bibaa bui ke, "Uja ngbaan yi Elaija la." 48Libuul ngbaan ni le bi ponn ni ubaa san buen ki ti yoor nkiisuu, ki nan di bɔn ndaan mu mɔɔn na ni, le ki di ŋa lidaabil pu, le ki di ŋa umɔb chee ke un moor. 49Le bin gur na bui ke "Di cha. Ti lik ke Elaija ga dan nan nyan u aan waan dan." 50Le Yesu ki teen mpɔɔn pu, le ki cha waawiin nyan, le ki kpo. 51N-yoonn ngbaan le likekeln li yakr Uwumbɔr aadiik ni mfim mulee na, chuu kar paacham ki ti saa kitiŋ. Le kitiŋ deŋ. Le ŋitakpal saakpiin chuu waar. 52Le ŋikaakul ngem mu chuu piir. Le Uwumbɔr aanib bi nan kpo na pam fikr nkun ni, ki nyan ŋikaakul ponn ni. 53Buyoonn Yesu fikr nkun ni na, le bi koo Jerusalem aatiŋ ni, le ki di bibaa ki di mɔk binib pam. 54Sujatiib aaninkpil ni binib bi bi u chee ki kii Yesu na, baah kan kitiŋ aah deŋ pu na, ki kan tiwan nimɔk ŋa na, le ijawaan chuu bi saakpen a. Le bi bui ke "Mbamɔn, u sil ye Uwumbɔr Aajapɔɔn la." 55Bipiib pam mu bi nima, ki si dandar, ki si lik. Bi ye bipiib bi nyan ni Galilee aatiŋ ki dii Yesu na, ki tun lituln ki ter u na. 56Bi ponn ni ubaa ye Mari Magdalene; uken mu ye Mari, u ye Jems ni Josef aana na; uken mu ye Sebedee aajapɔɔtiib aana. 57Kijook aah joor na, le uwankpadaan ubaa, u ye Arimatea aatiŋ aanii na fuu ni. Bi yi u ke Josef. U mu dii Yesu. 58Le uja ngbaan buen Pailat chee le ki bui u, "Tiin mi Yesu aawon." Le Pailat bui waasujatiib ke bin di tii u. 59Le Josef yoor Yesu aawon, ki di poo likekeln nyaan ni, 60ki di ti sub kitakpaluŋ ni. Kitakpaluŋ ngbaan le Josef nan cha bi gbii ki, ki tii uma ubaa la. Baa nan kee sub unii ubaa ki ponn ni. Waah di Yesu ki di sub na, le u di litakpal saakpeln li pee na, ki di leŋ mbisamɔb, le ki buen. 61Le Mari Magdalene ni Mari uken mu bi nima chee, ki ka gbak kitakpaluŋ ngbaan. 62Le ki woln kitaak, ni ye Juu yaab aakpakool daal, le Uwumbɔr aatotoorninkpiib ni Farisii yaab kuun Pailat chee, 63le ki bui u, "Timi aaninkpil, ti teer ke unyamɔndaan ngbaan aah nan bi na, u nan bui ke u yaa kpo kan, iwiin itaadaal u ga fikr nkun ni. 64Nima pu na, cha binib li kii waakaakul, ki ti saa iwiin itaa daal, waadidiliib taa dan nan kur u, ki bui binib ke u fikr nkun ni la. Bi yaa ŋa kena kan, kookoo aanyaamɔn mue ga jer njan yoo." 65Le Pailat bui bi, "Nimi nibaa kpa bikikiirb la. Li cha man, ki cha bi li kii waakaakul, naah ban pu na." 66Le bi buen ki ti dab litakpal li leŋ likaakul aamɔb na, ki cha bikikiirb ka kii li.

will be added

X\