MATIU 25

1"Uwumbɔr aanaan naahn bisaapɔm kipiik bi nan joo baakaryaa mam, bin ti tooh upiidinn nsan ponn ni na. 2Bi ponn ni biŋmu nan ye bijɔrb, biŋmu mu nan ye bilankpalb. 3Bijɔrb na joo baakaryaa mam, kaa joo kerosim. 4Bilankpalb na joo baakaryaa mam, ki joo kerosim mu. 5Le upiidinn ngbaan yunn. Le bi mɔmɔk dɔ geen. 6"Le kinyeetaasiik le bi ŋun bi teen mpɔɔn pu, ke 'Upiidinn choo. Nyan ki tooh u nsan ni man.' 7Le bisaapɔm kipiik ngbaan mɔmɔk fii ke bin toor baakaryaa mam. 8Le bijɔrb biŋmu na bui bilankpalb biŋmu na, 'Tiin timi kerosim. Timi aakaryaa mam ban bin junn la.' 9Le bilankpalb ngbaan bui bi, 'Nibaakan timi aakerosim ngbaan aan ŋeer ti ni nimi. Li cha man binib bi kooh kerosim na chee ki ti daa ŋa man.' 10Le baah buen bi ti daa na, le upiidinn fuu ni. Le bilankpalb biŋmu bi gor na dii upiidinn ngbaan, ki koo waadiik ni, bi ti ji upiidinn aajikaar. Le bi laŋ kidiik ngbaan. 11"Le bijɔrb ngbaan mu nan fuu ni le ki bui ke 'Tidindaan, tidindaan, chuu piir tii timi.' 12Le u bui bi, 'M tuk nimi mbamɔn la, maa nyi nimi."' 13Tɔ, Yesu aah ŋak bi liyaataŋakl ngbaan doo na, le u bui ke, "Nima pu na, ni li nyi man! naa nyi bundaln m ga gir ni na." 14"Uwumbɔr aanaan naahn uja u cha nsan, ki yin waatutuliib ki nan di waawan mɔmɔk, ki di ŋa biŋaal ni. 15Le u di ŋimombil kutuku biŋmu ki di tii ubaa, ki di kutuku bilee ki di tii uken, ki di kutuku ubaa ki di tii uken mu. U tii bi mɔmɔk baah ga ŋma tun pu na, le ki nyan buen. 16Un joo kutuku biŋmu na, libuul ngbaan ni le u tiir kitiir, ki kan tinyoor kutuku biŋmu ki di kpee. 17Un joo kutuku bilee na mu tiir kitiir ki kan tinyoor kutuku bilee ki kpee. 18Un joo kutuku ubaa na buen ti gbii libuul, ki di udindaan aamombil ki di sub nima. 19"Ni joo cha ki yunn, le bitutuliib ngbaan aadindaan fuu ni, ki ban u nan lik bimɔk aah tun pu na. 20Le ututuln u nan joo kutuku biŋmu na yoor ni, ni waakutuku biŋmu ki kpee, ki nan bui u, 'Ndindaan, aa nan tii mi kutuku biŋmu la. M mu tiir kitiir ki kan tinyoor kutuku biŋmu ki kpee.' 21Le udindaan bui u, 'Mfaan, aa ye ututuln la, ki tun lituln mbamɔm. Maah nan tii si tiwan ni siib na, aa joo ni mbamɔm. M ga ŋa si tiwan saakpen aaninkpil. Jim maamɔɔn.' 22Le ututuln u nan joo kutuku bilee na mu yoor ni, le ki nan bui u, 'Ndindaan, aa nan tii mi kutuku bilee la. M tiir kitiir ki kan tinyoor kutuku bilee ki kpee.' 23Le udindaan bui u, 'Mfaan, aa ye ututuln la, ki tun lituln mbamɔm. Maah nan tii si tiwan ni siib na, aa joo ni mbamɔm. M ga ŋa si tiwan saakpen aaninkpil. Jim maamɔɔn.' 24Le ututuln u nan joo kutuku ubaa na yoor ni, ki nan bui u, 'Ndindaan, m nyi aabɔr, ke aa chur binib mpɔɔn la. Saah kaa bun ni na, aa chee nima la. Saah kaa poo tijikaar ti na, aa faa tima la. 25Nima le m san ijawaan, ki di saamombil, ki gbii libuul ki di sub. Lik, saamombil sɔ.' 26Le udindaan bui u, 'Utunwambirdaan umina, ugbanyak-daan umina, aa bui ke aa nyi mbɔr ke maah kaa bun ni na, m chee nima la, maah kaa poo ti na, m faa tima la. 27Saah nyi kena na, ba ŋa saa di maamombil ki ti di bil baŋk ponn ni? Maah fuu ni na, m ba ga kan maamombil ni tinyoor ki kpee,' le ki bui biken, 28'Chuu gaa waakutuku ubaa ngbaan man, ki di kpee un joo kutuku kipiik na. 29Unii umɔk kpa na, bi ga kpee u, le u li kpa saakpen. Un kaa kpa na, bi ga chuu gaa waah kpa ni pɔkaa na. 30Chuu ututuln ngbaan u kaa kpa tinyoor na, ki nyan u ki di lii lipaal mbɔmbɔɔn ni. U ga wii ki ŋman ŋinyin nima chee."' 31"Min Unibɔn Aabo ni maatuuntiib ga fuu ni. Le m ga li kpa mpɔɔn saakpen ki kal maabɔrjal pu, ke ubɔrkpaan na. 32Le bi ga kuun dulnyaa aanib mɔmɔk nnimbiin ni. Le m ga yakr bi ke upihkpaal aah yakr ipiih ni iŋoob pu na, 33le ki ga di bininyaan ki siin ŋŋaaŋgii wɔb, ki di tiniwambir ki siin ŋŋaaŋgan wɔb. 34Le min, u ye Ubɔrkpaan na, ga bui binib bi si ŋŋaaŋgii wɔb na, 'Nimi bi Nte Uwumbɔr ŋa tinyoor ki ŋa ni pu na, dan nan ji nnaan mu u nan toor ki siin nimi buyoonn u nan naan dulnyaa wee na. 35Ba pu? nkon nan joo mi, le ni nan tii mi tijikaar m ji. Nnyunyun nan joo mi, ni nan tii mi nnyun m nyun. M nan ye uchaan la, le ni nan gaa mi. 36M nan chuun m ŋmeen la, le ni nan tii mi tiwanpeenkaan m peen. M nan bun la, le ni dan nan mann mi. M nan bi kiyondiik ni, le ni dan nan lik mi.' 37Le bininyaan ngbaan ga baa mi, 'Tidindaan, bayoonn ti nan kan si nkon joo si, ti tii si, aa ji? Bayoonn ti nan kan si, nnyunyun joo si, ti tii si, aa nyun? 38Bayoonn ti nan kan si, aa ye uchaan, ti gaa si? Bayoonn ti nan kan si, aa chuun aa ŋmeen, ti peen si? 39Bayoonn ti nan kan si, aa bun, ti dan nan mann si? Bayoonn ti nan kan si, aa bi kiyondiik ni, ti dan nan lik si?' 40Le min Ubɔrkpaan, ga bui bi, 'M tuk nimi mbamɔn la, naah nan ŋa kena na ki tii nnaabitiib bimina bi ye biwaatiib na, ni ŋa tii mi le na.' 41"Le m ga bui binib bi si ŋŋaaŋgan wɔb na, 'Nimi bi Uwumbɔr puun lii ni pu na, nyan m chee man, ki koo mmii mu kaan junn, mu Uwumbɔr nan tuur ki siin Kinimbɔŋ ni waawambir mɔmɔk na. 42Ba pu? nkon nan joo mi, naa nan tii mi tijikaar m ji. Nnyunyun nan joo mi, naa nan tii mi nnyun, m nyun. 43M nan ye uchaan, naa nan gaa mi. M nan chuun m ŋmeen, naa nan peen mi. M nan bun, naa nan dan nan mann mi. M nan bi kiyondiik ni, naa nan dan nan lik mi.' 44Le bi mu ga baa mi, 'Tidindaan, bayoonn ti nan kan si, nkon joo si, bee nnyunyun joo si, bee aa ye uchaan, bee aa chuun aa ŋmeen, bee aa ye ubun, bee aa bi kiyondiik ni, kaa ter si?' 45Le m ga bui bi, 'M tuk nimi mbamɔn la, naah kaa nan ter nnaabitiib bimina bi ye biwaatiib na, naa nan ter mi le na.' 46Le bi ga kan ntafadaan n-yoonn mu kaa kpa ndoon na. Le bininyaan ngbaan ga kan limɔfal li kaa kpa ndoon na."

will be added

X\